LITTERATURLISTE

Boklista er delt i to - bøker som jeg selv eier og bøker som er lånt på bibilotek.

BØKER FRA EGEN BOKHYLLE

RUNER


Agrell, Sigurd
Lapptrummor och runmagi. Tvenne kapitel ur trolldomsväsendets historia.
Lund 1934

Andersen, Harry
Runestenenes Forbandelsesformularer
Banner og Korchs Forlag, København 1953

Andersen, Harry
Runologica
Udvalgte runologiske afhandlinger
Selskab for Nordisk Filologi, København
Akademisk Forlag 1971
ISBN: 87 500 10891

Baggott, Andy (Oversatt av Karen Marie Vinje)
Runer
Bruk av runer for å gi beskyttelse og innsikt, til healing og spådommer
Bladkompaniet A.S, Oslo 1999
ISBN: 82-509-4120-9

Beverfjord, Aud
Historien om en bautastein. (Klokkesteinen på Påssåhaugen på Eide på Ytterøya i Trondheimsfjorden)
Artikkel i "Spor - nytt fra fortiden" Nr. 2 2000, 30. Hefte (ISSN 0801-5376)
Institutt for arkeologi og kulturhistorie, Vitenskapsmuseet, NTNU.
ISBN: 8200-05656-2

Blindheim, Martin
Billedsteinen fra Nikolaikirken på Gran
Artikkel i Universitetets oldsaksamling Årbok 1972 - 1974, side 111 - 116, Oslo 1976

Brate, Erik
Sveriges Runinskrifter.
Östergötlands Runinskrifter.
Granskade og Tolkade.
Andra bandet. Fösta häftet. 1911
Andra bandet. Andra häftet. 1915
Andra bandet. Tredje häftet. 1918
Kungl. Vitterhets Historie Och Antikvitetsakademien, Stockholm 1911-1918

Brate, Erik
Sveriges Runinskrifter.
Södermanslands Runeinskrifter
Granskade og Tolkade.
Förste häftet.
Kungl. Vitterhets Historie Och Antikvitetsakademien, Stockholm 1926

Brate, Erik
Svenska runristare,
Kungl. Vitterhets Historie Och Antikvitetsakademien, Stockholm 1926

Brix, Hans
Studier i nordisk runemagi
Runemester-kunsten, Upplandske runestene, Rökstenen, Nogle nordiske runetekster
Gyldendalske Bogforlag, København 1928

Burgun, Achille
Noen bemerkninger til Fonnaas-spændens indskrift
Videnskapsselskapets Forhandlinger for 1911. No. 1
Jacob Dybwad, Christiania 1911

Bæksted, Anders
Islands Runeindskrifter
Bibliotheca Arnamagnæana Vol. 2
Ejnar Munksgaard, København 1942

Bæksted, Anders
Jyllands runestene
Jul. Gjellerups Forlag, København 1958
(Fra serien "Danmarks herligheder" redigert av Aage Roussell)

Bæksted, Anders
Jyske runestene
Jul. Gjellerups Forlag, København 1968
(Fra serien "Handskerumsbøgerne - Danmarks herligheder." redigert av Aage Roussell)

Bæksted, Anders
Målruner og troldruner
Runemagiske studier
Nationalmuseets skrifter, Arkeæologisk-Historisk Række, IV, København 1952

Bæksted, Anders
Runerne
Deres historie og brug
Nyt Nordisk Forlag, København 1943

Christiansson, Hans
Sydskandinavisk stil
Studier i ornamatikk på de senvikingatida runstenarna
Uppsala 1959

Enoksen, Lars Magnar
Runor
Historie, Tydning, Tolkning
Historiske Media, Lund 1999
ISBN: 91-89442-55-5

Ericson, Ossian
Runminnesmärken från äldre tid
Ett försök till tydning och tolkning av deras bilder och inskrifter
Nyköping, 1954

Friesen, Otto von
Runorna i Sverige. En kortfattad översikt.
Fordomtima, Skriftserie utg. av Oskar Lundberg, Uppsala 1915

Friesen, Otto von
Rökstenen. Lest och tydd.
Kungl. Vitterhets Historie Och Antikvitetsakademien, Stockholm 1920

Friesen, Otto von. - Brøndum-Nilsen, Johs. - Olsen, Magnus
Nordisk Kultur Bind VI
Runorna
Albert Bonniers Förlarg, Stockholm. - J.H. Schultz Forlag, København. - H. Aschehoug & co's Forlag, Oslo. 1933

Grønvik, Ottar
Fra Ågedal til Setre,
Universitetsforlaget, 1987.
ISBN: 82-00-18436

Grønvik, Ottar
Runene på Tunesteinen,
Universitetsforlaget, 1981.
ISBN: 8200-05656-2

Hagalund, Jan Ragnar
Grafitti på klebersteinsberg - endå ei runeinnskrift på Esøya i Velvelstad
Artikkel i "Spor - nytt fra fortiden" Nr. 2 2000, 30. Hefte (ISSN 0801-5376)
Institutt for arkeologi og kulturhistorie, Vitenskapsmuseet, NTNU.
ISBN: 8200-05656-2

Hagen, Anders - Liestøl, Aslak
Storhedder
Artikkel i Viking 1947, Bind XI, om rune- og figurristingene på Storhedder. Side 141 - 233.
Norsk Arkeologisk Selskap, 1947

Høst, Gerd
Runer. Våre eldste norske runeinnskrifter,
Aschehoug 1976.
ISBN:82-03-08069-3

Haavaldsen, Per
Et gjennfunnet steinkors fra Njærheim i Hå.
Artikkel i "Frá haug og heiðni" Nr 2, 2002, side 31-33.
Tidsskrift for Rogalandsarkeologiske Forening
ISSN 0015-9255

Jacobsen, Lis - Moltke, Erik
Danmarks Runeindskrifter.
Lommeudgave
Ejnar Munksgaards Forlag, København 1942

Jacobsen, Lis - Moltke, Erik (Under medvirkning af Anders Bæksted og Karl Martin Nielsen)
Danmarks Runeindskrifter.
Bind 1: Text, Bind 2: Atlas, Bind 3: Registre, Bind 4: Zusammenfassung
Ejnar Munksgaards Forlag, København 1942

Jacobsen, Lis
Eggjum-Steinen
Levin & Munksgaards Forlag, København 1931

Jacobsen, Lis
Forbandelsesformularer i nordiske runeindskrifter
Kungl. Vitterhets Historie Och Antikvitetes Akademiens Handlinggar, Del 39:4
Stockholm 1935

Jacobsen, Lis
Nye runeforskninger. Søborg, Tornby, Ravnkilde, Glavndrup
Levin & Munksgaards Forlag, København 1931

Jansson, Sven B.F.
Runeinskrifter i Sverige
Almqvist & Wiksell Forlag 1976
ISBN: 91-20-04457-7

Jansson, Sven B.F.
The runes of Sweden
Norstedts Forlag 1962

Jansson, Sven B.F. - Wessén, Elias
Sveriges Runeinskrifter Bind 11
Godtlands Runeinskrifter
Granskade och tolkade, Första delen
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Stockholm 1962

Jansson, Sven B.F.
Sveriges Runeinskrifter Bind 14
Närkes Runinskrifter
Fjortonde bandet, Första delen.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Stockholm 1975

Jansson, Sven B.F.
Sveriges Runeinskrifter Bind 14
Värmlands Runinskrifter
Fjortonde bandet, Andra delen. 1978
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Stockholm 1978

Jørgensen, Th.
Om Anglo-Frisiske, Heruliske Og Burgundiske Inskrifter Med De Ældre Runer Fra Nordens Tre Riger
Første hæfte
Forfatterens Forlag, Sønderborg 1925

Jørgensen, Th.
Om Anglo-Frisiske, Heruliske Og Burgundiske Inskrifter Med De Ældre Runer Fra Nordens Tre Riger
Andet hæfte
Forfatterens Forlag, Sønderborg 1925

Jørgensen, Th.
Om Anglo-Frisiske, Heruliske Og Burgundiske Inskrifter Med De Ældre Runer Fra Nordens Tre Riger
Tredie hæfte
Forfatterens Forlag, Sønderborg 1925

Kiil, Vilhelm
Runesteinen fra Eggjum i Sogndal.
Särtryck ur Arkiv För Nordisk Filologi 70: 3 - 4, 1955

Kirsten, Johann
Runetydning
Til undervisningsbrug og til selvstudium
Ejnar Munksgaards Forlag, København 1943

Kleiber, Boris
Alstadsteinen i lys av nye utgravninger ved Kiev.
Artikkel i Viking 1965, Bind XXIX side 61 - 76
Norsk Arkeologisk Selskap, 1965.

Knirk, James E.
Runeinnskriftene i kyrkja
Artikkel om runeinnskriftene i Uvdal stavkirke.

Krause, Wolfgang
Runeninschriften im Älteren Futhark. Herausgegeben und erklärt.
Max Niemeyer Verlag / Halle (Saale), 1937

Liestøl, Aslak
Runer frå Bryggen,
Særtrykk av "Viking" 1963.
Det midlertidige Bryggemuseum, Bergen 1964

Liestøl, Aslak
Runeinnskriftene i Gol stavkyrkje.
Artikkel i Bygd og By X, Norsk Folkemuseums Årbok 1955 - 56. Side 55 - 70.

Liestøl, Knirk, Johnsen
Norges innskrifter med de yngre runer, Bind VI (1. og 2. hefte)
Norsk historisk kjeldeskrift-institutt, 1990 - 1991

Markvad, Jørgen
Runer og runestene
Forlaget Yduns Æbler, Gedved, Danmark 2003
ISBN: 87-90594-08-8

Marstrander, Carl J. S.
Vettelandsstenen.
Artikkel i Stavanger Museum Årshefte 1945, side 12 - 42

Marstrander, Carl J. S.
De nordiske runeinnskrifer i det eldre alfabet.
Skrift og språk i folkevandringdtiden
Artikkel i Viking 1952 Bind XVI, side 1 - 277
Norsk Arkeologisk Selskap, 1953.

Melnikova, Elena A.
Skandinavskie runicheskie nadpisi
Novye nakhodki i interpretatsii. Teksty, perevod, kommentarii.
Izdatelskaya firma "Vostochnaia Literatura" RAN, Moscow, 2001
ISBN: 5-02-018082-3
(The book is written in Russian Language, but it means: Scandinavian runic inscriptions, New finds and interpretations. Texts, translations, commentary)

Moltke, Erik
Jon Skonvig og de andre runetegnere
Et bidrag til runologiens historie i Danmark og Norge, II Skildring og kommentar
Ejnar Munksgaard, København 1958

Moltke, Erik
Runerne i Danmark og deres oprindelse
Forum Forlag, København 1976
ISBN 87-553-0426-5

Nielsen, Karl Martin
Om dateringen af de senurnordiske runeindskrifter, synkopen og 16 tegns Futharken
Akademisk Forlag, København 1970

Nielsen, Karl Martin
Til runedanskens ortografi
Särtryck ur Arkiv För Nordisk Filologi, Band 75

Nielsen, Niels Åge
Danske Runeindskrifter
Et udvalg med kommentarer
Hernovs Forlag, København 1983
ISBN 87-7215-218-4

Nielsen, Niels Åge
Runerne på Rökstenen
Odense University Studies in Scandinavian Languages - Vol. 2
Odense University Press, 1969

Nielsen, Niels Åge
Runestudier
Odense University Studies in Scandinavian Languages - Vol. 1
Odense University Press, 1968

Nylén, Erik - Lamm, Jan Peder
Stones, Ships and Symbols
The Picture Stones of Gotland from the Viking Age and Before
Gidlunds Bokförlag, Stocholm 1988
ISBN: 91-7844-116-1

Nytt om runer, Meldingsblad om runeforskning
Utgitt av Oldtidssamlingen.
Nr. 1 - 1986, Nr. 2 - 1987, Nr. 3 - 1988, Nr. 4 - 1989, Nr. 5 - 1990, Nr. 6 - 1991, Nr. 7 - 1992, Nr. 8 - 1993, Nr. 9 - 1994, Nr. 10 - 1995, Nr. 11 - 1996, Nr. 12 - 1997, Nr. 13 - 1998, Nr. 14 - 1999, Nr. 15 - 2000, Nr. 16 - 2001, Nr.17 - 2002, Nr. 18 - 2003

Ohlmarks, Åke
100 Svenska Runinskrifter
Tolkade, kommenterande och delvis rekonstruerade
Bokförlaget Plus, 1978
ISBN: 91-7406-110-0

Olsen, Bugge, Rygh, Undset, Liestøl
Norges innskrifter med de yngre runer, Bind I - V.
Norsk historisk kjeldeskrift-institutt, 1941 - 1960

Olsen, Magnus - Bugge, Sophus
Norges Innskrifter med de ældre Runer
Komplett i 3 bind fordelt på 12 hefter
Det Norske Historiske Kildeskriftfond, 1891 - 1924

Olsen, Magnus
Grimhilds og Gudruns runeinnskrifter,
Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo
II. Hist.-Filos. Klasse. 1943. No. 1
I kommisjon hos Jacob Dybwad, Oslo 1943

Olsen, Magnus
Karlevi-stenen,
Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo
II. Hist.-Filos. Klasse. 1956. No. 1
I kommisjon hos H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo 1957

Olsen, Magnus
Valby-amulettens runeindskrift,
Christiania Videnskaps-Selskabs Forhandlinger for 1907. No. 6
I kommisjon hos Jacob Dybwad, Christiania 1907

Olsen, Magnus
Om Troldruner
Fordomtima. Skriftserie utg. av Oskar Lundbeg. II
A.-B. Akademiska Bokhandeln, Uppsala 1917

Page, R.I.
Runes And Runic Inscriptions
Collected essays on Anglo-Saxon and Viking runes
The Boydell Press, Suffolk, UK, 1995
ISBN: 0-85115-387-9

Page, R.I.
Runes. Reading the past
British Museum Press 1987
ISBN: 0-7141-8065-3

Spurkeland, Terje
I begynnelsen var FUÞARK
Norske runer og runeinnskrifter
Cappelen Akademisk Forlag / Landslaget for norskundervisning (LNU)
ISBN: 82-02-19680-9

Steenstrup, J. Japetus S.
Yak-Lungta-Bracteaterne,
Archæologernes "nordiske Gruppe af Guldbracteater" fra den ældre Jernalder, betragtede som særegne Minder om en Kultur-Forbindelse imellom Høj-Asiens og det Skandinaviske Nordens Folkefærd i tidlige Aarhundreder af vor Tidsregning, nærmest i Folkevandringstiden.
Vidensk. Selsk., Skr., 6. rekke, historiske og philosophisk Afd. 1- 2., København 1893

Sveriges Runeinskrifter
Utgitt av Kungl. Vitterhets Historie Och Antikvitetsakademien
  Brate, Erik
  Östergötlands Runinskrifter.
  Andra bandet. Fösta häftet. 1911

  Östergötlands Runinskrifter.
  Andra bandet. Andra häftet. 1915

  Östergötlands Runinskrifter.
  Andra bandet. Tredje häftet. 1918

  Brate, Erik
  Södermanslands Runeinskrifter
  Tredje bandet. Förste häftet.

