RUNEINNSKRIFTER FRA REGION MIDTJYLLAND


Kart over det danske runeområdet

Nåværende Danmark
DK Bh = Runeinnskrifter fra Bornholm
DK Sj = Runeinnskrifter fra Sjælland
DK Fyn = Runeinnskrifter fra Fyn med det fynske øhav
DK NJy = Runeinnskrifter fra Region Nordjylland, omfatter Vendsyssel, Hanherred, Thy, Mors og Himmerland
DK MJy = Runeinnskrifter fra Region Midtjylland omfatter de tidligere Ringkøbing, Viborg og Århus Amt
DK SJy = Runeinnskrifter fra Region Syddanmark omfatter de tidligere Ribe og Åbenrå Amt (men fraregnet Fyn)
DK Syd = Runeinnskrifter fra Lolland-Falster

Tidligere danske landsdeler
DK Sl = Runeinnskrifter fra dansketiden i Schleswig, Tyskland
DK SlB = Runeinnskrifter fra dansketiden i Slesvig By, Tyskland
DK Sk = Runeinnskrifter fra dansketiden i Skånes län, Sverige
DK SkL = Runeinnskrifter fra dansketiden i Lund by i Skåne, Sverige
DK Hal = Runeinnskrifter fra dansketiden i Hallands län, Sverige
DK Bl = Runeinnskrifter fra dansketiden i Blekinge län, Sverige
DK Uk = Runeinnskrifter fra ukjent sted


Jeg har valgt å bruke de danske titlene på runeinnskriftene, da det gjør det lettere å søke etter utfyllende informasjon om runeinnskriften.

DK MJy 1 - MØNSTED-KVADERSTEN 1 -MØNSTED SOGN, FJENDS HERRED, VIBORG AMT, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til ca år 1100-1150 og er ristet på en overligger over et vindu av granit, som i dag er muret igjen. Overliggeren sitter fortsatt i Mønsted kirkes vegg og innskriften befinner seg 3,08 meter over bakkenivå.

Innskriften lyder:

fuþorkhniastblmR

fuþorkhniastblmR

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runestenen. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 101, MJy 1
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: www.arild-hauge.com

DK MJy 2 - MØNSTED-KVADERSTEN 2 - MØNSTED SOGN, FJENDS HERRED, VIBORG AMT, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til middelalder og er ristet på en sten av granit, som sitter i Mønsted kirkes kor gavel, nærmere bestemt den 8. stenrekke over sokkelen.

Innskriften lyder:

Rfuþorkhniaslb
fuþorkhniastb[ml]R

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runeinnskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 102, MJy 2
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: www.arild-hauge.com

DK MJy 3 - FUNDER-SØJLEFOD - FUNDER SOGN, HIDS HERRED, VIBORG AMT, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til ca år 1150 og er ristet i sten. Runene ble oppdaget ved fjernelse av et kalklag. De er plassert på ytterste venstre søile i portalen fra våpenhuset til kirken.

Innskriften lyder:

nikl=as

Nikulás.

Norsk: "Nikolas"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 72, MJy 3
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DK MJy 4 - KRAGELUND-DØROVERLIGGER - KRAGELUND SOGN, HIDS HERRED, VIBORG AMT, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til ca år 1150 og er ristet på en overligger av granit. Stenen sitter stadig som døroverligger til inngangsdøren.

Innskriften lyder:

æsi + baþ + uahn + rist

Ási bað, Vagn reist.

Norsk: "Æse bad (bød), Vagn ristet."

English: "Ási ordered, Vagn carved."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 73, MJy 4
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK MJy 5 - HVIDBJERG-STEN - HVIDBJERG SOGN, HINDBORG HERRED, VIBORG AMT, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til middelalder og er ristet på en rullesten av granit. Stenen er plassert på kirkegården ved våpenhuset.

Innskriften lyder:

b(e)þer : fo=r bo
bo


Biðir fyrir Búa. Búi. eller Beþer for Bo. Bo.

Norsk: "Beder for Bo. Bo."

English: "Pray for Búi. Búi."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 103, MJy 5
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK MJy 6 - GULLEV-KALKRISTNING - GULLEV SOGN, HOULBJERG HERRED, VIBORG AMT, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet i murpussen på kirkekorets nordvegg over en gjemmenische.

Runene lyder:

...(i)(u)-(i)(s)(i)(a)...

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR EM85;430A, MJy 6
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DK MJy 7 - SAHL-GRAVSTEN 1 - SAHL SOGN, HOULBJERG HERRED, VIBORG AMT, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til 1100-tallet og er ristet på en gravhelle av granit. Oppbevares på Moesgård Museum i Aarhus. Alternativ tittel er Sal II og Sale 1.

Innskriften lyder:

-(a)=rn(f)(o)lkus... ...æ
... ÷ ...se...


