DANSKE RUNEINNSKRIFTER FRA UKJENT STED


Kart over det danske runeområdet

Nåværende Danmark
DK Bh = Runeinnskrifter fra Bornholm
DK Sj = Runeinnskrifter fra Sjælland
DK Fyn = Runeinnskrifter fra Fyn med det fynske øhav
DK NJy = Runeinnskrifter fra Region Nordjylland, omfatter Vendsyssel, Hanherred, Thy, Mors og Himmerland
DK MJy = Runeinnskrifter fra Region Midtjylland omfatter de tidligere Ringkøbing, Viborg og Århus Amter
DK SJy = Runeinnskrifter fra Region Syddanmark omfatter de tidligere Ribe og Åbenrå Amt (men fraregnet Fyn)
DK Syd = Runeinnskrifter fra Lolland-Falster

Tidligere danske landsdeler
DK Sl = Runeinnskrifter fra dansketiden i Schleswig, Tyskland
DK SlB = Runeinnskrifter fra dansketiden i Slesvig By, Tyskland
DK Sk = Runeinnskrifter fra dansketiden i Skånes län, Sverige
DK SkL = Runeinnskrifter fra dansketiden i Lund by i Skåne, Sverige
DK Hal = Runeinnskrifter fra dansketiden i Hallands län, Sverige
DK Bl = Runeinnskrifter fra dansketiden i Blekinge län, Sverige
DK Uk = Runeinnskrifter fra ukjent sted


Jeg har valgt å bruke de danske titlene på runeinnskriftene, da det gjør det lettere å søke etter utfyllende informasjon om runeinnskriften.


DK Uk 1 - GUNHILD-KORSET - UKJENT FUNNSTED, DANMARK

Innskriften er datert til ca år 1100, og er ristet på en kors av valrosstann. Innskriften består av mest latinske versaler, men kvinnenavnet Gunnhild er skrevet i runer (se liten skrift i transkriptsjonen). Oppbevares på Nationalmuseet i København (9087).

Innskriften lyder:

{IE[SV]S NAZAREN[VS] REX IVDEORV[M] VITA MORS ECCLESIA S[AN]C[T]A SYNAGOGA}
+ {VIDETE ' -ANVS ' MEAS ' ET ' PEDES ' MEOS (') DIC[IT] D[OMI]N[V]S V=ENIT=E BEN=EDICTI PATRIS MEI DICEDIT=E A= =M=E M=ALEDICTI I[N] IGN=E=M PAT[ER] H=ABRAHA=M MISERERE M=EI [ET] MITT=E LAZAR[VM] VT -[-]TINGV=AT EXT=REMV[M] D=IGITI SVI I[N] AQVA[M] VT REFRIG FILI RECO=RDA=RE Q=[V]=IA RECEPISTI BON=A I[N] VITA TVA}
gun(h)ild
{Q=[V]=I M=E CERNIT ' P[RO] H=ELENA ' MAGNI ' SV=EONIS REGIS ' FILIA ' CHR[ISTV]M ' ORET ' QVE M=E AD M=EMORIA[M] D[OMI]NICE PASSIO[N]IS PARARI FECE[R]AT}

{Q=[V]=I I[N] CHR[ISTV]M CRVC=IFIXV[M] CRED[UN]T LIVTGERI MEMO--A[M] ' ORAN=DO FAC=IA[N]T Q=[V]=I M=E SCULPSERAT ' ROGA TV H=ELEN=E QVE ET GVNHILD VOCAT--}

{Jesus Nazarenus rex judeorum vita mors ecclesia sancta synagoga}
{Videte [m]anus meas et pedes meos dicit Dominus venite benedicti patris mei dicedite a me maledicti in ignem pater Habraham miserere mei et mitte Lazarum ut [in]tinguat extremum digiti sui in aquam ut refrig fili recordare quia recepisti bona in vita tua}
Gunnhildr {qui me cernit pro Helena magni Sueonis regis filia Christum oret que me ad memoriam Dominice passionis parari fecerat}
{Qui in Christum crucifixum credunt Liutgeri memo[ri]am orando faciant qui me sculpserat roga tu Helene que et Gunhild vocat[ur].}