  Svärdström, Elisabeth
  Västergötlands Runeinskrifter
  Femte bandet. Femte häftet.

  Wessén, Elias - Jansson, Sven B.F.
  Upplands runinskrifter
  Granskade och tolkade
  (4. delen av 9. bind av Sveriges Runinskrifter)

  Jansson, Sven B.F. - Wessén, Elias
  Sveriges Runeinskrifter Bind 11
  Godtlands Runeinskrifter
  Granskade och tolkade, Första delen

  Jansson, Sven B.F.
  Närkes Runinskrifter
  Fjortonde bandet, Första delen. 1975

  Jansson, Sven B.F.
  Värmlands Runinskrifter
  Fjortonde bandet, Andra delen. 1978


Særteyk af Mark og Montre 1991
Runestenen fra Malt
Ribe Amts Museumsråd 1991

Svärdström, Elisabeth
Sveriges Runeinskrifter
Västergötlands Runeinskrifter
Femte bandet. Femte häftet.
Kungl. Vitterhets Historie Och Antikvitetsakademien, Stockholm 1958-70

Thalbitzer, William
Runeindskrifter i Grønland
Artikkel i Det Grønlanske Selskabs Årsskrift 1949 (side 85 - 92)
Ejnar Munksgaards Forlag
København 1949

Tveitane, Mattias
Runene fra Stenstad
Artikkel i "MAAL OG MINNE", hefte 3-4 1985, side 184 - 201
Utgitt av Bymålslaget, Det Norske Samlaget 1985
ISSN: 0024-855X

Universitetets Oldsaksamling
Runesteinen fra Tune i Østfold
Oslo 1991

Viborg Stiftmuseum
Fra Runesten til Runesten i Midtjylland
Viborg Stiftmuseum 2000
ISBN: 87-87272-15-6

Wessén, Elias - Lithberg, Nils
Den Gotlänske runkalendern 1328
Kungl. Vitterhets Historie Och Antikvitetsakademien, Stockholm 1939

Wessén, Elias
Om Vikingtidens runor
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Stockholm 1957

Wessén, Elias
Runstenen vid Röks kyrka
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Stockholm 1958

Wessén, Elias
Skänningsebygdens Runeinskrifter
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Stockholm 1966

Wessén, Elias - Jansson, Sven B.F.
Upplands runinskrifter
Granskade och tolkade
(4. delen av 9. bind av Sveriges Runinskrifter)
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Stockholm 1900 - 1958

Willis, Tony
The runic workbook. Understanding and using the power of runes.
The Aquarian Press 1986.
ISBN: 0-85030-469-5

Wimmer, Ludv. F. A
De Danske Runemindesmærker. Undersøgte og tolkede
I. De historiske Runemindesmærker
Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & sön), København 1895

Wimmer, Ludv. F. A
De Danske Runemindesmærker. Undersøgte og tolkede, Bind I
Almindelig indledning, De historiske runemindesmærker
Gyldendalske Boghandels Forlag, Nordisk Forlag, København 1893 - 1908

Wimmer, Ludv. F. A
De Danske Runemindesmærker. Undersøgte og tolkede, Bind II
Runestenene i Jylland og på øerne
Gyldendalske Boghandels Forlag, Nordisk Forlag, København 1899 - 1901

Aag, Finn-Henrik
Rogalands eldste runeinnskrifter.
Arkeologisk museum i Stavanger, (AmS-Småtrykk 8)
ISBN: 82-90215-31-2

Aartun, Kjell
Runer i kulturhistorisk sammenheng.
Pax Forlag 1994
ISBN: 82-530-1677-8

Åhlén, Marit
Runristaren Öpir. En monografi
Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, 1997
ISBN: 91-506-1200-X


HELLERISTNINGER

Arkeologisk museum i Stavanger
Øks & aks. (AmS-Småtrykk 40)
Helleristninger og hus fra yngre bronsealder i Rogaland. Talende berg. Tause berg.
ISBN: 82-7760-028-3

Arkeologisk museum i Stavanger
Øya som gudane elskar. (AmS-Småtrykk 18)
Levende fortid - fører til helleristningsfeltet på Austre Åmøy.
ISBN: 82-90215-67-3

Bakka, Egil
Bergkunst i barskogsbeltet i Sovjetsamveldet.
Artikkel i Viking 1975 Bind XXXIX, side 95 - 124
Norsk Arkeologisk Selskap, 1976

Bakka, Egil
To helleristningar frå steinalderen i Hardanger
Artikkel i Viking 1966 Bind XXX, side 77 - 96
Norsk Arkeologisk Selskap, 1966

Bang-Andersen, Sveinung
Rennarsundet - en nyoppdaget bergmaling med veidemotiver i Sandnes kommune, Rogaland
Artikkel i Viking Bind LV - 1992, side 55 - 76
Norsk Arkeologisk Selskap, 1992
ISSN 0332-608X

Bohusläns Museum
Hällristningsresan. Småkrift nr. 44.
ISBN: 91-7686-158-9

Broby-Johansen, B.
Oldnordiske stenbileder
Gyldendals 1979
ISBN: 87-01-80921-0

Den norske nasjonalkommisjon for UNESCO
Artikkel i "Fire norske kulturskatter" om helleristningene i Alta, side 16 - 18
ISBN 82-7172-008-2

Gjessing, Gutorm
Østfolds jordbruksristninger.
Idd, Berg og delvis Sjeberg.
Instituttet for sammenlignende kulturforskning
H. Aschehoug & co. (W. Nygaard), Oslo 1939

Hagen, Anders
En nyoppdaget bergmaling i Rogalands grensetrakter i Grobostranda - Spind ved Farsund
Særtrykk av Stavanger Museums Årbok 1946

Hagen, Anders
Rock carvings in Norway
Johan Grundt Tanum Forlag - Oslo 1965
ISBN: 8251800058

Hagen, Anders
Studier i Vestnork bergkunst
Ausevika i Flora
Norwegian Universities Press, Bergen - Oslo 1969

Hasselrot, Pehr
Hällbilder. Hotade fornminnen
Liber Förlag, Stockholm 1984
ISBN: 91-38-90279-6

Hesjedal, Anders
Veideristninger i Nord-Norge, datering og tolkningsproblematikk.
Artikkel i Viking Bind LV - 1992, side 27 - 54
Norsk Arkeologisk Selskap, 1992
ISSN 0332-608X

Hygen, Anne-Sophie - Olsson, Camilla - Bengtsson, Lasse
Helleristningsreisen, Østfold
Et samarbeid mellom Østfold fylkeskommune, Vitlycke museum og Västra Götalands län
Østfold fylkeskommune, Sarpsborg 1999
ISBN: 82-91932-04-2

Kaul, Flemming - Stolze, Martin - Nielsen, Finn Ole - Milstreu, Gerhard
Helleristniger
Billeder fra Bornholms bronzealder
Bornholms Museum og Wormianum Foralg, Rønne 2005
ISBN: 87-88179-69-0

Klindt-Jensen, Ole
Istidens kunst
Studentersamfunets Oplysningsforening
Forlaget Fremad, København 1959

Lønaas, Ole Christian
Helleristninger i Oslo
Artikkel i Nicolay nr. 82, 2000. Side 38 - 41
Arkeologisk tidsskrift utgitt av studentene ved IAKK, universitet i Oslo

Mandt, Gro
Helleristninger gjennom 150 år. En funnhistorie i fortskningshistorisk sammenheng.
Artikkel i Viking 1975 Bind XXXIX, side 61 - 94
Norsk Arkeologisk Selskap, 1976

Marstrander, Sverre
Fingahulen i Gravvik, Nord-Trøndelag.
Artikkel i Viking 1965, Bind XXIX side 147 - 166
Norsk Arkeologisk Selskap, 1965.

Røstholm, Hans
Vitlycke-hällristningarna
Svanbergs Förlag, Vitlycke

Simonsen, Povl
Fortidsminner nord for polarsirkelen
Universitetesforlaget, Tromsø-Oslo-Bergen 1970

Sognnes, Kalle
Helleristninger i Stjørdal
Stjørdal Museum, 1999
ISBN 82-995175-0-8

Sognnes, Kalle
Nye helleristningsfunn i Trøndelag
Artikkel i Viking Bind LIV - 1991, side 7 - 40
Norsk Arkeologisk Selskap, 1991
ISSN 0332-608X

Sør-Trøndelag fylkeskommune
Natur og kulturminner i Sør-Trøndelag
Veibeskrivelser til blant annet helleristninger
ISBN: 82-908-66-9


HISTORIE

Adam Af Bremen
Beskrivelse af øerne i Norden
Oversat og kommenteret af Allan A. Lund
Wormianum, Højbjerg 1978
ISBN: 8785160563

Alver, Brynjulf
Dag og merke
Folkeleg tidsregning og merkedagstradisjon
Universitetsforlaget, Oslo 1970

Arkeologisk museum i Stavanger
Forminner i Rogaland. (AmS-Småtrykk 11)
Innføring i viktige typer faste fornminner.
ISSN: 0332-6411

Arkeologisk museum i Stavanger
Bygg fra fortiden. (AmS-Småtrykk 21)
Forsand i Rogaland - bebyggelse gjennom 2000 år.
ISBN: 82-90215-74-6

Arkeologisk museum i Stavanger
Strandgravfelta på Jæren. (AmS-Småtrykk 14)
ISSN: 0332-6411

Arkeologisk museum i Stavanger
Rogalandsfunn (AmS-Småtrykk 30)
Fra istid til middelalder
ISBN: 82-7760-007-0

Arkeologisk museum i Stavanger
Vikingløypa gjennom Rogaland (AmS-Småtrykk 54)
Rikssamlingsfylket Rogaland.
ISBN: 82-7760-053-4

Askedal, John Ole - Bjorvand, Harald - Halvorsen, Eyvind Fjell (red.)
Festskrift til Ottar Grønvik. Universitetsforlaget, Oslo 1991. ISBN: 82-00-07550-8
 1. Bibilografi over Ottar Grønviks trykte arbeider. Side 9 - 11
 2. Eyvind Fjeld Halvorsen (Oslo): Runeforskeren Ottar Grønvik. Side 12 - 15
 3. Elmar Seebold (München): Die Herknuft der Runenscrift. Side 16 - 32
 4. Hans Frede Nielsen (Odense): The Undly Bractate, "Continental Anglian" and Early Germanic of Schelswig-Holstein. Side 33 - 52
 5. Bengt Odenstedt (Umeå): On the Transliteration of the A-rune in early English and Frisian Inscriptions. Side 53 - 69
 6. Micael P. Barnes (London): Norwegian, Icelandic, Norn or West Norse? The Language of the Maeshowe Inscriptions. Side 70 - 87
 7. Marie Stoklund (København: Die Runeninschrift auf der Rosettenfibel von Udby. Eine neue Diskussionsgrundlage. Side 88 - 101
 8. James E. Knirk (Oslo): En steinhoggerundersøkelse av Tune-steinen fra 1949. Side 102 - 109
 9. Kurt Braunmüller (Hamburg): Mutmassungen zum Maltstein. Methodenkritiche Anmerkungen zu runologischen Interpretationen. Side 110 - 123
 10. Karin Fjellhammer (Bergen): Middelalderske runesllabarier. Side 124 - 135
 11. Laurits Saltveit (Haugesund): Die Runenwörter laukaR und alu. Side 136 - 142
 12. Harald Bjpravnd (Oslo): birki N - björk F. Zur Vorgesschichte der altnordischen newutralen Ableitungen von Baumnamen. Side 143 - 156
 13. Hans-Petter Naumann (Zürich): Koordinative Strukturen als Stilmittel bei Snorri. Side 161 - 173
 14. François-Xavier Dillmann (Paris): Les nuits Njörðr et Skaði. Notes critiques sur un chapitre de la Snorra Edda. Side 174 - 182
 15. Heinz Klingenberg (Freiburg i. Br.): Altnordisch húskarl, Bjarkamál = Húskarlahvöt und Stiklastad. Side 183 - 211
 16. Finn Hødnebø (Oslo): Drapsbrev. Side 212 - 223
 17. Kjell Venås (Oslo): Om relativsetninger innleide av spørjeord. Side 224 - 233
 18. Kurt Erich SAchöndorf (Oslo): 'Also stund der ameister oder burgermeister an dem marckt'. Sprachliche Varianten im Bereich der Wortbildung ind des Wortschatzes in zwei Eulenspiegl-Dricken aus Strassburg und Erfurt . Side 234 - 256
 19. John Ole Askedal (Oslo): Zur phonematishchen Wertung deutsher Affrikaten. Side 257 - 272
Bakken, Asbjørn
Gokstadfunnet 1880
Bygdefolk og gamle aviser forteller
Særtrykk fra Vestfoldminne 1959