????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra www.arild-hauge.com.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 75, MJy 7
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: www.arild-hauge.com

DK MJy 8 - SAHL-GRAVSTEN 2 - SAHL SOGN, HOULBJERG HERRED, VIBORG AMT, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til middelalder og er ristet på en gravhelle av granit. Stenen sitter stadig innmuret i Kirken, dvs. Rostgårdske kapells vegg. Alternativ tittel er Sal I og Sale 2

Innskriften lyder:

ingærþ

Ingigerðr.

Norsk: "Ingerd"

Engelsk: "Ingerd"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 76, MJy 8
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: www.arild-hauge.com

DK MJy 9 - VEJERSLEV-GRAVSTEN - VEJERSLEV SOGN, HOULBJERG HERRED, VIBORG AMT, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til middelalder og er ristet på en gravhelle av granit. Runestenen står utendørs niche i Vejerslev kirke i skibets sydlige mur.

Innskriften lyder:

iuar * hio * runa * þesa * Rvær * skalmi * broþær sin *

Ívarr hjó rúnar þessar yfir Skalmi, bróður sinn.

Norsk: "Ivar hugget disse runer over sin bror Skalme."

English: "Ívarr cut these runes over Skalmir, his brother."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runeinnskriften. Foto: Ogneslav.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 74, MJy 9
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: Ogneslav

DK MJy 10 - BJERRING-STEN - BJERRING SOGN, MIDDELSOM HERRED, VIBORG AMT, REGION MIDTJYLLAND

Bjerring runesten ble funnet i 1996 under en restaurering av kirken, da man skulle føre elkabler fra våpenhuset inn i kirken. Runestenen har vært anvent som terskelsten under søileportalen i Bjerring Kirke. På baksiden av runestenen kan man se rester av en maske, men i og med at ca 20 cm av stenes topp er hugget vekk, i et forsøk på å tilpasse stenen til kirkens gulv, er kun nedre del av masken bevart. Runestenen er plassert i Bjerring kirkes våpenhus, og er typologisk datert til år 950-1000. Det er ingen kjennskap til hvor stenen opprinnelig har vært reist, men stenen er som runeteksten viser, en minnesten.

Innskriften lyder:
þurkuntr : karuks : tutiR : risþi : stin : (þ)...
aft : þuri : uir sin : þulfs : sun : o : st...
ian : tufi : smiþr : hiu : frinti : hns :
: stin : ---... : uiltr : auR : (s)taþ : ia(n) ...
: stuk- : (u)(r)t--R (:) --n : a---- (:) -ir(þ/b) :
i(k)(u)(l)- ...in


Þorgunnr Karlungs/Karungs dottiR resþi sten þ[annsi](?) æft Þori, wær sin, Þolfs sun, a St... Æn Tofi Smiðr hio, frændi hans. Sten ... u-iltr/viltr(?) oR stað, æn(?) ... ... ... ... ... ... Ingul[fR](?) ...

Norsk: "Thorgunn, Kar[l]ungs/Karungs datter, reiste denne sten etter Tore, sin ekttefelle Thore. Tholfs sønn, fra St.... Og Tue smed, hans frende, hugget [runene]. Stenen ... ... fra stedet, men ... ... Ingulf(?)

English: "Þórgunnr Kôrlungr's/Kôrungr's daughter raised this stone in memory of Þórir, her husband, Þólfr's sun from St-... And Tófi Smiðr, his kinsman, cut [this stone]. [May this] stone ... from this place, and(?) ... ... ... ... ... ... Ingulfr(?)" ...

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Marie Stoklund, Runestenen i Bjerring kirke, Nationalmuseets Arbejdsmark side 54-64, København 1997.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Nytt om Runer 12, 1997.
¤ Bilde fra biopix.dk.
¤ Bilde fra biopix.dk.
¤ Bilde fra biopix.dk.
¤ Arkæologiske Udgravninger i Danmark 1996 side 274, København.
¤ Alternativ signum: DR AUD1996;274, MJy 10
¤ Ekstern link: Bilde av stenen fra www.biopix.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: www.arild-hauge.com

DK MJy 11 - GRENSTEN-STEN - GRENSTEN SOGN, MIDDELSOM HERRED, VIBORG AMT, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til vikingtid, kristen etter-Jelling, og er ristet på en sten av granit. Runeristeren er Toke smed. Stenen står i kirkens tårnrom.

Innskriften lyder:

÷ tuki ÷ smiþr ÷ risþ ×
÷ stin ÷ þisi ÷ aiftiR ÷
÷ Rifla ÷ sun ÷ askis ÷ bianaR ÷ sunaR
÷ kuþ ÷ hiab ÷ þaRa ÷ salu ÷


Tóki Smiðr reisti stein þenna eptir Hrifla, son Ásgeirs Bjarnar sonar. Guð hjalpi þeira sálu.

Norsk: "Toke smed reiste denne sten etter Revle, sønn av Esge Bjørns sønn. Gud hjelpe deres sjel."