Norsk: "Jesus, nasareeren, jødenes konge. Livet. Døden. Den hellige Kirke. Synagogen. 'Se mine hender og mine føtter', sier Herren. "Kom hii, dere min fars velsignede. Gå bort fra meg dere forbannede til ilden [d.v.s. Helvede]". "Fader Abraham, forbarm deg over meg og send Lazarus, så han kan dyppe sin fingerspiss i vann og leske [min tunge]. Sønn, kom i hu, at du har fåt dit gode, mens du levde". Gunhild. Den, som beskuer mig, skal be til Kristus for Helena, Svend Magnus' datter, som har latt meg gjøre til minde om Herrens lidelse. De, som tror på den korsfestede Kristus, skal i deres bønner mindes Lyder, somr har skåret meg på oppfordring av Helena, som også kalles Gunhild."

English: "{Jesus of Nazareth, king of the Jews, Life, Death, the Holy Church, the Synagogue} {Regard my hands and my feet says the Lord. Come here, into my Father's blessing, go away from me, you accursed, to (eternal) fire. Father Abraham, take pity on me and send Lazarus, that he may dip his finger in water and cool (my tongue). Son, remember that you have done good in your life} Gunnhildr {He who sees me shall pray to Christ for Helena, daughter of King Sueono Magnus, who has had me made in remembrance of the Lord's suffering} {Those who in the crucified Christ, shall in their prayers remember Liutgerus who carved me at the behest of Helena, who is also called Gunnhildr.}"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Langberg 1982:81 (Gunhildkorset).
¤ Alternativ signum: DR 413, Uk 1
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK Uk 2 - KØBENHAVN-ELFENBENSRELIEF - UKJENT FUNNSTED, DANMARK

Innskriften er ristet datert til år 1000-1300, og er ristet på en relieff av elfenben. Relieffen er et bysantinskt arbeide fra ca år 1000. Oppbevares på Nationalmuseet i København (D. 12123). Alternativ tittel er København-elfenbensrelief 1.

Runene lyder:

iesus

Jésús

Norsk: "Jesus"

English: "Jesus"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 414, Uk 2
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK Uk 3 - "ABSALONS RING" - UKJENT FUNNSTED, DANMARK

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en ring av gull. Diftongen æi viser at innskriften er norsk eller svensk. Oppbevares på Nationalmuseet i København (8537).

Runene lyder:

þor{K}æir RRRRR

Þor{g}eirr ...

Norsk: "Torgeir"

English: "Þorgeirr ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Erik Moltke: Runes and Their Origin, Denmark and Elsewhere, Copenhagen 1985, side 454ff.
¤ Bilde av runeinnskriften. Foto: Ogneslav.
¤ Alternativ signum: DR 416, Uk 3.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: Ogneslav

DR 415 - ELFENBENSRELIEF - UKJENT FUNNSTED, DEUTSCHES MUSEUM, BERLIN

Innskriften er ristet på et relieff av elfenben. Relieffet er et bysantinskt arbeide fra 1000-tallet. Inskriften har kortkvist-s og er norsk eller svensk. Oppbevares på Deutsches Museum, Berlin (J. 577).

Runene lyder:

t*þ*i*m*n*h / boalin * a*l*a*s*n*o / systir * b*n*h / min * ra=ke

Bóalin systir mín. Rakki(?).

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.

DK IK 39 - UKJENT STED

Brakteaten er av gull og oppbevares på Nationalmuseet i København, og er datert til år 400-650. B-type.

Innskriften lyder:

ïlwl
?????


????

Litteratur:
¤ Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av brakteaten. Foto: Molkte.
¤ Bilde fra Digi20.
¤ Tidligere signum: DR BR47, KJ 106
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.

Foto: Digi20

DK IK 229 - DANMARK 1 - UKJENT STED

Brakteaten er av gull og er datert til år 400-650. C-type.

Innskriften lyder:


runeinnskrift

lkaz

Laukaz (?)

Norsk: "løk (?)"

English: "leek (?)"

Litteratur:
¤ Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av brakteaten. Foto: Molkte.
¤ Bilde fra Digi20.
¤ Berlins Museum für Vor- und Frügeschichte (II 6405)
¤ Tidligere signum: DR BR79, BR 79 KJ 111
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.

Foto: Digi20

DK IK 364 - DANMARK 2 - UKJENT STED

Brakteaten er av gull og oppbevares på National museet. C-type.