Bay, Aage
Bonde og Viking
Samfundsliv og tro i Nordens vikingetid
C. A. Reitzels Forlag, 1954

Bech, Jens (Langelands Museum)
Oldtidsminder på Langeland
Tryk 1 fra Langelands Museum, 1996
ISBN 87 88509-133

Birkeli, Emil
Fedrekult
Fra norsk folkeliv i hedensk tid
Dreyer, Oslo 1943

Birkeli, Emil
Huskult og Hinsidighetstro.
Nye studier over fedrekult i Norge
Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo, 1944

Blindheim, Charlotte - Skaare, Kolbjørn - Liestøl, Aslak
Slemmedalskatten
Særtrykk fra Viking 1981. Bind XLV.
Oslo 1983

Brøgger, A. W.
Ertog og Øre. Den gamle norske vekt.
Vitenskapelige skrifter II. Hist.-Filos. Klasse 1921.
The Bayeux Tapestry
Complete reproduction 1/7
Edition Ville De Bayeux, 2004

Bryggen Museum, Bergen
Mennesket og maktene
Om tro og folketro
Utstillingskatalog fra 30-04-1992 til 21-03-1993
ISBN: 82-90289-46-4

Bryggen Museum, Bergen
Med dobbel bunn - Skipet som symbol
Utstillingskatalog fra 30-04-1998 til 04-10-1998
ISBN: 82-90289-69-3

Brøgger, A. W.
Vestfolds oldtidsminner
Arkeologiske landskapsundersøkelser i Norge II
Universitetets Oldsaksamling 1953

Bugge, Alexander
Vikingerne. Billeder fra vore forfædres liv
Gyldendalske Boghandel, Nordisk forlag, København og Kristiania 1906

Bydel Ekeberg - Bekkelagrt
Kulturminnekart for Bydel Ekeberg-Bekkelaget
Oslo, juni 2000

Bygd og By VII
Norsk Folkemuseums Årbok 1950 - 51
 1. Peder Gjærder: En gruppe middelalderske portaler. S. 1 - 26.
 2. Tora Sandal Bøhn: Sauma-åklær fra Oppdal. S. 27 - 74.
 3. Einar Stoltenberg: I barhytte og koie i gamal tid. S. 75 - 110
 4. Lily Weiser Aall: Vassbæring i Norge. S. 111 - 174.
Bygd og By VIII
Norsk Folkemuseums Årbok 1952 - 53
 1. Halvor Landsverk: Frå biletverda i folkekunsten. S. 1 - 70.
 2. Peter Michelsen: Nogle bemerkninger om kunstvanding i Norden. S. 71 - 102.
 3. Sigurd Grieg: Intet nytt under solen. S. 103 - 140.
 4. Arne Berg: To mellomalderloft frå Voss. S. 157 - 174.
 5. Yngvar Mjeland: Sakko. S. 175 - 178.
 6. Anders Hagen: Snaring av fisk. S. 179 - 182.
Bygd og By X
Norsk Folkemuseums Årbok 1955 - 56
 1. Martin Blindheim: Ristingene i stavkirken fra Gol. S. 11 - 54.
 2. Aslak Liestøl: Runeinnskriftene i Gol stavkyrkje. S. 55 - 70.
 3. Hilmar Stigum: To flamsk-veversker og to heksebål. S. 71 - 80.
 4. Svein Molaug: Laksefiske på ymse vis. S. 81 - 128.
 5. Ivar Refsdal: Fotbunad til vetrabruk i Vossebygdene og der ikring. S. 129 - 142.
Bygd og By XI
Norsk Folkemuseums Årbok 1956 - 57
 1. Asbjørn Nesheim: Samisk og nordisk - fellesskap og kulturkontakt. S. 1 - 18.
 2. Anders Ropeid: Nett- og notfiske i Trysilelva. S. 113 - 120.
 3. Odd Nordland: Mannbjørn. Ein studie i heimfestningsproblemet ved vandresagn. S. 133 - 157.
 4. Martin Blindheim: Nye ristningsfunn i Gol stavkirke. S. 167 - 171.
Bygd og By XII
Norsk Folkemuseums Årbok 1957 - 58
 1. Olav Bøe: Faksar og kyrkjerestar. S. 43 - 76.
 2. Arne Berg: Kyrkjerestar på Rygnestad. S. 77 - 98.
 3. Hilmar Stigum: Datering av hus i Numrdal. S. 99 - 124.
 4. Roar Hauglid: Litt stol-mystikk fra Valdres. S. 125 - 136.
Capelle, Torsten - van der Sanden, Wijnand
Mosens Guder - Antropomorfe træfigurer fra Nord- og Nordvesteuropas fortid
Immerortal Images - Ancient anthropomorphic wood carvings from northern and northwest Europe
Silkeborg Museum, Silkeborg 2001
ISBN: 87-88016-81-1

Capelle, Torsten - Fischer, Christian (udgivere)
Ragnarok
Odins Verden
Silkeborg Museum, Silkeborg 2005
ISBN:

Christensen, Arne Emil
Et middelalderskip i Asker
Særtrykk fra Viking 1964, Tidsskrift fra Norsk Arkeologisk Selskap

Christensen, Arne Emil
Fossumbåter
Særtrykk fra årbok for Norsk skogbruksmuseum: Skogbruk, jakt og fiske 1963 - 1964

Christensen, Arne Emil
Færingen fra Gokstad
Særtrykk raa Viking 1959, Tidsskrift fra Norsk Arkeologisk Selskap

Christensen, Arne Emil
Fører for vikingskipshuset, Bygdø Oslo
Universitetets Oldsaksamling, 1980

Christensen, Arne Emil
Gokstadskipets stevner
Særtrykk fra Universitetets Oldsaksamling årbok 1958 - 1959

Christensen, Arne Emil - Ingstad, Anne Stine - Myhre, Bjørn
Oseberg dronningens grav
Vår arkeologiske nasjonalskatt i nytt lys
Chr. Schibsted Forlag, Oslo 1992
ISBN: 82-516-1423-6

Danefæ
Redaktion ved P.V. Glob, Nationalmusset
Det kongelige nordiske Oldskriftselskab og JydskArkæologisk Selskab, København 1980
ISBN: 87-87483-24-6

Danmarks oldtid på Moesgård
Andresen, Søren - Madsen, Torsten - Poulsen, Jens - Madsen, Hans Jørgen
Forhistorisk Museum, Moesgård, Aarhus 1988
ISBN: 87-87334-14-3

Dehn-Nielsen, Henning
Fortidsminder i Danmark
Sesam, Danmark 1999
ISBN: 87-11-13039-3

Dehn-Nielsen, Henning
348 oldtidsminder i Jylland
Gyldendal, Danmark 1976
ISBN: 87-01-40571-3

Den norske nasjonalkommisjon for UNESCO
Fire norske kulturskatter
ISBN 82-7172-008-2

Elsner, Hildegard
Wikinger Museum Haithabu
Et portæt af en tidlig by
Archäologisches Landesmuseum der Christian-Albrechts-Universität

Fahre, Lena
Skilt- og skjøtselsplan for fornminner i Vestfold. Delplan 1 1999, Status.
Vestfold fylkeskommune, Regionalavdelingen, 1999

Fischer, Gerhard
Det eldste Bergen, Byen Kongsgården
Særtrykk av den Norske Turistforenings årbok 1950

Fladby, Rolf - Sandnes, Jørn
På leting etter den eldste garden
Universitetsforlaget, Oslo 1979
ISBN: 82-00-05302-4

Frost, Tore (Red.)
Gokstadhøvdingen og hans tid
Sandefjordmuseene, Sandefjord 1997
ISBN: 82-993797-1-7
Frá haug og heidðin. Nr. 1-2, 2001
Tidskrift for Rogalands Arkeologiske Forening
 1. Trond Løken: Jæren eller Karmøy - hvor var makta i Rogaland i eldre jernalder? Var Avaldsnes et maktsenter omkring 200 e.Kr.? S. 3 - 14.
 2. Arne Johan Nærøy: Feltsesongen 2001. S. 21 - 24
 3. Ragnar L. Børsheim: Gausel - en forhistorisk gård. S. 25 - 31.
 4. Lisbeth Prøsch-Danielsen: Danser med Alver - Alvedanser Jærens glemte kulturminner. S. 37 - 44.
 5. Grete Lillehammer: Alvedans - Haugtussas syn eller en gåte i hverdagen. S. 45 - 53.
 6. Aud Simonsen: Hvordan er det mulig? Om trekol - mellom himmel og jord. S. 54 - 59
 7. Anders Helseth: De norske jernhattene - en kort oversikt og et forsøk på rekonstruksjon. S. 60 - 62.
Fyns Stiftmuseum
Udflugt til strn- og broncealderen mellem Kaleko og Katterød
Fyns Stiftmuseums arkæologiske vejvisere, nr 4
Odense 1981

Gjessing, Gutorm
Vikingeskibs funnene
Universitetes Oldsaksamling, Oslo 1936

Graham-Campbell, James (red.) - Batey, Colleen - Clarke, Helen - Page, R.I. - Price, Niel S.
Vikingernes historie
Forlaget Carlsen A/S, 1997
ISBN: 87-562-7506-4

Götlind, Johan - Grüner Nielsen, H
Nordisk Kultur XXIV (Bind XXI i et samleverk i 30 bind)
Idrett og lek. Dans
Albert Bonniers Förlag, H. Aschehoug & Co's Forlag, J, H. Schultz Forlag, 1933

Hafsten, Ulf
Oslo-trakten gjennom 10 000 år. Myrer og tjern forteller.
Universitetsforlaget 1963

Hagland, Jan Ragnar - Sandnes, Jørn
Bjarkøyretten
Nidaros eldste bylov
Norrøne Bokverk
Det Norske Samlaget 1997.
ISBN: 82-521-4919-7

Hagland, Jan Ragnar - Sandnes, Jørn
Frostatingslova
Norrøne Bokverk
Det Norske Samlaget 1994.
ISBN: 82-521-4322-9

Halvorsen, Alf
Vikingene og den Iberiske halvøy 844-1015.
Hovedoppgave ved Universitetet i Oslo 1995

Hauglid, Roar
Norwegian Stave Churches
Dreyers Forlag, Oslo 1977
ISBN 82-09-00937-0

Hofseth, Ellen Høigård
Skattkammeret (katalog)
Oldsaksamlingen, Historisk museum, Oslo 1992
ISBN 82-7181-099-5

Holtedahl, Olaf - Dons, Johannes A.
Geological guid, Oslo and district
Universitettsforlaget 1966

Holtsmark, Anne
Norrøn Mytologi
Tro og myter i Vikingtiden
Det Norske Samlaget, Oslo 1970

Hougen, Bjørn
Osebergfunnets billedvev.
Særtrykk av Viking Tidsskrift for norrøn arkeologi, Bind IV, 1940.

Hougen, Bjørn
Snartemofunnene
Studier i folkevandringstidens ornamentikk og tekstilhistorie
Norske oldfunn, Bind VII
Universitetets oldsaksamling, 1935.

Illkjær, Jørgen
Illerup Ådal
et arkæologisk tryllespejl
Moesgård, Aarhus, Danmark.

Ingstad, Helge
Landet under leidarstjernen
Gyldendal Norsk Forlag 1995.
ISBN: 82-05-22812-4

Ingstad, Helge
Vesterveg til Vinland
Oppdagelsen av norrøne boplasser i Nord-Amerika
Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 1965.

James, Simon - Rigby, Valery
Britain and the Celtic Irom Age
British Museum Press, 1997
ISBN 0-7141-2306-4

Jarving, Stein
Volvehekser og Valkyrjer, Sagaen om Prinsen av Troja og Vanaheims døtre
Eutopia & Adventure 1998.
ISBN 82-91918.00.7

Jensen, V. Johannes - Kyrre, Hans
Heimskringla af Snorre
Skoleudgave udgivet af Dansklærerforeningen
Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, København 1949

Jensen, Jørgen
Skovlandets folk i bronzealderen
Landemanns Danmarkshistorie - Oldtiden 1
ISBN 87-15-07538-9

Jensen, Stig
The Vikings of Ribe
Den antikvariske Samling, Ribe 1991
ISBN: 87-982336-6-1

Jesch, Judith
Women in the Viking Age
The Boydell Press, Woodbrigde 2001
ISBN 0-85115-360-7


Jørgensen, E. Laumann
Rillesten
Nerthus-folkets symbolverden og deres gravpaldser
Historisk Forening for Værløse Kommune, 1994
ISBN 87-985209-0-3

Jørgensen, Lise Bender
Forhistoriske textiler i Scandinavien
Det Kongelige Nordiske Oldskriftselsskab, København 1986
ISBN 87-87483-46-7

Klindt-Jensen, Ole
Rejse i vikingetiden
Berlingske Forlag, København 1971
ISBN 87-19-35610-2

Klindt-Jensen, Ole - Wilson, David M.
Vikingetidens kunst
Nationalmuseet, København 1965

Kold, Arne
Vi rekonstruerer Jernalderen 1
Arkæologen arbejder
Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A.S., København 1970
ISBN: 87-00-84211-7

Kold, Arne
Vi rekonstruerer Jernalderen 2
Huset
Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A.S., København 1970
ISBN: 87-00-84332-6

Kold, Arne
Vi rekonstruerer Jernalderen 3
Landbruget
Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A.S., København 1970
ISBN: 87-00-86632-6

Kolstrup, Inger-Lise
Magi & Kunst
Skippershoved, Danmark 1995
ISBN: 87-89224-15-9

Kraft, Sofie
Fra Osebergfunnets tekstiler
Fragmenter og rekonstruerte mønstre
Dreyers Forlag, Oslo 1955

Krogstad, Morten - Scheia, Erik
Vandring i Gamlebyen
Utgitt med støtte fra kulturutvalget i Oslo kummune i forbindelse med Oslo-dagene 1982
Revidert opptrykk utgitt av Riksantikvaren, juni 1993
ISBN: 82-7574-006-1