English: "Tóki Smith raised this stone in memory of Hrifli, son of Ásgeirr Bjôrn's son. May God help their souls."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av Grensten runesten. Foto: Molkte.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 91, MJy 11
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK MJy 12 - HJERMIND-STEN 1 - HJERMIND SOGN, MIDDELSOM HERRED, VIBORG AMT, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til vikingtid, etter-Jelling, og er ristet på en sten av granit. Et skip er innrisset på baksiden av stenen. Runestenen står bak i prestegårdens have under et stort tre. Adressen er Tingstedvej 10-12.

Innskriften lyder:

þulfR : risþi : stin : þansi
iftiR : raþa : bruþur : sia : harþa
kuþan : trik


Þólfr reisti stein þenna eptir Hraða, bróður sinn, harða góðan dreng.

Norsk: "Tholv reiste denne sten etter sin bror Rade, en meget god dreng."

English: "Þólfr raised this stone in memory of Hraði, his brother, a very good valiant man."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runestenen. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av Hjermind I runesten. Foto: Molkte.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 77, MJy 12
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK MJy 13 - HJERMIND-STEN 2 - HJERMIND SOGN, MIDDELSOM HERRED, VIBORG AMT, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til vikingtid, etter-Jelling, og er ristet på en runesten. Stenen er gikk tapt under Københavns brann i 1728.

Innskriften lyder:

[tufa : risþi : stin
þansi : iftiR : t
usta : sun : sin : hib-a : truk]


Tófa reisti stein þenna eptir Tosta, son sinn, ... dreng.

Norsk: "Tove reiste denne sten etter Toste, sin sønn, en såre ?(god) dreng. "

English: "Tófa raised this stone in memory of Tosti, her son, ... valiant man."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tegning av Worms av Hjermind II runesten.
¤ Alternativ signum: DR 78, MJy 13
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Tegning fra Ole Worm

DK MJy 14 - LANGÅ-STEN 1 - LANGÅ SOGN, MIDDELSOM HERRED, VIBORG AMT, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til vikingtid, etter-Jelling, og er ristet på en runesten. Stenen gikk tabt ved Københavns brann i 1728.

Innskriften lyder:

[...ia : --r
...- : aftiR : -
þurþ(i)- ...]


... ... ... eptir ... Þórð(?) ...

Norsk: "... etter ... Thord(?)... "

English: "... ... ... in memory of ... Þórðr(?) ... "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av Langå I, II, V og VI runestener.
¤ Alternativ signum: DR 84, MJy 14
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK MJy 15 - LANGÅ-STEN 2 - LANGÅ SOGN, MIDDELSOM HERRED, VIBORG AMT, REGION MIDTJYLLAND
>
Innskriften er datert til vikingtid, Jelling, og er ristet på en runesten. Stenen er tapt.

Innskriften lyder:

[huakr : rasþi : st(a)n : þansi ift
... faþur : sint : auk : a=uft : iarb
ukf : bruþur : sint : þura : h...]


Hvatr(?) reisti stein þenna ept ... fôður sinn ok ept Jarpulf, bróður sinn. Þóra(?) h[jó].

Norsk: "Hvatr(?) reiste denne sten til minde om... hans far og til minde om Jærpulv, hans bror. Thora(?) h[ugde]... "

English: "Hvatr(?) raised this stone in memory of ... his father and in memory of Jarpulfr, his brother. Þóra(?) cut."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av Langå I, II, V og VI runestener.
¤ Alternativ signum: DR 85, MJy 15
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK MJy 16 - LANGÅ-STEN 3 - LANGÅ SOGN, MIDDELSOM HERRED, VIBORG AMT, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til vikingtid, etter-Jelling, og er ristet på en sten av granit. Stenen ligger på Langå kirkegård.

Innskriften lyder:

...-R ...
stin ...
: -...- (b)(r)(u)(þ)(u)(r) : (s)
in : hrþa : kuþan :
: þigin


... ... stein ... ... bróður sinn, harða góðan þegn.

Norsk: "-R [reiste denne] sten [etter Y] sin bror, en meget velbyrdig thegn."

English: "... ... stone ... ... his brother, a very good þegn."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runeinnskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av Langå III runesten. Foto: Molkte.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 86, MJy 16
¤ Rapport for arkæologisk undersøgelse KHM 2745 – Langåstenen III.

Foto: natmus.dk

DK MJy 17 - LANGÅ-STEN 4 - LANGÅ SOGN, MIDDELSOM HERRED, VIBORG AMT, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til vikingtid, Jelling eller etter-Jelling, og er ristet på en sten av granit.Stenen står på KHM Kulturhistorisk Museum, Randers.

Innskriften lyder:

: tuki : r-...
: br--...

...-s-...

Tóki ... ... ...

Norsk: "Toke ... "

English: "Tóki ... ... ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde av Langå IV. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Alternativ signum: DR 87, MJy 17
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: www.arild-hauge.com

DK MJy 18 - LANGÅ-STEN 5 - LANGÅ SOGN, MIDDELSOM HERRED, VIBORG AMT, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til vikingtid, Jelling eller etter-Jelling, og er ristet på et fragment av sten av granit. Stenen er tapt.