Innskriften lyder:

þul / luþ

Kan være en forvansket laukaz-innskrift

Litteratur:
¤ Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942.
¤ Bilde av Brakteaten.
¤ Bilde fra Digi20.
¤ Nationalmuseet (8647)
¤ Tidligere signum: DR BR80, BR 80
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.

Foto: Digi20

DK IK 199 - DANMARK 3 - UKJENT STED

Brakteaten er av gull og oppbevares på Nationalmuseet i København. C-type.

Innskriften lyder:

runeinnskrift

tlu

????

Litteratur:
¤ Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942.
¤ Bilde av runeinnskriften. Foto: Ogenslav.
¤ Bilde fra Digi20.
¤ Nationalmuseet (8644)
¤ Tidligere signum: DR BR81
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.

Foto: Ogenslav

DK IK 373 - DANMARK 4 - UKJENT STED

Brakteaten er av gull og oppbevares på Nationalmuseet i København. F-type.

Innskriften lyder:

tu
llul


????

Litteratur:
¤ Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942.
¤ Bilde av brakteaten.
¤ Bilde fra Digi20.
¤ Nationalmuseet (8653)
¤ Tidligere signum: DR BR82
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.

Foto: Digi20

DK IK 375 - DANMARK 5 - UKJENT STED

Brakteaten er av gull og oppbevares på Nationalmuseet i København. C-type. Det er venderuner i innskriften.

Innskriften lyder:

-h- ÷ ktilaz h--
lre-...-l


... ...ilaz ... ...

"... ...-ilaz ... ..."

Litteratur:
¤ Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942.
¤ Bilde av brakteaten.
¤ Bilde fra Digi20.
¤ Nationalmuseet (C. 11330)
¤ Tidligere signum: DR BR83
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.

Foto: Digi20

DK IK 197 - DANMARK 7 - UKJENT STED

Brakteaten er av gull og oppbevares på Nationalmuseet i København. B-type. Innskriften består bl.a. av venderruner og runelignende tegn.

Innskriften lyder:

e^lwwjae^kk?liïuhu--- jk
?jk?aïks-


???

Litteratur:
¤ Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942.
¤ Bilde av brakteaten. Foto: Molkte.
¤ Bilde av Brakteaten. Foto: Ogneslav.
¤ Nationalmuseet (8675)
¤ Tidligere signum: IK 197, DR IK197, DR BR85, Uk IK 197, DRBr85, Br 85
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.

Foto: Ogneslav

DK IK 39 - DANMARK 10 - UKJENT STED

Brakteaten er av gull og oppbevares på Nationalmuseet i København

Litteratur:
¤ Bilde fra Brakteaten. Foto: Molkte.
¤ Bilde fra Brakteaten. Foto: Ogneslav.
¤ Alternativ signum: Br 47, DR Br 47
¤ Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942.

Foto: Ogneslav

DR BR 84 - DANMARK 6 - UKJENT STED

Brakteaten er av gull og oppbevares på Nationalmuseet i København.
Brakteaten inneholder ingen egentlig runeinnskrift, men har et tegn som minner om yngre k-rune.

Litteratur:
¤ Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942.
¤
Bilde av brakteaten.

Foto: Molkte

DR BR 86 - DANMARK 8 - UKJENT STED

Brakteaten er av gull og oppbevares på Nationalmuseet i København, og er datert til år 400-650. Brakteaten har ikke fått et DR IK-nummer og er heller i tatt med i Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.

Innskriften lyder:

runeinnskrift

ak

????

Litteratur:
¤ Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942.
¤ Bilde av brakteaten.
¤ Nationalmuseet i København (8658)

Foto: Molkte

DR BR 87 - DANMARK 9 - UKJENT STED

Brakteaten er av gull og er datert til år 400-650 Oppbevares på Nationalmuseet i København. Brakteaten har ikke fått et DR IK-nummer og er heller i tatt med i Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
Innskriften består av runelignende tegn anbrakt langs kanten.

Litteratur:
¤ Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942.
¤ Bilde av brakteaten.