Lid, Nils
Nordisk kultur XIX
Folketru (Bind 19 av et samleverk i 30 bind)
Albert Bonnier, H. Aschehoug, J.H. Schultz. 1935

Lidegaard, Mads
Hærvejen i Viborg amt
Fra Vejle Å til Vojens
J.H. Shultz Forlag 1975
ISBN 87-569-0272-7

Lidegaard, Mads
Hærvejen over Kongeåen
Fra Vejle Å til Vojens
J.H. Shultz Forlag 1979
ISBN 87-569-0532-7
Lidén, Hans-Emil (red.)
Møtet mellom hedendom og kristendom i Norge. Universitetsforlaget 1995. ISBN: 82-00-22430-9
 1. Gro Steinland: Hvordan ble hedendommen utfordret og påvirket av kristendommen. Side 9 - 27
 2. Claus Krag: Kirkens forjynnelse i tidlig middelalder og nordmennenennes kristendom. Side 28 - 57
 3. Halvard Bjørkvik: Kva slags samfunn var det som tok mot kristendommen? Den vestnorske samfunnsstrukturen omkring år 1000. Side 58 - 79
 4. Per Hærnes: Kristen innflytelse i Rogalands vikingtid. Side 80 - 120
 5. Olaf Olsen: "Hørg, hov, kirke" - 30 år etter. Side 121 - 128
 6. Hans-Emil Lidén: De tidlige kirkene. Hvem bygget dem, hvem brukte dem, og hvordan? Side 129 - 141
 7. Alf Tore Hommedal: Selja i Nordfjord. Som Moster eit bruhoved i kristningsprossen. Side 142 - 169
 8. Dagfinn Skree: Kirken før sognet. Den tidligste kirkeordningen i Norge. Side 170 - 233
 9. Magnús Steásson: Islandsk egenkirkevesen. Side 234 - 254
 10. Else Mundal: Kristusframstillinga i den tidlige norrøne diktinga. Side 255 - 168
 11. Henerik von Achen: Den tidlige middelalderens krusifikser i Skandinavia. Hvitekrist som en ny og større Odin. Side 269 - 300
Ljono, A
Hva Oseberghaugen gjemte
Vestfolds Historielag småskrifter 1952

Liljenroth, Gunnel og Göran
Folket bortom nordanvinden. Från matriarkat till mansvälde
AMA-förlag, Lidköping 1994
ISBN 91-971257-0-9

Linge, Per
Fra Ragnarok til Svolder
Guder og vikinger ved Svinesund
Ida bokverksted og forlag, Oslo 1986
ISBN 82-7415-002-3

Madsen, Hans Jørgen
Vikingernes Aarhus
Forhistorisk Museum, Moesgård, Aarhus 1975

Marstrander, Sverre
De skjulte skipene. Tuneskipet, Gokstadskipet og Osebergskipet.
Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 1986
ISBN 82-05-16502-5

Mikkelsen, Marstrander, Slomann, Schia, Molaug, Boye, Moberg
Oslodalen. Fra fangstsamfunn til industrisamfunn. 1973

Moe, Louis
Ragnarok
En Billeddiktning af Louis Moe
Torlaget Wormianum, Aarhus 1973
ISBN: 87-85160-17-2

Moesgård Museum
Vikingernes Aros
Moesgård museum 2005
ISBN: 87-87334-62-3

Molaug, Petter B.
Oslo 1000 år! (Utstillingen arrangert i anledning Oslo bys 1000 års jubilemum)
Universitetets kulturhistoriske museer, Oslo 2000
ISBN 82-7181-163-0

Mongait, A. L.
Archaeolgy in The U.S.S.R
Penguin Books Ltd., USA 1965

Morten, Øystein
Stavkyrkja i Eidsborg
Ein biografi
Scandinavian Acadaemic Press/Spratacus forlag, Oslo 2008
ISBN: 978-82304-0037-1

Munch, P.A. (Revidert utgave av Jørgen Haavardsholm)
Norrøne Gude- og Heltesagn
Universitetsforlaget, 1996
ISBN 82-00-22673-5

Nicolay - nr. 82 - 2000
Arkeologisk tidsskrift utgitt av studentene ved IAKK, universitet i Oslo
 1. Ole Egil Eide: Clemenskirken i Gamlebyen og Oslos tusenårsjubileum. Side 4 - 6
 2. Herdis Johanne Sletmo: Før asfalten fylte våre gater. Side 7 - 17
 3. Peter B. Molaug: Middelalderparken i Gamlebyen. Side 18 - 27
 4. Vanja Tørhaug: Håndverkerne i Oslo i middelaldren. Side 28 - 33
 5. Camilla Grimnes: En snurr gjennom Oslogate 6. Side 34 - 37
 6. Ole Christian Lønaas: Helleristninger i Oslo. Side 38 - 41
 7. Trond Engen: Kulturminner i Maridalen. Side 42 - 50
 8. Joanna Agnieszka Skorzewska: Archaeological finds and literary texts as sources of pre-christian religion. Side 51 - 60.
 9. Lisbeth Skogstrand - lars Groseth: Bronsaldersymposium i København. Side 66 - 70
 10. Gaute Reitan og Christine Boon: Utstillingen "Oslo 1000 år" på Historisk museum. Side 71 - 73
 11. Lars Erik Gjerpe: Husrengjøring. Side 74 - 75
Nilsson, Martin P:n
Nordisk Kultur XXI (Bind XXI i et samleverk i 30 bind)
Tideräkningen

Nilsson, Martin P:n
Albert Bonniers Förlag, H. Aschehoug & Co's Forlag, J, H. Schultz Forlag, 1934

Nordisk Kultur (Samleverk i 30 bind utgitt av Albert Bonniers Förlag, H. Aschehoug & Co's Forlag, J, H. Schultz Forlag):
Norske Stavkirker
En guide til de 29 bevarte norske stavkirker
Arfo, forlag for arkitektur og kunst, Oslo
ISBN 97882-91399-348

Näsström, Britt-Mari
Blot
Tro og offer i det førkristne Norden
Pax Forlag, Oslo 2001
ISBN: 82-530-2146-1

Näsström, Britt-Mari
Frøya
Den store gudinnen i Norden
Pax Forlag, Oslo 1998
ISBN: 82-530-1946-7

Nørlund, Poul
Nordisk kultur XV : B
Dragt (Nyopptrykk av bind 15 av et opprinnelig samleverk i 30 bind)
Kildeforlaget, 1986
ISBN: 82-990896-9-7

Nørlund, Poul
Trelleborg
Nationalmuseets Blaa Bøger
Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, København 1951

Olafsson, Albert
Islandske segner og eventyr
Det Norske Samlagwet, Oslo 1976
ISBN 82-521-0530-0

Oldtiden (Tidsskrift fra Christiania)
Festskrift til Haakon Schetelig. Paa 40-aars dagen 25. juni 1917. Trykt som manuskript i 100 eksemplarer for tidsskriftet Oldtiden. Christiania 1917
 1. Anathon Bjørn: Vegter fra 5te aarh. Side 1 - 6
 2. A. W. Brøgger: Ravenna - Raknehaugen. Side 7 - 14
 3. Helge Gjessing: Butnakket øks - Vespestadøks. Side 15 - 20
 4. Sigurd Grieg: Norske kulturomraader under Ynglingaætten. Side 21 - 24
 5. Eyvind De Lange: En del av mitt arbeidsprogram. Side 25 - 28
 6. H. Michalelsen: Fuglenaale. Side 29 - 34
 7. Jan Petersen: Paa rangel. Side 35 - 40
 8. Theodor Petersen: En kongegrav i det nordenfjelske Norge. Side 41 - 50
Olsen, Magnus
Nordisk Kultur V (Bind V i et samleverk i 30 bind)
Stedsnavn
Albert Bonniers Förlag, H. Aschehoug & Co's Forlag, J, H. Schultz Forlag, 1936

Olrik, Axel
Nordens Trylleviser
Udgivet af Andres Bjerrum og Inger M. Boberg
J.H. Schultz Forlag, København 1934

Onsell, Birgitta
Jordens moder i Norden
Carlssons Bokgförlag 1994.
ISBN: 91-7798-301-7

Opedal, Arnfrid
De glemte skipsgravene.
Makt og myter på Avaldsnes.
Arkeologisk museum i Stavanger, 1998
ISBN: 82-7760-043-7

Paasche, Fredrik
Møtet mellom hedendom og kristendom i Norden
H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo 1958

Quiller, Bjørn
Rusens historie
Samlaget, Oslo 1996.
ISBN 82-521-4681-3

Ramskou, Th0rkild
Himmerlands Oldtidsminder
Jul. Gjellerups Forlag, København 1957
(Fra serien "Danmarks Herligheder" redigert av Aage Roussell)

Ramskou, Thorkild
Vikingernes handel
Rhodos, København 1985
ISBN: 87-7245-058-4

Robberstad, Knut
Gulatinglovi
Norrøne bokverk nr. 33
Det Norske Samlaget 1969.

Sandefjordmuseene Årbok 1978-1980
Gokstadfunnet, eet 100-års minne
(Centenary of a Norwegian Viking find, The Gokstad excavations)
ISBN 82-990595-2-6

Saxo Grammaticus
Danmarks krønike
Oversatt av Fr. Winkel Horn
Forlaget Sesam, Danmark 1999 (7. opplag)
ISBN 87-7801-337-2

Schia, Erik - Færden, Gerd - Færden, Arne - Weber, Birthe
De arkeologiske utgravninger i Gamlebyen, Oslo. Bind 7
Dagliglivets gjenstander - Del I
Alvheim & Eide, Akademisk Forlag, Øvre Eiker 1990

Schütte, Gudmund
Offerpladser
Overleveringer og stedsminder
Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning nr. 112
Det Filologisk-Historiske Samfund, København 1918

Sevåg, Reidar
Det gjallar og det læt
Frå skremme- og lokkereiskapar til folkelege blåseinstrunent.
Det Norske Samlaget
ISBN 82-521-0194-1

Shetelig, Haakon
Nordisk Kultur I (Bind I i et samleverk i 30 bind)
Befolkningen i Oldtiden
Albert Bonniers Förlag, H. Aschehoug & Co's Forlag, J, H. Schultz Forlag, 1936

Shetelig, Haakon - Johannessen, Fr.
Kvalsundfundet
og andre norske myrfund av fartøier
Bergens museums skrifter, Ny rekke. Bind II, Nr. 2
Bergen 1929

Simonsen, Jørgen Bæk
Vikingerne ved Volga. Ibn Fadlans rejsebeskrivelse resumeret, deloversat, og kommenteret av Jørgen Bæk Simonsen.
Wormianum, Højbjerg, Danmark 1981 - 1997
ISBN 87-8516-079-2

Simonsen, Povl
Fortidsminner nord for polarsirkelen
Universitetesforlaget, Tromsø-Oslo-Bergen 1970

Sjøvold, Thorleif
Osebergfunnet og de andre vikingskipsfunn.
Universitetets Oldsaksamling, Oslo 1957

Skjøsvold, Arne
Klebersteinindustrien i vikingetiden
Universitetsforlaget, Oslo - Bergen, 1961

Skaadel, Jardar - Skarsbø, Sven Erik
Norske konger og regenter
Fra Harald Hårfagre til Harald 5.
Det Norske Samlaget, Oslo 1998
ISBN: 82-521-5408-5

Slomann, Wencke
Eldre jernalder og merovingertid
Universitetets oldsaksamling, Oslo 1969

Solli, Brit
Seid
Myter, sjamanisme og kjønn i vikingenes tid
ISBN 82-530-2403-7

Stang, Johan L.
Sogn - en del av Oslo.
Bakkehaugen, Berg, Korsvoll, Kringsjå, Nordberg, Sogn, Tåsen, Ullevål Hageby.
Bydelutvalget 34 - Sogn, Tiden Norsk Forlag, Oslo
ISBN 82-10-02012-9

Stefánsson, Finn,
Gyldendals Leksikon om Nordisk mytologi
Gyldendals Bogklubber, 2006
ISBN 87-03-00868-1

Steinsland, Gro
Det hellige bryllup og norrøn kongeideologi
Solum Forlag 1991
ISBN 82-560-0764-8

Steinsland, Gro - Sørensen, M. Preben
Menneske og makter i Vikingenes verden
Universitetsforlaget A/S, 1994
ISBN 82-00-21316-1

Ström, Folke
Nordisk hedendom
Tro och sed i förkristen tid Akademiförlaget, Göteborg 1993
ISBN: 91-24-16206-X

Sør-Trøndelag fylkeskommune
Natur og kulturminner i Sør-Trøndelag
ISBN: 82-908-66-9

Tacitus, Cornelius (Oversatt av Trygve Width)
Agricola og Germania
H. Aschehoug & Co (W. Nygaard), Oslo 1968

The Anglo-Danish Viking project 1981
Katalog for utstillingen "Vikingerne i England og hjemme i Danmark"
Nationalmuseet, Brede. 11. april - 16. august 1981
Forhistorisk Museum Moesgård, Aarhus. 5. september - 31. desember 1981
The Yorkshire Museum, York. 3. april - 30. september 1982
ISBN: 0-9507432-0-8

Thomas, Lars
Det mystiske Danmark
En rejseguid til spøgelser, uhyrer og andre mæekværdigheder
Lars Thomas og Aschehoug Dansk Forlag, 2007
ISBN 987-87-11-22787-9

Thordeman, Begnt
Nordisk kultur XII : B
Vaaben (Nyopptrykk av bind 12 av et opprinnelig samleverk i 30 bind)
Kildeforlaget, 1986
ISBN: 82-990896-8-9

Thordoddsen, Theodora (Oversatt av Fredrik Paashce)
Islansk Folkertu
H. Aschehoug & co. Kristiania 1924

Titlestad, Torgrim
Kampen om Nordvegen, Nytt lys over vikingtiden. Fra år 500 til 1050 e. Kr.
Fagbokforlaget i samarbeid med Erling Skjalgssonselskapet, Bergen 1996
ISBN 82-7674-290-4