[...uþ : ...]

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av Langå I, II, V og VI runestener.
¤ Alternativ signum: DR 88, MJy 18
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK MJy 19 - LANGÅ-STEN 6 - LANGÅ SOGN, MIDDELSOM HERRED, VIBORG AMT, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til vikingtid, Jelling elller etter-Jelling, og er ristet på et fragment av sten av granit. Stenen er tapt.

Innskriften lyder:

[... sin ...]

... sinn ...

Norsk: "... sin ..."

English: "... his ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde av Langå I, II, V og VI runestener.
¤ Alternativ signum: DR 89, MJy 19
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK MJy 20 - LEE-STEN - LEE SOGN, MIDDELSOM HERRED, VIBORG AMT, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til vikingtid, og er ristet på en runesten. Stenen er gikk tapt under Københavns brann i 1728.

Innskriften lyder:

[...tur ... r(a)sþu staan aft þofta ...
...R-l]


Norsk: "...dor ... reiste stenen etter "þofta" ..."

... ... reistu stein ept "þofta" ... ...

English: "... ... (they) raised the stone in memory of "þofta" ... ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 79, MJy 20
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Tegning av Jon Skonvig

DK MJy 21 - SKJERN-STEN 1 - SKJERN SOGN, MIDDELSOM HERRED, VIBORG AMT, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til vikingtid, Jelling el. etter-Jelling, og er ristet på et fragment av grå granit. Stenen står på kirkegården til Skjern Kirke, som ligger ved den gamle landeveien mellom Viborg og Randers hvor veien krysser Nørreå. Stenen ble i sin tid fundet i Skjern kirkes grunnmur. Alternativ tittel er Skærn II

Innskriften lyder:

... usbiaur... ...
...
...ur : si(n)
... harals : h...


... Ásbjôr[n] ... ... ... sinn ... Haralds ...

Norsk: "... Åsbjørn (?) ... sin ... Haralds... "

English: "... Ásbjôrn ... ... ... his ... Haraldr's ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runeinnskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av Skern I runesten.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 80, MJy 21
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK MJy 22 - SKJERN-STEN 2 - SKJERN SOGN, MIDDELSOM HERRED, VIBORG AMT, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til vikingtid, etter-Jelling, og er ristet på en sten av grå granit. Runestenen er en såkaldt maskesten, da det også er hugget inn en maske i stenen. Stenen står på kirkegården til Skjern Kirke, som ligger ved den gamle landeveien mellom Viborg og Randers hvor landeveien krysser Nørreå. Stenen ble i sin tid funet i Skjern slottsruin. Alternativ tittel er Skærn I

Innskriften lyder:

soskiriþr : risþi : stin : finulfs : tutiR : at : uþinkaur : usbiarnaR : sun : þoh : tura : uk : hin : turutin:fasta :
siþi : sa : monr : is
: þusi : kubl : ub : biruti


Sasgerðr reisti stein, Finnulfs dóttir, at Óðinkár Ásbjarnar son, þann dýra ok hinn dróttinfasta. Síði sá maðr er þessi kuml of brjóti.

Norsk: "Sasgerd, Finulvs datter, reiste stenen etter Odinkar, Osbjørns (?) sønn, den 'dyre' og hin drottro. En sejdkarl (skal) den mann (være), som bryter disse kumler."

English: "Sasgerðr, Finnulfr's daughter, raised the stone, in memory of Óðinkárr Ásbjôrn's son, the valued and loyal to his lord. A sorcerer (be) the man who breaks this monument!"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runeinnskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av runeinnskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av masken. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde av Skjern II runesten (Side A). Foto: Molkte.
¤ Bilde av Skjern II runestene (Side A og B). Foto: Molkte.
¤ Alternativ signum: DR 81, MJy 22
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK MJy 23 - SØNDER VINGE-STEN 1 - SØNDER VINGE SOGN, MIDDELSOM HERRED, VIBORG AMT, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til vikingtid, etter-Jelling, og er ristet på en sten av granit. Alternativ tittel er Ulstrup-sten.

Innskriften lyder:

... -(a)i(s)(þ)i
...-si ¤ ift
skibara ¤ sin(o) (¤) þ(i)r(i)
¤ auk ¤ tuf(a) (¤)


... reisti ... ept skipara sína Þíri(?) ok Tófa.

Norsk: "... reiste ... etter sine 'skippere' Thire og Tue."

English: "... raised ... in memory of his seamen Þírir(?) and Tófi."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av Sønder Vinge I runesten. Foto: Molkte.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 82, MJy 23
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK MJy 24 - SØNDER VINGE-STEN 2 - SØNDER VINGE SOGN, MIDDELSOM HERRED, VIBORG AMT, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til vikingtid, etter-Jelling, og er ristet på en sten av granit.