Foto: Molkte

TJØME-RØGELSESKAR - TJØME SOGN OG PRESTEGJELD. VESTFOLD, NORGE

Innskriften er datert til år 1200-1250, og er ristet på en røkelsekar av bronslegering. Runeristeren er Jakob Rød. Det finnes 12 røkelsekar med runer av Jakob Rød. Karret omtales i et brev fra 1804. Det befant seg da Tjømes gamle kirke i Norge. Karret kom til Oldsakssamlingen i Oslo, Norge i 1861. Oppbevares på Oldsaksamlingen, Oslo (C. 2692), men er selvsagt laget på Fyn av Jacob Rød, liksom de 12 andre røkeleskar av denne type

Runene lyder:

makist=æ=r : iakobus : m ruffus (:) fa... ... fesit : ugþ

Magister Iacobus ... Rufus fa[ber] [me] fecit. Guð(?).

Norsk: "Mester Jakob Rød ..., smed, gjorde meg. Gud(?)."

English: "Master Iacobus ... Red the smith made [me]. God(?)."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DK Tjøme, DR 182, NO061300
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

NIæR 9 - STENSTAD RUNESTEN - NORSK RUNESTEN PÅ SJÆLLAND, JÆGERPRIS

Runestenen ble funnet på gården Stenstad i Helgja, Nome kommune i Nedre Telemark sommeren 1781. Steinen er 60 cm lang, 55 cm bred og 63 cm tykk, og ble merkelig nok funnet oppe i haugen et stykke over gravkammeret. Graven inneholdt bl.a. en korsformet bronsenål, et forgylt sølvsmykke, perler og en fingerring av gull, og tolkes derfor som en kvinnegrav. Runeinnskriften som er høyrevendt, tidsfestes til ca. år 450.

Runene lyder:

Stenstad runestein

igijon halaR

igijon kan være en bøyning av kvinnenavnet *Igijo. Betydningen av halaR er mer uvisst, men det kan svare til gno. hallr som betyr "sten". Da kan innskriften oversettes "Igijos sten"

Gravgodset og runestenen ble i løpet av vinteren 1782 sendt til kongen i København, og mesteparten av gravgodset befinner seg derfor i dag i det danske Nationalmuseet. Runestenen, derimot befinner seg i dag på Nord-Sjælland, nærmere bestemt ved slottet Jægerpris nær Roskildefjorden, reist på en sokkel på toppen av et merkelig "fortidsminne" kalt Julianehøj. Selve Julianehøj er en kjempestor ganggrav eller "jættestue" fra yngre stenalder, dvs. ca 3000 f.Kr., utgravd av den daværende danske arveprins Frederik i 1776, og ble "restaurert" i førromansk 1700-talletallsstil av arveprinsens lærer, Ove Høegh Guldberg i de nærmeste følgende år.

Gravhaugen hette i lokaltradisjonen Væverhøj eller Monses høj, men ble omdøpt til et minnesmerke over Frederiks mor, enkedronning Juliane Marie. Rundt gravhaugen ble det reist 7 sylinderformede "bautasteiner" over nordiske urtids- eller oldtidskonger: Skjold, Frode Fredegod, Dan Mykillati, Harald Hildetann, Gorm Gamle, Harald Hårfagre og sakserhøvdingen Wittekind. På toppen av haugen, over selve gravkammeret, ble så den norske runesteinen reist på en marmorsokkel.

Gravhaugen og runestenens plassering er et lite stykke utenfor godset tett ved hovedveien.

Litteratur:
Bilde av Julianehøj. Foto: www.arild-hauge.com
Bilde av det "restaurerte" gravkammeret. Foto: www.arild-hauge.com.
Bilde av stenen på sokkel. Foto: www.arild-hauge.com
Bilde av runeinnskriften på stenen. Foto: www.arild-hauge.com
The Stenstad Rune Stone. Foto: Molkte.
¤ Alternativ signum: N KJ81, KJ 81
Lund 1976: 9-16: Oldtidsfundene og Julianehøj.)

Foto: www.arild-hauge.comHurtiglinker til danske runeinnskrifter:

Tilbake til forsiden

Danske runeinnskrifter fra Bornholm, Fyn og Det Fynske Øhav, Midtjylland, Nordjylland, Sjælland, Lolland og Falster, Syddanmark, Ukjent sted, Halland, Blekinge, Skåne, Lund, Slesvig og Slesvig by.

Danske runeinnskrifter med De eldre runer, De yngre runer og runer fra middelalderen.

Danske runeinnskrifter på Brakteater og runemynter

Siden er laget av Arild Hauge © Danmark, Aarhus 2022


Referanser - Kildelitteratur

Opdateret d. 25.8.2022