Thuesen, Nils Petter
Oslo før Oslo. Oslos forhistorie
Pax Forlag 1995.
ISBN: 82-530-1749-9

Turistforeningen for Danmark
Bronsealderen
Turistforeningens Årbok 1960

Turistforeningen for Danmark
Jernalderen
Turistforeningens Årbok 1961

Universitetets Oldsaksammlings Skrifter nr. 3 (ny rekke)
Festskrift til Sverre Marstrander på 70-årsdagen, Oslo 1980, ISBN: 82-7181-014-6
 1. Pery Rolfsen: Et pottemakerverksted fra romertiden. Side 15 - 20
 2. Olav Sverre Johansen: Ole Worm og Norge. Side 21 - 34
 3. Emil Mikkelsen: Sporaneset - En bronsealder "utpoat" i Telemark. Side 35 - 40
 4. Oddmunn Farbregd: Veideristninger og veidemåte. Side 41 - 48
 5. Arnt Løvset: Om skjefting og bruk av skiferspisser i sydøstnorsk subneoliticum. Side 49 - 52
 6. Heid Gjøstein Resi: Palmkvist og laubærkrans? Nyoppdagete figurer på romertids våpen. Side 53 - 58
 7. Kristian Keller: Revefeller over Atlanteren. Side 59 - 64
 8. Trond Løken: Grålum i Tune, Østfold: Er keltertids flatmarksgravfelt. Side 65 - 72
 9. Petter B. Molaug: Vikingtid og middelalder. Tanker om kildemateriale og forskningsmetoder. Side 73 - 80
 10. Erik Schia: Skofunn i Uvdal stavkirke. Side 81 - 86
 11. Einar Østmo: Boplasskronologi på Skagerakkysten. Side 87 - 94
 12. Anne Aure Bagøien: Noen tanker om leirkarhåndtverket i forhistorisk tid. Side 95 - 100
 13. Lyder Marstrander: "Helgardering" på en runepinne fra Bryggen i Bergen. Side 101 - 106
 14. Øystein Johansen: Systemteori: Arkeologi i system eller keiserens nye klær?. Side 107 - 112
 15. Helge Braathen: Hvor gammel er øksekulten?. Side 113 - 118
 16. Birthe Weber: Om "raukspøter" og andre glemte ting. Side 119 - 124
 17. Ola J. Melby: Spekulasjoner over en fjernet gravhaug med runestein ved Fåberg kirke i Søre Gudbrandsdalen. Side 125 - 130
 18. Ellen Høigård Hofseth: Bronsedolken fra Lesjafjell. Side 131 - 136
 19. Wencke Guro Fredriksen: Tressjæring i jernalderen. Side 137 - 142
 20. Jo Henning Larsen: Vikingstid handelsplass i Valle, Setesdal. Side 143 -148
 21. Inge lindblom: Etterundersøkelse og reataurering av en hellekiste fra yngre steinalder, Holtenes i Hurum, Buskerud. Side 149 - 154
 22. Per Oscar Nybruget: Trekk fra en steinbrukende tid i Hedmark. Side 155 - 160
 23. Helge Sørheim: Tanker over noen potteskår. Side 161 - 168
 24. Flint Scheen: Flintdolken, det vanligste våpen fra norsk bronsealder. Side 169 - 174
 25. Diana Stensdal Hjelvik: Bibliografi Sverre Marstrander 1933 - 1980. Side 175 - 184
Universitetets Oldsaksammling. Årbok 1954 - 1955
 1. Guri Dybsand: Et folkevandringstids gravfunn fra Ommundrød i Hedrum, Vestfold. Meddelelse om undersøkelsen. Side 7 - 29
 2. Anders Hagen: Et bronsealders "skrotfunn" fra Midtveien i Drøbak. Side 30 - 41
 3. Aslak Liestøl: Latex - plastlakk avstøypning. Side 42 - 49
 4. Karl Vibe-Müller: Foreløpig meddelese fra gravfeltet Ula, Glemmen, Østfold. Side 50 -56
 5. Elisabeth Skjelsvik: Et offerfunn (?) fra eldre jernalder fra Bjerketvet, Eidanger s. og pgd., Telemark. Side 59 - 63
 6. Irmelin Martens: En bronsenøkkel fra Ommang i Løten. Side 64 - 66
 7. Anmeldelser. Side 67 - 84
  • Andres Hagen: J. Torels Smith: ertebøllekultur - Bondekultur. Side 67 - 73
  • Wencke Slomann: Berta Stjernqvist: Simris. Side 74 - 80
  • Wencke Slomann: Asbjørn E. Hereig: Bidrag tli jernalderens busetningshistorie på Toten. Side 81 - 84
 8. Universitetets Oldsaksammling tilvekst 1954. Side 85 - 122
 9. Universitetets Oldsaksammling tilvekst 1955. Side 123 - 185
 10. Universitetets Oldsaksammling årsberetning 1954 - 55. Side 186
Universitetets Oldsaksammling. Årbok 1956 - 1957
 1. Wencke Slomann: Norsk arkeologisk bibliografi 1936 - 1956. Side 7 - 97
 2. Anders Hagen: Vassdragsreguleringer og høyfjellsarkeologi. Side 98 - 150
 3. Martin Blindheim: Brukrusifikset - et tidligmiddelaldrisk klenodium. Side 151 - 193
 4. Anmeldelse. Side 194 - 199 Side 81 - 84
 5. Universitetets Oldsaksammling tilvekst 1956. Side 200 - 235
 6. Universitetets Oldsaksammling tilvekst 1957. Side 236 - 282
 7. Universitetets Oldsaksammling årsberetning 1956 - 57. Side 283
Universitetets Oldsaksammling. Årbok 1967 - 1968
 1. Sigurd Grieg: Eivind S. Engelstad 1901 - 1969. Side 5 - 9
 2. Sverre Marstrander: Filosofiske aspekter i de arkeologiske metoder. Et diskusjonsinnlegg. Side 10 - 18
 3. Anne Stine Ingstad: Steinalderboplassen Rognlien i Eidanger. Et bidrag ti belysningen av yngre steinalder i Telemark. Side 19 - 142
 4. Anna M. Rosenqvist: Sverd med klinger ornert med figuer i kopperlegeringer fra eldre jernalder i Universitetetes Oldsaksamling. Side143 - 200
 5. Elisabeth Wiese Ryge: Viktoria Romana i Norge. Side 201 - 237
 6. Trond Juul Gjerdi og Arne Emil Christensen jr.: The Documentation of Sections and mouldings, new Tools and old Job. Side 238 - 244
 7. Universitetets Oldsaksammling tilvekst 1967 - 1968. Side 245 - 333
 8. Universitetets Oldsaksammling årsberetning 1967 - 68. Side 334 - 366
 9. De Norske Arkeologiske Museers Registreringstjeneste. Årsberetning 1967 - 1968. Side 367
Universitetets Oldsaksammling. Årbok 1972 - 1974
 1. Knut Helskog, Svein Indrelid og Egil Mikkelsen: Morfologisk klassifisering av slåtte steinartefakter. Side 9 - 40
 2. Einar Østmo: Torsrød. En senmesolittisk kystboplass i Vestfold. Side 41 - 52
 3. Heid Gjørstein Resi: Diffusjonsproblemet i arkeologien. Noen eksempler fra ulike kulturgrupper og tidsperioder. Side 53 - 65
 4. Perry Rolfsen: Hustufter, grophus og groper fra eldre jernalder ved Oddernes Kirke, Vest-Agder. Side 65 - 82
 5. Arne Skjølsvold: Forhistoerisk klebersteinindustri i Lesjafjellene. Side 83 - 96
 6. Arne Emil Christensen jr.: Nye arbeider om vikingenes båtbygging og seilas. Side 97 - 98
 7. Christian Keller: Nordisk vikingtid - forsøk på en økonomisk modell. Side 99 - 110
 8. Martin Blindheim: Biledsteinen fra Nikolaikirken på Gran. Side 111 - 116
 9. Martin Blindheim: Das Kruzifix im Civdale Dom in Friuli Eine vorläufige Untersuchung. Side 117 - 126
 10. Lars Hamre: Litt om mellomalderhanskrift. Side 127 - 135
 11. Unn Plahter: Isotope Rations of Lead as Source Indentification in Pigments from Norwegians Medieval Art, with some Comments on Trace Element Composition of White Lead. Side 136 - 138
 12. Eileiv Steinnes: Trace Elements in the White Lead from Medieval altar Frontals, determined by Neutron Activation Analysis. Side 139 - 140.
 13. Arnt Løvset: An "Ingenious" Meaduring device. Side 141 - 143
Viking 1947 - Bind XI. Tidsskrift fra Norsk Arkeologisk Selskap
 1. Charlotte Blindheim: Drakt og smykker. Side 1 - 140
 2. Anders Hagen og Aslak Liestøl: Storhedder. Side 141 - 234
 3. Fredik Barth: Nye muligheter for alderbestemmelser av Arkeologiske funn. Side 267 - 268
 4. Charlotte Blindheim: Norsk Arkeologisk Litteratur 1946 - 1947. Side 269 - 272
 5. Norsk Arkeologisk Selskap Styrets Årsberetning. Side 273
 6. Plansje I - XVI
Viking 1952 - Bind XIV. Tidsskrift fra Norsk Arkeologisk Selskap
 1. Sigurd Grieg: A. W. Brøgger, 1854-1951. Side V - XX
 2. Carl J. S. Marstrander: De nordiske runeinnskrifter i eldre alabet. Side 1 - 278
 3. Sigurd Grieg: Drikkehornet "Sløkkefri" fra Vistad i Mo, Telemark. Side 279 - 306
 4. H. P. L'Orange: Trelleborg - Aggersborg og de kongelige byer i Østen. Side 307 - 332
 5. Norsk Arkeologisk Selskap, årsberetning og regnskap 1951. Side 333
Viking 1953 - Bind XVII. Tidsskrift fra Norsk Arkeologisk Selskap
 1. Bjørn Hougen: Henrik Bergh, 1879-1952. Side 5 - 6
 2. Thorleif Sjøvold: Ingvald Undset. Side 7 - 28
 3. Sigrid Braatøy: Ingvald Undstes forfatterskap. Side 29 - 42
 4. Ellen Marie Magerøy: Tilene fra Møðrufell i Eyjafjord . Side 43 - 62
 5. Eli og Paul Heinsius: Hvordan seilte vikingene med sine båter (med tysk resumé). Side 63 - 78
 6. Agnes Geijer: En tröndersk broderiverkstad från medeltiden. Side 79 - 86
 7. Odd Nordland: Øya med giftarmåls-vanskane. Side 87 - 108
 8. Povl Simonsen: Smedegraven fra ytre Elgsnes. Side 109 - 118
 9. Bjørn Hougen: Magnus Andresen Vikingferd 1893. Side 119 - 142
 10. Wencke Slomann: Norsk arkeologisk litteratur. Side 143 - 148
 11. Norsk Arkeologisk Selskap. Styrets åsrberetning, regnskap 1951. Side 149
Viking 1957 / 1958 - Bind XXI / XXII. Tidsskrift fra Norsk Arkeologisk Selskap
 1. Andres Hagen: Erik Hinsch (1925 - 1958). Side V
 2. Olav Janse: Dionysós i Indokina. Side 1 - 50
 3. Ulf Hafsten: Jordbrukskulturens historie i Oslo- og Mjøstraktene belyst ved polenanalytiske undersøkelser. Side 51 - 74
 4. Anna M. Rosenqvist: Noen forutsetninger og medtoder for metallurgiens utvikling. Side 75 - 102
 5. En stokkebro i Båsmyr på Freberg i Sandar, Vestfold. Side 103 - 140
  • Elisabeth Skjelvik: Den arkeologiske undersøkelese. Side 104 - 121
  • Ivan Th. Rosenquist: Den geologiske aldersbestemmelse. Side 122 - 125
  • Kari Egede Larsen: Den pollenanalytiske undersøkelse. Side 126 - 129
  • Reidar S. Sigmond: Den radiologiske datering. Side 130 -131
 6. Wilhelm Holmqvist: Grävingarna på Helgö i Mälaren. Side 141 - 164
 7. Carl Berteussen: Ei gåta frå Gokstadskipet. Side 165 - 174
 8. Erik Hinsch: Gokstadhøvdingens jaktransel? Side 175 - 292
 9. Knut Berg: Gosforth-korset, en ragnaroks-fremstilling i kristen symbolikk. Side 203 - 230
 10. Norsk Arkeologisk litteratur 1955 - 57. Side 231 - 238
 11. Norsk Arkeologisk Selskap. Styrets åsrberetning og regnskap 1956 - 57. Side 2239
Viking 1961 - Bind XXV. Tidsskrift fra Norsk Arkeologisk Selskap
 1. Bjørn Hougen: Norsk Arkeologisk Selskap 25 år. Side V
 2. Irmelin Martens: Steinalderjakt i fjellet. Side 1 - 22
 3. Anne Stine Ingstad: Votivfunnene i nordisk bronsealder. Side 23 - 50
 4. Eldrid Straume: To romertids gravfunn fra Tøndelag. Side 51 - 88
 5. Knut Odner: To ny-oppdagede labyrinter i Øst-Finmark. Side 89 - 110
 6. Bjørn Hougen: Gudbrandsætten på Hundorp. Side 111 - 118
 7. Norsk Arkeologisk Selskap. Styrets åsrberetning 1961 og regnskap 1960. Side 119
Viking 1962 - Bind XXVI. Tidsskrift fra Norsk Arkeologisk Selskap
 1. Bjørn Hougen: Harry Fett. Side 5 - 8
 2. H. P. L'Orange: En senantikk keiserstatue i det Norske institutt i Roma. Side 9 - 24
 3. Charlotte Blindheeim: Smedgraven fra Bygland i Morgendal. Side 25 - 80
 4. Kolbjørn Skaare: Anglosaksiske mynter - i britisk mynthistorie og i norske vikingtidsfunn. Side 81 - 122
 5. Sverre Marstrander: Et nytt vikingtidsfunn fra Romsdal med vesteuropeiske importsaker. Side 123 - 160
 6. Povl Simonsen: Bygdesentrum og utvær i nordisk bosetningshistorie. Side 179 - 190
 7. Anne Stine Ingstad og Irmelin Martens: Om avguder, utdødde bevingete dyr og andre arkeologiske merkverdigheter. Side 191 - 200
 8. Norsk Arkeologisk Selskap. Styrets åsrberetning 1962 og regnskap 1961. side 201
Viking 1964 - Bind XXVII. Tidsskrift fra Norsk Arkeologisk Selskap
 1. Wencke Slomann: En antikvarisk-historisk skisse omkring Avaldnesfunnet. Side 5 - 38
 2. Kari Shetelig: Haakon Sheteligs utgravninger på Brømlo 1901 - 42. Side 39 - 62
 3. Arne Emil Christensen jr.: Vognen i nordisk forhistorie. Side 63 - 88
 4. Sverre Marstrander: Om gripedyrstilen og dens opphav. Side 89 - 116
 5. Knut Odner: Erhverv og bosetning i Komsakuluren. Side 117 - 128
 6. Arne Emil Christensen jr. : Et middelalderskip i Asker. Side 129 - 132
 7. Wencke Slomann: Norsk arkeologisk bibliografi 1956 - 1963. Side 133 - 160
 8. Norsk Arkeologisk Selskap. Styrets åsrberetning 1964 og regnskap 1963. side 161
Viking 1965 - Bind XXIX. Tidsskrift fra Norsk Arkeologisk Selskap
 1. Bjørn Hougen: Gabriel Gustafson. Side 5 - 20
 2. Eldrid Staume: Fortidsminne og ingeniørene. Side 21 - 38
 3. Irmelin Maartens: Vassdragsreguleringene og det arkeologiske fredningsardeid. Side 39 - 60
 4. Boris Kleiber: Alstadsteinen i lys av nye utgravninger i Kiev. Side 61 - 76
 5. Sluppan: Side 77 - 112
  • Karl Vibe Müller: Utgravningen. Side 77 - 82
  • Anne Stine Ingstad: Oldsaksmaterialet. Side 83 - 106
  • Summareis in English. Side 107 - 112
 6. Anna R. Rosenqvist: Keramikken fra Sluppan. Side 113 - 120
 7. Emil Bakka: Ytre Moa. Side 121 - 146
 8. Sverre Marstrander: Fingalshulen i Gravvik, Nord-Trøndelag. Side 147 - 166
 9. Ellen Karine Hougen: Hamdel og samferdsel i Nordens vikingtid. Side 167 - 190
 10. Kristen R. Møllenhus: Språk, eetnogenetikk og arkeologi. Side 191 - 200
 11. Knut Odner: Vivik ved Holmvatn på Haukelifjell. Side 201 - 242
 12. Norsk Arkeologisk Selskap. Åsrberetning. Regnskap. Side 243 - 252
 13. Arkeologiske praktsykker. En presentasjon. Side 253
Viking 1966 - Bind XXX. Tidsskrift fra Norsk Arkeologisk Selskap
 1. Sverre Marstrander: En etruskisk askeurne i Universitetets Oldsaksamling. Side 5 - 24
 2. Gerd Stamsø Munch: Gårdshauger i Nord-Norge. Side 25 - 60
 3. Jens Storm Munch: Et nytt bronsealderfunn i Troms. Side 61 - 76
 4. Egil Bakka: To helleristninger i Hardanger. Side 77 - 96
 5. Fredrik Gaustad: Til bevæpningens historie i nordisk folkevandringstid og merovingertid. Side 97 - 132
 6. Norsk Arkeologisk Selskap. Åsrberetning. Regnskap. Side 133 - 146
 7. Arkeologisk billedrevy. En presntasjon. Side 147
Viking 1967 - Bind XXXI. Tidsskrift fra Norsk Arkeologisk Selskap
 1. Sverre Marstrander: Fra bronsealderens treskjærerkunst. Side 5 - 46
 2. Sigurd Grieg: Graverte bronseskåler fra tidlig middelalder. Side 47 - 98
 3. Gerd Stamsø Munch: Funnene fra Eiterjord i Beiarn og Vestvatn i Misvær. Side 99 - 122
 4. Thorleif Sjøvold: Keltertid eller romertid? Side 123 - 142
 5. Per Fett: Tankeringen frå Evenbø. Side 143 - 146
 6. H. P. L'Orange: Et forsømt kapittel i kunsthistorien. Side 147 - 162
 7. Kristen Møllenhus: Gullgubbene fra Mære kirke. Side 163 - 166
 8. Norsk Arkeologisk Selskap. Medlemsfortegnelse. Side 167 - 184
 9. Norsk Arkeologisk Selskap. Åsrberetning. Regnskap. Side 185 - 196
 10. Arkeologisk billedrevy. En presntasjon. Side 197
Viking 1971 - Bind XXXV. Tidsskrift fra Norsk Arkeologisk Selskap
 1. Bjørn Hougen: Johannes Bøe. Side 5 - 10
 2. Wenche Slomann: Gravfeltet omkring Einangsteinen i Slidreåsen, Valdres. Side 11 - 88
 3. Otto Bllehr: Noen fornminner og sagn fra Hardangerviddas fanstliv. Side 89 - 104
 4. Anne Stine Ingstad: En norrøn boplass ved L'Anse aux medows, Newfoundland. Side 105 - 133
 5. Norsk Arkeologisk Selskap. Åsrberetning. Regnskap. Side 134
Viking 1975 - Bind XXXIX. Tidsskrift fra Norsk Arkeologisk Selskap
 1. Sverre Marstrander: Arkeologiens vei. Side V
 2. Sverre Marstrander: Gravrøysene på Mølen. Med et tillegg av Bjørg Elisabeth Alfsen. Side 11 - 60
 3. Gro Mandt: Helleristninger gjennom 150 år. En funnhistorie i forskningshistorisk sammenheng. Side 61 - 94
 4. Egil Bakka: Bergkunst i barskogsbeltet i Sovjetsamveldet. Side 95 - 124
 5. Erik Schia: Arkeologi-Gjenstandsforsking eller samfunnvitenskap. Side 125 - 148
 6. Benedicte Ingstad Sanberg: Økologi som hjelpevitenskap til antropologien. Side 149 - 170
 7. Karl-Dag Vorren: Et pollenanalytisk bidrag til spørsmålet om det eldste jordbruk i Nord-Norge. Side 171 - 196
 8. Norsk Arkeologisk Selskap. Åsrberetning. Regnskap. Side 207 - 216
 9. Arkeologisk billedrevy. Side 217 -226
 10. Norsk Arkeologisk Selskap. Medlemsfortegnelse pr. 20 november 1975. Side 277
Viking 1991 - Bind LIV. Tidsskrift fra Norsk Arkeologisk Selskap
 1. Kalle Sognnes: Nye helleristningsfunn i Trøndelag. Side 7 - 40
 2. Ellen Høigård Hofseth: "Når kartet ikke stemmer med terrenget". Et merkverdig funn fra lesja. Side 41 -50
 3. Lars Pilø: Førromersk jernalder - fra en annen vinkel. Side 51 -64
 4. Bjørnar Olsen: Kjelmøyfunnenes (virknings) historie og arkeologi. Side 65 - 88
 5. Inger Storli: De østlige smykkene fra vikingtid og tidlig middelalder. Side 89 - 104
 6. Terje Brattli og Asgeir Svenstad: Forskningshistoria og den arkeologiske praksisen. Side 105 - 112
 7. Thorbjørn Faarlund og Børre Aas: Sør-Norges fjellskoger gjennom etteristiden. Side 113 - 137
 8. Norsk Arkeologisk Selskap. Åsrberetning. Regnskap. Side 138
Viking 1992 - Bind LV. Tidsskrift fra Norsk Arkeologisk Selskap
 1. Charlotte Blindheim og Egil Mikkelsen: Georg Richard Fuglesang 1910 - 1991. Side 6 - 8
 2. Arne B. Johansen og Isak Undås: Er Blomvågmaterialet eeet boplassfunn. Side 9 - 26
 3. Anders Hesjedal: Veideristninger i Nord-Norge, datering og tolkningsproblematikk. Side 27 - 54
 4. Sveinung Bang-Andresen: Rennarsundet - en nyoppdaget bergmaling med veidemotiver i Sandnes kommune, Rogaland. Side 55 - 76
 5. Helge Irgens Høeg: Pollen i myrer og tjern - Naturens historiebok. Side 77 - 94
 6. Bjarni F. Einarsson: Granastadir-grophuset och andra isländske grophus i ett nordiskt sammenheng. Side 95 - 120
 7. Brit Solli, Jan Ragnar Hagland og Alf Hammervold: Ein gullring frå mellomalderen funne på Veøya. Side 121 - 136
 8. Norsk Arkeologisk Selskap. Åsrberetning. Regnskap. Side 137
Aaviknes, Per
Ætt og minne. Gamal segn og soge III
Volda 1944