Innskriften lyder:

-u(þ)(i) : b(i)--(l)i : risþi : stin
: þensi : uftiR : uruku
auk : kaþu : bruþr :
sino : tuo :
... sarþi : auk
siþ : r(a)(t)i : saR : monr :
ias : auþi : mini : þui


"-uþi "bi--li" reisti stein þenna eptir Órœkju ok Kôðu, brœðr sína tvá ... særði ok seið. Ræti(?) sá maðr er eyði minni því.

English: "Guði "bi--li" raised this stone in memory of Órókia and Kaða, his two brothers ... wounded and bewitched(?). A warlock(?) (be) the man who destroys this memorial!

Norsk: "Gude "Bi--li" reiste denne sten efter Urøke og Kade, sine to brødre. Skadet og behekset. En trollmann er den mann, som ødelegger dette minde."

eller

(a)u(þ)(i) : bruti : risþi : stin
: þensi : uftiR : uruku
auk : kaþu : bruþr :
sino : tuo :
... sarþi : auk
siþ:riti : saR : monr :
ias : auþi : mini : þui


Auði Bryti reisti stein þenna eptir Órœkju ok Kôðu, brœðr sína tvá [verði] serði ok seiðhretti(?) sá maðr er eyði minni því.

English: "Auði Steward raised this stone in memory of Órókia and Kaða, his two brothers. [May he be considered] a pervert and a wizard(?), that man who destroys this memorial."

Norsk: "Øde/Gude Bryde reiste denne sten etter Urøke og Kade, sine to brødre. En pervers mand(?) og en 'sejd-ræte' vorde den mand, som øder dette minde."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nielsen, Niels Åge, Runestudier, Odense University Studies in Scandinavian Languages 1, Odense 1968.
¤ Lerche Nielsen, 1997.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde av Sønder Vinge II runesten. Foto: Molkte.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 83, MJy 24
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmud.dk

DK MJy 25 - TORUP-STEN - TORUP SOGN, MIDDELSOM HERRED, VIBORG AMT, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til vikingtid, Jelling(?), og er ristet på en runesten. Tapt ved Københavns brann i 1728.

Innskriften lyder:

[(o)sgutr : uiþa : sun : kims : mantr
suins : risþi : stin : þ... (o)f(t) : bruþu... ...]


Ásgautr Viða sonr, ... maðr Sveins, reisti stein ... ept bróðu[r] ...

Norsk: "Asgot Vides sønn, ... Svens mann, reiste d[enne] sten etter bror/Brode[r] ... "

English: "Ásgautr Viði's son, ... Sveinn's man, raised the stone ... in memory of Broðir / brother ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 90, MJy 25
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK MJy 26 - VESTER VELLING-GRAVSTEN - VESTER VELLING SOGN, MIDDELSOM HERRED, VIBORG AMT, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til middelalder og er ristet på en gravhelle av granit. Runestenen er innmuret utvendig i Vester Velling kirkes vegg.

Innskriften lyder:

: loþæns : (g)raf :

Loðins graf.

Norsk: "Loddens grav."

English: "Loðinn's grave."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runeinnskriften. Foto: Ogneslav.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 92, MJy 26
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: Ogneslav

DK MJy 27 - ØSTER VELLING-STEN - ØSTER VELLING SOGN, MIDDELSOM HERRED, VIBORG AMT, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til vikingtid, Jelling eller etter-Jelling, og er ristet på et fragment av sten av granit. Fragmentet oppbevares på Nationalmuseet.

...---R : þurku...
...(l)(i)rik :


... Þor... ...

Norsk: "… Torgunn/Torgot …"

Engelsk: "… Thorgunn/Thorgot …"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde av Øster Velling runesten. Foto: Molkte.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 93, MJy 27
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK MJy 28 - ASMILD-STEN - ASMILD SOGN, NØRLYNG HERRED, VIBORG AMT, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til vikingtid, og er ristet på en runesten. Stenen står i våpenhuset.

Innskriften lyder:

þurkutr : þurkus
tutiR : þkuþulfs : sunaR (:)
sati : stin : þosi : iftiR : busa
uir sin : tiþita : mon : muaR : h-...
: tutur :


Þorgunnr, Þorgauts dóttir, Þjóðulfs sonar, setti stein þenna eptir Bósa, ver sinn, tíðenda mann, "muaR" ... dóttur.

eller

þurkutr : þurkus '
tutiR : þkuþulfs : sunaR (:)
sati : stin : þosi : iftiR : busa
uir sin : tiþita : mon : muaR : h-... ...
: tutur :


Þorgunnr, Þorgauts dóttir, Þjóðulfs sonar, setti stein þenna eptir Bósa, ver sinn. Tíðenda mun munr h[arma] [Þorgauts(?)] dóttur.

Norsk: "Torgunn, Torgots datter, Tjodulvs sønn, satte denne sten etter sin ektefelle Bose, tidenes mann "muaR" H ... datter."