SPRÅK

Bakka, Tryggve
Stadnamn, vegar og verksemd i Dyraheia. Om stadnam i heiområdet mellom Setesdal/Vest-Telemark og Nordaust-Ryfylke.
Arkeologisk museum Stavanger 1977 (AmS-Varia 16)
ISBN: 82-7760-000-3

Brøndum-Nielsen, Johs.
Studier og tydninger.
J.H.Schultzs Forlag, København 1951
ISBN: 82-7760-000-3

Falk og Torp
Etymologisk ordbok over det norske og danske sprog.
Bjørn Ringstrøms Antikvariat, Oslo 1992.
ISBN 82-90520-16-6

Grønvik, Ottar
Fra Ågedal til Setre
Universitetsforlaget, 1987.
ISBN: 82-00-18436

Jørgensen, Bent
Stednavneordbog
Gyldendals små røde ordbøger
Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S, København, 1995
ISBN 87-00-17898-5

Lomboard, Alf
Alle jordens språk
Pax Forlag 1996.
ISBN: 82-530-1834-7

Norsk personnamnleksikon
Kristoffer Kruken og Ola Stemshaug
Det Norske Samlaget 1995
ISBN 82-521-4484-7

Norsk stednamnleksikon
Jørn Sandnes og Ola Stemshaug
Det Norske Samlaget 1976.
ISBN 82-521-0544-0

Norske stedsnavn
Redigert av Botolv Helleland
Grøndahl 1975.
ISBN: 82-504-0104-2

Samlagets Norrøn ordbok
Leiv Heggestad, Finn Hødnebø og Erik Simensen
Det Norske Samlaget 1997.
ISBN: 82-521-3493-9

Stedsnavne ordbog (= Danske stedsnavne leksikon)
Af Bent Jørgensen
Gyldendals små røde ordbøger
Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, København 1995
ISBN: 87-00-17898-5

Stemshaug, OLe
Namn i Norge
Det Norske Samlaget, Oslo 1973
ISBN: 82-521-0257-3

Tveitane, Mattias
Fra ord til navn. En artikkelsamling redigert ved Mattias Tveitane. Universitetsforlaget 1983. ISBN: 82-00-06401-8
 1. Mattias Tveitane: Fra ord til navn. Side 11 - 17
 2. Jacob Sverdrup: Elvenavnet *Vefsen og norske elvenavn med n-suffiks. Side 18 - 31
 3. Magnus olsen: Selbjørn - Hurum. Side 32 - 39
 4. Marius Hægstad: Om navnet Oslo. Side 40 - 46
 5. Halvdan Koht: Om Bærums bebyggelse og navnet Oslo. Side 47 - 50
 6. Herbert Pertersson: Ätran. Side 51 - 56
 7. Bengt Hesseman: Torghatten og tjärn. Side 57 - 68
 8. Jöran Sahlgren: Gamla svenske ånamn. Side 69 - 73
 9. Jørn Sandnes: Elvenavnet *Nið. Side 74 - 82
 10. Arnoldus Hille: Innsjønavnet Krøderen. Side 83 - 87
 11. Mattias Tveitne: Skien. Side 88 - 93
 12. Oddvar Nes: Den germanske rota *geul- i ein del stadnamn. Side 94 - 102
 13. Oddvar Nes: Saltta-namnet. Side 103 - 112
 14. Nils Hallan: Hommelvika. Side 113 - 121
 15. Nils Hallan: Det gamle navnet på Snåsavatn. Side 122 - 136
 16. Nils Hallan: Bygdenamnet Skaun. Side 137 - 145


OPPSLAGSBØKER

Bæksted, Anders
Nordiska Gudar och Hjältar
Forum 1990
ISBN: 91-37-09594-3

Falk og Torp
Etymologisk ordbok over det norske og danske sprog.
Bjørn Ringstrøms Antikvariat, Oslo 1992.
ISBN 82-90520-16-6

Gyldendals Leksikon om Nordisk mytologi
Af Stefánsson, Finn
Gyldendals Bogklubber, 2006
ISBN 87-03-00868-1

Høeg, Ove Arbo
Planter og tradisjon. Floraen i levende tale og tradisjon i Norge 1925 - 1973
Universitetsforlaget 1976.
ISBN: 82-00-08930-4

Jørgensen, Bent
Stednavneordbog
Gyldendals små røde ordbøger
Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S, København, 1995
ISBN 87-00-17898-5

Topografisk Atlas - Danmark 1:100.000
Nordisk Korthandel
ISBN 978-87-7967009-9

Norsk etternamnleksikon
Norske slektsnamn - utbreiing, tyding og opphav
Olav Veka
Det Norske Samlaget 2000
ISBN 82-521-5432-8

Norsk historisk atlas
J. W. Cappelen Forlag A/S 1980.
ISBN 82-02-04534-7

Norsk personnamnleksikon
Kristoffer Kruken og Ola Stemshaug
Det Norske Samlaget 1995
ISBN 82-521-4484-7

Norsk stednamnleksikon
Jørn Sandnes og Ola Stemshaug
Det Norske Samlaget 1976
ISBN 82-521-0544-0

Ohlmarks, Åke
Forn Nordiskt Lexikon
Tiden 1983
ISBN: 91-550-4260-0

Politikens Historiske Atlas
Politikens Forlag, J. W. Cappelens Forlag, 1965

Samlagets Norrøn ordbok
Leiv Heggestad, Finn Hødnebø og Erik Simensen
Det Norske Samlaget 1997.
ISBN: 82-521-3493-9

Seeberg, S. Elizabeth
Dictionary of Archaeology. English - German - Norwegian
University of Oslo
University Museum of Cultural Heritage, Oslo 1999
ISBN 82-7181-154-1

Thunmark-Nylén, Lena (Hovedredaktør)
Vikingatidens ABC
Statens Historiska Museum, 1981
ISBN: 91-7192-490-6

Aarstrand, Kjell (red.)
Norsk kulturarv, ei praktisk reisehåndbok
Norsk kuluturarv, Vågå 1999.
ISBN 82-91988-00-5


SAGAER, KVAD OG NORRØNE TEKSTER

Beowulfkvadet (Bjólfskviða) (prosa oversettelse)
Bjarkøyretten (Oversatt av Jan Ragnar Hagland og Jørn Sandnes)
Bjørn Hitdølakjempe saga (Bjarnar saga Hídælakappa)
Eddadikt (Eddukvæði) (Oversatt av Ludvig Holm-Olsen)
Egil Skallagrimsons saga (Egils saga Skalla-Grímssonar)
Eirik Raudes saga (Eiríks saga rauða)
Eyrbyggja saga (Eyrabyggja saga)
Fagrskinna (Fagrskinna)
Fosterbrøderenes saga (Fóstbræðra saga)
Fridtjov den frøknes saga (Friðþjófs saga ins frækna)
Frostatingsloven (Oversatt av Jan Ragnar Hagland og Jørn Sandnes)
Gange-Rolv saga (Göngu-Hrólfs saga)
Gisle Surssons saga (Gísla saga Súrssonar)
Gorm den gamles saga
Gulatingsloven (Gulaþingslög). (Oversatt av Knut Robberstad).
Gunnlaug Ormstunges saga (Gunnlaugs saga ormstungu)
Hallfred Vandrådekalds saga (Hallfreðar saga)
Historia Norvegiæ
Jorsal-ferda åt Danene
Knytlinge saga (Knytlinga saga)
Kongespeilet (Konungs skuggsjá)
Kormaks saga (Kormáks saga)
Landnåmsboken (Íslendingabók, Landnámabók)
Laksdøla saga (Laxdæla saga)
Njåls saga (Njáls saga)
Orkenøyingens saga (Orkneyinga saga)
Passio Olavi - Lidingssoga og undergjerningane åt den heilage Olav
Ramnkjeld Frøysgodes saga (Hrafnkels saga Freysgoða)
Sagaen om kappa
Sambandsmennenes saga
Samson den fagres saga
Saxo Grammaticus. Danmarks krønike
Sigmund Brestesson saga
Snorre Edda (Snorra Edda / Yngri Edda)
Prologus
Gylfaginnig
litt av Skáldskaparmál
Snorre Sturluson, Heimskringla (Heimskringla Snorra Sturlusonar)
Snorres Sturlusons fortale (Prologus)
Ynglinge-saga (Ynlingasaga)
Halvdan Svartes saga (Saga Hálfdanar svarta)
Harald Hårfagres saga (Haralds saga hins hárfagra)
Håkon den godes saga (Saga Hákonar góða)
Eirikssønnenes saga, Håkon jarls saga (Sagan af Haraldi konungi gráfeld ok Hákoni jarli)
Olav Tryggvassons saga (Saga Ólafs Tryggvasonar)
Olv den helliges saga (Saga Ólafs hins helga)
Magnus den godes saga (Sagan af Magnúsi góða)
Harald Hardrådes saga (Sagan af Haraldi harðráða)
Olav Kyrres saga (Saga Ólafs kyrra)
Magnus Berrføtts saga (Saga Magnús konungs berfætts)
Magnusssønnenes saga (Saga Sigurðar jórsalafara, Eysteins ok Ólafs)
Magnus Blindes saga og Harald Gilles saga> (Saga Magnús blinda ok Haralds gilla)
Haraldssønnenes saga (Saga Inga Haraldssonar ok bræðra hans)
Håkon Herdebreis saga (Sagan af Hákoni herðibreið)
Magnus Erlingssons saga (Saga Magnús konungs Erlingssonar)
Soga om Bjørn Hitdølakappe
Soga om Droplaugs-sønenes (Droplauarsona saga)
Soga om Grette Åsmundsson (Grettis saga Ásmundarsonar)
Soga om Håkon Håkonsson
Soga om Hønse-Tore (Hænsna-Þóris saga)
Soga om Ljosvetningane (Ljósvetninga saga)
Soga om Jomsvikingane (Jómsvíkinga saga)
Soga um Ofeig den sløge (Saga Ófeigs bandakalla [bragðakalls?] eller Bandamanna saga)
Soga om Orvar-Odd (Örvar-Odds saga)
Soga om Ragnar Lodbrok (Ragnars saga loðbrókar ok sona hans)
Soga om Rolv Krake (Hrólfs saga kraka ok kappa hans)
Soga om Røykdølane (Reykdæla saga ok Víga-Skútu)
Soga om Vassdølene (Vatsdæla saga)
Strengleiker (Streingleikar)
Sverres saga
Sverres tale mot biskoppene
Tjodrek munk - Soga om dei gamle norske kongane
Torgils og Havlides saga (Þorgils saga ok hafliða)
Tåtten om Audun Fra Vestfjordene (Auðunar þáttr vestfirzka)
Tåtten om Brand den rause (Brands þáttr örva)
Tåtten om Egil Side-Hallsson
Tåtten om Eindride og Erling
Tåtten om Gisl Illugesson (Gísls þáttr Illugasonar)
Tåtten om Gunnar Tidrandebane
Tåtten om Odd Ofeigsson (Odds þáttr Ófeigssonar)
Tåtten om Ramn Gudrunsson (Hrafns þáttr Guðrúnarsonar)
Tåtten om Reidar
Tåtten om Snegle-Halle (Sneglu-Halla þáttr með Viðauka)
Tåtten om Stuv
Tåtten om Torstein Oksefot
Tåtten om Torvald den vidfarne (Þorvalds þáttr viðförla)
Viga-Glums saga (Víga-Glúms saga)
Volsunge saga (Völsunga saga)
Vølsetåtten (Völsa þáttr)
Ågrip - ei liti norsk kongesoge (Ágrip af Nóregs konunga sögum)

(Sagaene er stort sett kun å få kjøpt på antikvariater, ellers henviser jeg til bibliotekene der du bor.)

Mortensson-Egnund, Ivar
Gullharpa vår. Soga um Hugfrid
Eit norsk folke-epos
Tilskipa av folkevisur og Fornkvede
Det Norske Samlaget, Oslo 1931

Den Norrøne Litteraturen, Bind VI
Dikt og Prosa
Skaldekvede - Islendingabok - Biskopssoger - Religiøse prosatekster - Lover - Brev
Det Norske Samlaget, Oslo 1963


AKTUELLE ROMANER

Bengtsson, Frans G.
Røde Orm, Sjøfarer i Vesterveg
Den Norske Bokklubben 1967.

Lien, Asbjørn
Åsa-folket, 1995.
ISBN 82-993435-1-8

Lien, Asbjørn
Åsa-folket, Kampen mot Hvitekrist, 1998.
ISBN 82-993435-2-6

Lien, Asbjørn
Sol og Solve, 2001.
ISBN 82-993435-3-4

Bringsværd, Tor Åge
Den enøyde
Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 1996
ISBN: 82-05-23780-8

Reich, Ebbe Kløvedal
Fæ og frende
Syv og en halv nats fortællinger om vejene til Rom og Danmark
Gyldendal Bogklub, 1978
ISBN: 87-01-03431-6

Sørensen, Villy
Ragnarok
En gudefortælling
Centrum, Danmark 1999
ISBN: 87-583-1204-8

Øksendal, Asbjørn
Ynglingekongen
Snøfugl Forlag, Oslo 1998
ISBN: 82-7083-224-3


AKTUELLE 'MODERNE' DIKT

Høst, Gerd
Syng rune syng
H. Aschehoug & Co (W. Nygaard), Oslo 2001
ISBN: 82-03-18456-1


FLORA

Berg, Gunnar A.
Floraen i farger
Aschehoug 1963

Holmåsen, Ingmar
Lavar och mossor. 52 vanliga arter.
Interpublishing 1984
ISBN 91-86448-03-X

Høeg, Ove Arbo
Planter og tradisjon. Floraen i levende tale og tradisjon i Norge 1925 - 1973
Universitetsforlaget 1976.
ISBN: 82-00-08930-4

Krog, Hildur / Østhagen, Haavard / Tønsberg, Tor
Lav-flora. Norske busk- og bladlav
Universitetsforlaget 1980
ISBN 82-00-01907-1

Krog, Hildur / Østhagen, Haavard
Lav og luftforurensninger
Norsk institutt for luftforskning, Lillestrøm 1980
ISBN 82-7247-188-4

Landemanns naturfører
Farveflora
Lademann, København 1983
ISBN 87-15-07700-4

Lange, Morten
Sopp-flora
NKS-Forlaget, Oslo 1981
ISBN 82-508-0123-7

Ryvarden, Leif
Flora over kjuker
Universitetsforlaget 1968

Seymour, Jacqeline
Svampe. Naturens billedbog.
Lademann, København 1978
ISBN 87-15-08288-1


TEKSTIL

Plantefarging


Anthonsen, Reidun Grude
Form og forming, Plantefarging.
Universitetsforlaget 1981.
ISBN 82-00-28130-2

Beebee, Dorthy/Rice, Miriam
Mushrooms for color. 1980

Billum Kurt
Färg och Fiber.

Bliss, Anne
A handbook of Dyes from natural materials.
Charls Scribner's Sons, New York

Christensen, Hilda
Lærebok i farvning med planter.
J.W. Cappelen 1923.

Cornradi-Engqvist
Spinna, växtfärga och forma av tråd.
Hälsingborg 1974.
ISBN 91-36-00232-1

Engelstad, Helen
Plantefarvingens historie.
Artikkel i Norsk Billedvev 1550-1800 Bind I. Gyldendal norsk forlag. Oslo 1953.

Haukeland, Esther
Innføring i plantefarging.
J.W. Cappelens forlag 1982.
ISBN 82-02-04976-8

Larsen, Beda
Hemfärgning med växtämnen. Råd och anvisningar.
Nordisk Rotogravyr.

Lungren, Anna-Greta
Färg ur naturen. Färgning av ullgarn med växter, lavar och svampar.
Interpublishing 1983.
ISBN 91-86448-00-5

Lønning, Sunniva
Plantefarging. Arbeidsmåter og oppskrifter for plantefarging.
Den Norske Husflidsforening

Nilsen, Esther
Farv med planter på uld, hør, bomuld.
Borgen 1977
ISBN 87-418-4521-8

Nilsen, Esther
Farveplante-haven
Borgen 1984
ISBN 87-418-7174-7

Nilsen, Esther
Farver af planter. Uld, hør, bomuld, silke, tryk.
Borgen 1983
ISBN 87-418-5535-3

Nylænd, Johanne
Norske plantefarger.
Det Norske Samlaget 1978.
ISBN 82-521-0565-3

Ottar Nr 152. Nr. 1 1985. (Populærvitenskapelig tidsskrift fra Tromsø Museum)
Garnfarging med sopp.

Plants & Garden
Dye plants and dyeing - a handbook.
Brooklyn Botanic Garden.

Thurstan, Violetta
The use of Vegetables Dyes.
Dryad 1970

Sandvig, Anders
De Sandvigske samlingers farveri på Maihaugen.
Lillehammer 1974

van de Vrande, Iet
Växtfärgning av ull.
Weäta Förlag 1980.
ISBN 91-85074-99-3

Veving

Andersen, Paulli
Væven, udvikling - funktion.
Borgen 1982.
ISBN 87-418-1152-6

Andresen, Paulli
Vævebog, Rammevæv - Skaftrvæv.
Borgen 1979.
ISBN 87-418-2682-5

Bjerregaard, Lena
Indianvävning från Guatemala.
LTs Forlag 1979.
ISBN 91-36-01342-0

Bradley, Lavinia
Inkle weaving.
1982
ISBN 0-7100-9086-2

Bronson, J. and R.
Early American weaving and dyeing.
New York 1977.
ISBN 0-486-23440-1

Bugge, Astrid / Haugestad, Signe
Damaskveving på bondegården.
Kunstindustrimuseet i Oslo 1981.
ISBN 82-7143-015-7

Burt, Jocelyn
Lær å veve på tangentvev.
Dreyer 1982.
ISBN 82-09-10040-8

Curus, Ulla
Handbok i vävning.
Stockholm 1955.

Cyrus-Zetterström, Ulla
Handbok i vävning. Bindingslära - konstvävnader.
LTs förlag 1980.
ISBN 91-36-01301-3

Ekenmark, J. E. Och systrar
Afhandling om drällers och dubbla golfmattors tilverkning, med begagnande af harnesk-rustning.
Stockholm 1828

Engelstad, Helene
Vævninger fra det gamle Peru.
Nationalmuseet 1985.
ISBN 87-480-0560-6

Engström, Nina V.
Praktisk vävbok tillägnad den idoga Svenska kvinnan. (Facsimile upplaga).
Stockholm 1981.
ISBN 91-7120-142-4

Gausla / Østby
Åkleboka. Nye mønstre i gamle teknikker.
Landbruksforlaget 1977.
ISBN 82-529-0253-7

Getzmann, Ulla
Variera i väven, utveckling och experiment i vävstolen.
LTs förlag 1980.
ISBN 91-36-00659-9

Gjelsvik, Andresen, Hougen, Huse
Renning med rennestikke. Sveiping med sveipekam.
SLFO, Oslo 1978

Gustavsen, Inge-Britt / Askling, Inga
Vi väver med Göta.
1982
ISBN 91-7260-725-4

Her Majesty's Stationery Office
Textile machinery.
1971
SBN 11-290116-6

Hoffmann, Marta
En gruppe vevstoler på Vestlandet.
Norsk Folkemuseum, Oslo 1958.