English: "Þorgunnr, Þorgautr's daughter, son of Þjóþulfr, placed this stone in memory of Bósi, her husband, a herald(?) "muaR" H ... daughter."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ K.M. Nielsen 1952:24 (Runer og Rids).
¤ Moltke, Erik, 1985 side 306.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av Asmild runesten (Side A og B). Foto: Molkte.
¤ Alternativ signum: DR EM85;306, MJy 28
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: www.arild-hauge.com

DK MJy 29 VIBORG-LÆGEDOMSPIND - VIBORG SOGN, NØRLYNG HERRED, VIBORG AMT, REGION MIDTJYLLAND


Litteratur:
¤ Alternativ signum: DR 104A, MJy 29
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.DK MJy 30 - VIBORG-FIBULA - VIBORG SOGN, NØRLYNG HERRED, VIBORG AMT, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til vikingtid, Jelling, ca 900-925, og er ristet på en bronsespenne. Oppbevares på Nationalmuseet.

Innskriften lyder:

luk is liua

Lok er læva eller Lok er "liua".

Norsk: "Avsluttet er ulykker" eller "Spenne(?) er "liua" sin"

English: "Ended are misfortunes" or "Buckle(?) is "liua"'s"


eller

lu kisli ua

Hlý, gísli, vá.

Norsk: "Le, spenne, ve."

English: "Shelter, buckle, woe."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Erik Moltke, Runes and Their Origin, Denmark and Elsewhere, Copenhagen 1985, side 358.
¤ Alternativ signum: DR 100B, MJy 30
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK MJy 31 - VIBORG-SOKKELSTEN - VIBORG SOGN, NØRLYNG HERRED, VIBORG AMT, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en byggningssten med stenmestersignatur. Oppbevares på Viborg Stiftsmuseum.

Runene lyder:

as(s)ir

Ôzurr eller Azir

Norsk: "Asser."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR EM85;422A, MJy 31
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK MJY 32 - VIBORG-BLYAMULET - VIBORG SOGN, NØRLYNG HERRED, VIBORG AMT, REGION MIDTJYLLANDLitteratur:
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR AUD1995;283, MJy 32
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK MJy 33 - KLEJTRUP-STEN - KLEJTRUP SOGN, RINDS HERRED, VIBORG AMT, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til begynnelsen av 1000-tallet, og er ristet på en runesten. Stenen står få meter fra funnstedet på Søholtgårds jord i Klejtrup (Søvej nr. 42-44).

Innskriften lyder:

: auk : ift : omunta *
: sunaR : sun : sin *


Ok ept Ámunda sonar son sinn.

Norsk: "Og efter Amunde sin sønnesøn."

English: "And in memory of Ámundi, his son's son."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Moltke, Erik, 1985 side 308.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR EM85;308, MJy 33
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK MJy 34 - SELDE-FONT - SELDE SOGN, SALLING NØRRE HERRED, VIBORG AMT, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til middelalder og er ristet på en døpfont av granit. Døpefonten står i kirken.

Innskriften lyder:

+ guþlif * ge=rnif=n/gr=enin=f * e=rlo=fa=n=e
t/r=el=ka=fe=n=a
t


???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Svenska Kulturbilder
¤ Alternativ signum: DR 104, MJy 34
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK MJy 35 - ØSTER BJERREGRAV-STEN 1 - ØSTER BJERREGRAV SOGN, SØNDERLYNG HERRED, VIBORG AMT, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til vikingtid, etter-Jelling, og er ristet på en sten av granit. Runestenen står ved Øster Bjerregrav kirke. Alternativ tittel er Bjærregrav I

Innskriften lyder:

tuf(a) : r(i)--(i) : stin (:) þani : auftiR : tum...
uar : s(i)...
...n (:) þikn : saR : u-...
...(u)r : tuika : hin


Tófa rei[st]i stein þenna eptir Tum[a], ver si[nn, góða]n þegn. Sá ... ... Tveggja Hein.

Norsk: "Tove reiste denne sten etter Tomme/Tome, sin mann, en 'god'(?) thegn. Han ... Tvegge Hén."

English: "Tófa raised this stone in memory of Tumi, her husband, a good þegn. He ... ... Tveggi Whetstone. "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runeinnskriften. Foto: Ogneslav.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av Bjerregrav I runesten. Foto: Molkte.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 98, MJy 35
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK MJy 36 - ØSTER BJERREGRAV-STEN 2 - ØSTER BJERREGRAV SOGN, SØNDERLYNG HERRED, VIBORG AMT, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til vikingtid, etter-Jelling, og er ristet på en sten av granit. Runestenen står i våpenhuset til Øster Bjerregrav kirke. Alternativ tittel er Bjærregrav II.