Hooper, Luther
Hand-loom weaving.
1979.
ISBN 0-8008-3805-X

Ingers, Gertrud / Becker, John
Damast.
ICA-förlaget 1955

Jespersen, Gudrun Dines
Den danske vævebok. 125 oppskrifter for bolig og beklædning.
Chr. Erichsen forlag 1997.
ISBN 87-555-0673-9

Johansson, Lillemor
Opphämta eller dragvävstol.
LTs förlag 1982.
ISBN 91-36-01781-7

Karlson, Ann Mari
Damastväverskan Emma Wiberg i Undrorm.
LTs Forlag 1978.
ISBN 91-36-01087-1

Kent, Kate P.
West African cloth.
Denver Museum of Natural History 1971.

Kvenild, Gerd / Gravjord, Ingeborg
Veving, oppskrifter for kurs og hjem.
Dreyers forlag 1976.
ISBN 82-09-01425-0

Kvenild, Gerd
Fra tråd til vev. Oppsetting av vev i bord- og gulvvevstol vist i bilder.
Vev-foto, Oslo 1976

Kvenild, Gerd
I veven.
Universitetsforlaget 1974.
ISBN 82-00-25376-7

Lundell, Jan
Flors linnemanufaktori.
Hälsinglands museums småkriftserie nr. 6. 1981

Lund-Iversen, Berit
Å veve. Grunnbok i bindingslære.
Universitetsforlaget 1980.
ISBN 82-00-28183-3

Mortensen, Solveig
Brikker og duker.
Aschehoug 1958.

Noss, Aagot
Bandlaging.
Norsk Folkemuseum, Oslo 1976
ISBN 82-90036-02-7

Nyberg, Gertrud Grenander
Lanthemmens vävstolar. Studier av äldre redskap för husbehovsvävning.
1975
ISBN 91-7108-076-7

Nyberg, Gertrud Grenander
Så vävde de. Handvävvning i Sverige och andra länder.
LTs Forlag 1976
ISBN 91-36-00596-7

Peters, Hulda
Vävbok.
Skaraborgs läns hemslöjd, Skövde 1980

Pyysalo, Helvi
Kankaankutojan työvälineoppi.
Otava.

Reichard, Gladys A.
Weaving a Navajo blanket.
ISBN 0-486-22992-0

Roth, H. Ling
Studies in primitive looms.
1977.
ISBN 0-903585-03-0

Röhsska konstslöjdmuseet
Utställing av damast och dräll fån Göteborg med omnejd i Röhsska konstslöjdmuseet.

Sand, Karen Margrethe
Fra tradisjon til inspirasjon. Norsk bolsterveving.
Universitetsforlaget 1983.
ISBN 82-00-35285-4

Schjellerup, Inge
Inkapigens væv. Vævning og indianere i Peru.
Nationalmuseet, København 1980
ISBN 87-480-0329-8

Thormann, Elisabeth
Svenskt duktyg i damast.
P.A. Norstedt & söner

Thorsen, Mette
Bordvev. Veving for alle.
Universitetsforlaget 1982.
ISBN 82-00-28571-5

Tomita, Jun og Noriko
Japansk Ikat vævning.
Forlaget Notabene 1982.
ISBN 87-7490-250-4

Tovey, John
The technique of weaving.

Trætteberg, Ragnhild
Veverskens ABC.
NKS-Forlaget 1976.
ISBN 82-508-0602-6

Vethal, Birthe
Splældvævning.
Borgen 1981.
ISBN 87-418-2839-9

Wetsmann-Tittihasselrot, Elin
Vävning för studiecirklar och hemmabruk.
Malmö 1981.
ISBN 91-40-55571-2

Drakt og søm

Andersen, Gudrun
Danske bondeskjorter fra ca. 1770 til ca 1870.
Borgen 1974.
ISBN 87-418-3363-5

Burnham, Dorothy K.
Cut my Cote.
Royl Ontario Museum 1973.

Nordlinder, Eva
Skjortor.
Nordiska museet 1978.
ISBN 91-7108-160-7

Noss, Aagot
Bunadene i Aust-Agder. Særtrykk av bygd og by i Norge, Agder.
Oslo 1977.

Noss, Aagot
Folkedrakter i Noreg i andre halvdel av det 19. hundreåret. Frå norske folkedrakter til amerikanske klede.
Norsk Folkemuseum, Oslo 1986.
ISBN 82-90036-24-8

Noss, Aagot
Norske folkedrakter. Adolph Tidemand og folk han møtte.
Universitetsforlaget 1981.
ISBN 82-00-05712-7

Noss, Aagot
Norske folkedrakter. Joachim Frichs draktakvarellar.
Det Norske samlaget 1973.
ISBN 82-521-0193-3

Skavhaug, Kjersti
Våre vakre bunadder.
Hjemmenes forlag 1981.
ISBN 82-7006-163-8

Vassbotn, Signe
Bunadskjorter.
Småskrift nr. 3 av lærerrådet ved statens kvinnelige industriskole. Oslo 1953

Västerbotten nr. 4 1982
Tidskrift om liv och arbete förr och nyss, om natur och kultur, om människor ovh djur.
Nr. 4, 1982. Om kvinnans, mannens och barnens kläder.

Spinning / Arbeide med fiber

Busagli, Mario
Cotton and silk making in Manchu China
Rizzzoli, New York 1980
ISBN 0-8478-0306-6

Dalsgaard, Hanne Frøsig
Hør som husflid
Borgen 1980
ISBN 87-418-2581-0

Engstrøm, Ulla
Arbeide med ull.
Landbruksforlaget 1981
ISBN 82-529-0508-0

Growfoot, Grace M. / Roth, H. Ling
Hand spinning & woolcombing.
Hand spinning in Ehypt and Sudan by Grace M. Growfoot
Hand woolcombing by H. Ling Roth
Robin and Russ Handweavers, Oregon 1974

Linder, Ollive and Harry
Hand spinnung cotton
The Cotton Squares, Arizona 1977

Lønning, Sunniva
Handspinning.
Material og arbeidsmåter.
Statens kvinnlige Industriskole.

Nyberg, Gertrud Grenander
Linodling och linnevävning i Själevadsområdet
Själevads hembygdsförening
Sktiftserie nr. 4 1967

The British Wool Marketing Board
British sheep breeds. Their wool and its uses.
West Yorkshire 1978

Strikking

Bjelland / Dietrichson / Egge
Votter og vanter
Aschehoug, Oslo 1955.

Bøhn, Annichen Sibbern
Norske strikkemønstre.
Grøndahl & søn forlag, Oslo 1947

Lind, Vibeke
Strikking. Gammel tradisjon - moderene hoby.
Cappelen 1982.
ISBN 82-02-04986-5

Wimnan-Ringquist (red.)
100 landskapsvantar.
ICA-förlaget, Västerås.

Broderi / Diverse trådteknikker

Embro, Edith
Brodera mere i näversöm
LTs förlag, Stockholm 1981
ISBN 91-36-01585-7

Kjellberg, Anne
Brodert vevnad eller vevet broderi?
Studie i skillbragdtepper
Norsk Folkemuseum, Oslo 1979
ISBN 82-90036-16-7

Kragh, Else
Hæklebogen
Gyldendal, København 1980
ISBN 87-01-92261-0

Lund, Kaj
Kyt punge
Lav noget serien
Borgen
ISBN 87-418-2788-0

Malmberg, Kristina
12 lektioner i knypling
Bokförlaget Liber, Stockholm 1968

Malmberg, Kristina / Thorlin, Naime
Knyppla. Idéer och modeller i nya och kända material.
ICA-Förlaget 1973
ISBN 91-534-0246-4

Melen, Lisa
Näversöm
ICA Förlaget 1972
ISBN 91-534-0053-4

Noss, Aagot
Telemarksbinding (eller Telebinding)
Norsk Folkemuseum, Oslo 1969

Sjøvold, Aase Bay
Broderikunst og prydsøm
Kunstindustrimuseet i Oslo 1976
ISBN 82-7143-003-3

Stuland, Gudrun
Hol- og Svartsaum
Fabritus & sønners Forlag 1966

Zechlin, Katharina
Rosettvev
NKS-Forlaget
ISBN 82-508-0929-7

Tekstilhistorie

Geijer, Agnes
Ur textilkonstens historia
LiberLäromedel, Lund 1980
ISBN 91-40-30313-6

Jørgensen, Lise Bender
Forhistoriske textiler i Scandinavien
Det Kongelige Nordiske Oldskriftselsskab, København 1986
ISBN 87-87483-46-7


BØKER LÅNT PÅ BIBILOTEK
Denne boklista er på langt nær komplett.

Alvheim & Eide
Kirkearkeologi og kirkekunst
ISBN 82-90359-60-8

Bø, Olav og Høyland, Olav
Norrøn kulturhistorie
Det Norske Samlag, Oslo 1974.
ISBN 82-521-0246-8

Dringer, David
Skrift - De ulike skriftsystem och deras utvikling
Bonnier, Sverige 1962

Eriksen, Eriksen, Gljel, Heblund
Sejd - en vegledning i nordlig shamanism
ISBN 91-87512-00-9

Flateyarbok
Olav den helliges saga (Olafs Saga hins helga, Völsaþáttr)

Hagen, Anders
Bergkunst. Jegerfolkets helleristninger i norsk steinalder.
Oslo 1976.

Hagen, Andres
Bilder i Berg. Helleristninger i Norge.
Oslo 1976.

Hagen, Anders
Helleristningar i Noreg.
Oslo 1990.

Heide, Eivind
Groruddalen
Tiden Norsk Forlag, Oslo, 1980
ISBN 82-10-01907-4

Helskog, Knut
Helleristningene i Alta. Spor etter ritualer og dagligliv i Finnmarks forhistorie.
Alta 1988

Holk, Per
Oslo gjennom tidene. Glimt av byens historie med forslag til utflukter.
Dereyer Forlag A/S, Oslo 1989
IBSN 82-09-10499-3

Leiro, Anders
Skikkar og truar ved ølbryggjing
Voss Folkeminnenemd, 1965

Lye, Kåre Arnstein
Jærboka, Bind 3
Dreyer/Oikos 1981

Magnusson, Magnus
Funn og fakta om vikinger i vesterveg
Luther Forlag, Oslo 1975
ISBN 82-531-4064-9

Robbestad, Knut
Rettsoga
Universitetsforlaget, 1970

Rosendahl, Else
Vikingenes verden, Vikingene hjemme og ude, 1987

Schia, Erik
Oslo innerst i Viken. Liv og virke i middelalderen.
H. Ascehoug & Co (W. Nygaard), Oslo 1991
ISBN 82-03-16512-5

Steinsland, Gro
Eros og død i norrøne myter

Sveen, Arvid
Helleristninger. Jiepmaluokta Hjemmeluft, Alta.
Alta 1996.

Thuesen, Nils Petter
Hovedøyas ukjente ruiner. Klosteret på Hovedøya fyller 850 år.
Artikkel i OBOS-bladet nr. 8, November 1997
ISSN 0807-9323

Zwilgmeyer, Valdis
Vikingkvinnens liv, lov, virke
Tiden Norsk Forlag, Oslo 1986
ISBN 82-10-02713-1

 • Publikasjoner fra Riksarkivet - Kjeldeskriftavdelingen.
 • Search for Antiquarian Books in Scandinavia


  Hurtiglinker til de andre kapitlene:
  |.Index.| |.Germanske.runer.| |.Eldre.Futhark.| |.Norske.Futharker.| |.Danske.Futharker.| |.Danske.runeinnskrifter.I.| |.Danske.runeinnskrifter.II.| |.Danske.runeinnskrifter.III.| |.Danske.runeinnskrifter.IV.| |.Svenske.Futharker.| |.Norske.runeinnskrifter.I.| |.Norske.runeinnskrifter.II.| |.Norske.runeinnskrifter.III.| |.Svenske.runeinnskrifter.| |.Islandske.runer.| |.Grønlandske.runer.| |.Anglosaksiske.runer.| |.Vesterhavøysruner.| |.Østerledsruner.| |.Runekalender.| |.Computus.Runicus.| |.Sigerdrivamål.| |.Rissing.| |.Symboler.| |.Historikk.| |.Lønnruner.| |.Runekasting.| |.Døden.| |.Blot.| |.Guddomsbevis.| |.Volvene.| |.Religionskiftet.| |.Fedrekult.| |.Drikkekultur.| |.Nidstang.| |.Primsigning.| |.Eventyr.| |.Reiseruter.| |.Handelsvarer.| |.Vikingskipene.| |.Navigasjon.| |.Mål.tid.vekt.| |.Våpen.| |.Boplasser.| |.Husdyr.| |.Familieliv.| |.Klassedelingen.| |.Lov&Rett.| |.Idrett.| |.Spill.| |.Navn.| |.Gloser.| |.Riker.| |.Konger.| |.Sagaklipp.| |.Hvordan.lage.| |.Fornminner.| |.Norrønt.språk.| |.Håndverk.| |.Tekstil.| |.Stavkirker.| |.Goterne.| |.Herulerne.| |.Folk.i.Europa.| |.Oslo.| |.Helleristninger.| |.Bilder.i.berg.| |.Film.| |.Kunst.| |.Musikk.| |.Litteratur.| |.Mjød.| |.Kultur.| |.Referanser.| |.Download.| |.Linker.| |.Kildetekster.| |.Odins.Trollsanger.| |.Annet.| |.Webmaster.|

  Hvem Hva Hvor i Norrøn mytologi :
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


  Siden er laget av Arild Hauge © Aarhus, Danmark 2002


  Opdateret d. 6.10.2011