Innskriften lyder:

kuþa : risþi : stin : þansi : auft
(i)R : þurbiurn : buta : sin :
miuk : kuþan : þikn : ian
þurþr : rist : runaR
þasi


Gyða reisti stein þenna eptir Þorbjôrn, bónda sinn, mjôk góðan þegn. En Þórðr reist rúnar þessar.

Norsk: "Gyda reiste denne sten etter Thorbjørn, sin mann, en meget 'god' thegn. Og Thord ristet disse runer."

English: "Gyða raised this stone in memory of Þorbjôrn, her husbandman, a very good þegn. And Þórðr carved these runes."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av (Øster) Bjerregrav II runesten (Side A). Foto: Molkte
¤ Bilde av (Øster) Bjerregrav II runesten (Side A og B). Foto: Molkte.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 99, MJy 36
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK MJy 37 - ÅLUM-STEN 1 - ÅLUM SOGN, SØNDERLYNG HERRED, VIBORG AMT, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til vikingtid, etter-Jelling, og er ristet på en sten av granit. Stenen er står ved Ålum kirke.

Innskriften lyder:

tuli : (r)(i)s-(i) : stin : þasi : aft
ikal:t : sun : sin : miuk (:) (k)
(u)... ...k : þau : mun(u)
mini : m-(r)gt :
iuf (:) þirta :


Tóli reis[t]i stein þenna ept Ingjald, son sinn, mjôk gó[ðan dren]g. Þau munu minni ... ... ...

Norsk: "Tole reiste denne sten etter sin sønn Ingeld, en meget god dreng. Dette minnesmerke vil..."

English: "Tóli raised this stone in memory of Ingialdr, his son, a very good valiant man. This memorial will ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runeinnskriften. Foto: Ogneslav.
¤ Bilde av Ålum I runesten. Foto: Molkte.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 94, MJy 37
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften

Foto: natmus.dk

DK MJy 38 - ÅLUM-STEN 2 - ÅLUM SOGN, SØNDERLYNG HERRED, VIBORG AMT, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til vikingtid, etter-Jelling, og er ristet på et fragment av sten av granit. Stenen står ved Ålum kirke.

Innskriften lyder:

...-a * (r)(u)----...
f-(i)(o)...
...-ta × si
þui × h-...


????????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde av runeinnskriften. Foto: Ogneslav.
¤ Bilde av Ålum II runesten. Foto: Molkte.
¤ Alternativ signum: DR 95, MJy 38
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: Ogneslav

DK MJy 39 - ÅLUM-STEN 3 - ÅLUM SOGN, SØNDERLYNG HERRED, VIBORG AMT, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til vikingtid, kristen etter-Jelling, og er ristet på en sten av granit. Runeristeren er antakelig den samme som på DR 97. På B-siden er det ristet en rytter. Stenen står ved ved Ålum kirke.

Innskriften lyder:

: uikutr : risþi : stin : þonsi : iftiR : oski : sun : sin : kuþ : hialbi : hons : silu : uil

Végautr reisti stein þenna eptir Ásgeir, son sinn. Guð hjalpi hans sálu vel.

Norsk: "Vigot reiste denne sten etter sin sønn Esge. Gud hjelpe hans sjel vel"

English: "Végautr raised this stone in memory of Ásgeirr, his son. May God well help his soul. "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runeinnskriften. Foto: Ogneslav.
¤ Bilde av Ålum III runesten. Foto: Molkte
¤ Bilde av Ålum III runesten. Foto: Molkte.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 96, MJy 39
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK MJy 40 - ÅLUM-STEN 4 - ÅLUM SOGN, SØNDERLYNG HERRED, VIBORG AMT, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til vikingtid, etter-Jelling, og er ristet på en sten av granit. Runeristeren er antakelig den samme som på DR 96. Stenen står ved ved Ålum kirke.

Innskriften lyder:

þurui : uikuts : kuno : lit : risa : stin : þonsi : eftiR : þurbiurn : sun : sibu : sustlik : sin : is : hun : hukþi : b(e)tr : þon : suasum : suni :

Þyrvé, Végauts kona, lét reisa stein þenna eptir Þorbjôrn, son Sibbu, systling sinn, er hon hugði betr en svásem syni.

Norsk: "Thyre, Vigots kone, lot reise denne sten etter Thorbjørn, Sibbes sønn, sin "søstling", som hun holdt mere av enn hennes egen sønn (el. enn en kjær sønn)."

English: "Þyrvé, Végautr's wife, had this stone raised in memory of Þorbjôrn, son of Sibbi, her cousin, whom she cared for more than had he been her own son / than a dear son. "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runeinnskriften. Foto: Ogneslav.
¤ Bilde av Ålum runesten. Foto: Molkte.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 97, MJy 40
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK MJy 41 - RIMSØ-STEN - RIMSØ SOGN, DJURS NØRREHERRED, RANDERS AMT, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til vikingtid, Jelling, og er ristet på en sten av granit. Runesten står utendørs på kirkegården til Rimsø kirke, forøverig oppå en gravhøy, som antakelig er fra bronsealderen.

Innskriften lyder:

þuriR : bruþiR : ainraþa
rai=sþi : stain : þonsi :
uft : muþur : sina : auk :
... ku...
...-auþi : sam : uarst : maki


Þórir, bróðir Einráða, reisti stein þenna ept móður sína ok ... ... [d]auði sem verst megi.

Norsk: "Thore, Enrådes bror, reiste denne sten etter sin mor og ... [morens] død er verst for sønnen."

English: "Þórir, Einráði's brother, raised this stone in memory of his mother and ... ... ... death is the worst (misfortune) for a boy. "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Moltke 1985, side 538.
¤ Bilde av runeinnskriften. Foto: Ogneslav.
¤ Bilde av Rimsø runesten. Foto: Molkte.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde av Rimsø runesten (Side A). Foto: Molkte.
¤ Bilde av Rimsø runesten (Side B). Foto: Molkte.
¤ Alternativ signum: DR 114, MJy 41
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: Ogneslav

DK MJy 42 - KOLIND-STEN - KOLIND SOGN, DJURS SØNDERHERRED, RANDERS AMT, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til vikingtid, etter-Jelling, og er ristet på en sten av granit. Runesten står i våpenhuset til Kolind Kirke.

Innskriften lyder:

tusti ¤ risþi ¤ stin
þonsi ¤ ift ¤ tufa ¤ is
uarþ (:) tuþr : ustr : burþu
r ¤ sin ¤ smiþr ¤ osuiþaR


Tosti reisti stein þenna ept Tófa, er varð dauðr austr, bróður sinn, smiðr Ásviðar.

Norsk: "Toste reiste denne sten etter Tue, sin bror, Asvids smed, som døde østpå."

English: "Tosti, Ásviðr's smith, raised this stone in memory of Tófi, his brother, who died in the east. "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde av runeinnskriften. Foto: Ogneslav.
¤ Bilde av Kolind runesten. Foto: Molkte.
¤ Alternativ signum: DR 108, MJy 42
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: Ogneslav

DK MJy 43 - VEJLBY-KVADERSTEN - VEJLBY SOGN, DJURS SØNDERHERRED, RANDERS AMT, REGION MIDTJYLLAND


Litteratur:
¤ Alternativ signum: MJy 43
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DK MJy 44 - LAURBJERG-STEN - LAURBJERG SOGN, GALTEN HERRED, RANDERS AMT, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til vikingtid, før-Jelling, og er ristet på en sten av granit. Runformene kan tyde på at innskriften er ristet av en svenske. Det er brukt kortkvistruner til a og n. Laurbjerg stenen kan besøkes i våpenhuset, som ikke er låst.

Innskriften lyder:

bulnaus| |sanstai(n)
uili


Bólnauts(?) sannsteinn(?).
Villi.

Norsk: "Bolnøds(?) sanne(?) sten(?). Ville(?). "

English: "Bólnautrs(?) true(?) stone(?). Villi."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runestenen. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av Laurbjerg runesten. Foto: Molkte.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 105, MJy 44
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK MJy 45 - ØRUM-STEN - ØRUM SOGN, GALTEN HERRED, RANDERS AMT, REGION MIDTJYLLAND

Runestenen som er tapt, er datert til ca år 900-1025. Stenen ble oppdaget på en mark tilhørende gården Christianslund få favner fra en liten gravhøy, Korres Høi. Stenen ble sprengt 1847, da Oldsagskommisionen intet hadde foretatt seg etter innberetningen. Stykkene var ennå i behold ved Worsaaes undersøkelse i 1850, men er senere forsvunnet og forgjeves ettersøkt.

Innskriften lyder:

[aui(t)r : auk : -u-- : auk : tul(a) :
auk : (þ)(u)(r)kiR : ia(l)us : karþu :
kubl : þusi : aft : k--(k) :
... sun
harþa : kuþan : þikn :]


Eyndr ok ... ok Tóla ok Þorgeirr ... gerðu kuml þessi ept Krók(?) ... son, harða góðan þegn.

Norsk: "Ønd(?) og ... og Tola (eller Tole) og Thorger(?) ... gjorde disse kumbler etter Krog(?)...s sønn, en meget 'god' thegn."

English: "Eyndr and ... and Tóla and Þorgeirr ... made this monument in memory of Krókr(?) ... son, a very good þegn."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Alternativ signum: DR 106, MJy 45
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DK MJy 46 - DALBYOVER-STEN - DALBYOVER SOGN, GERLEV HERRED, RANDERS AMT, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til vikingtid, Jelling, og er ristet på en sten av granit. Stenen står i våpenhuset som er åpent for besøkende.

Innskriften lyder:

tufi : kitu : sun : sati : ...
...i : filaka : sin :
fustra : þurknus


Tófi "kitu" sonr setti ... ..., félaga sinn, fóstra Þorgnýs.

Norsk: "Tue, Geddes sønn satte ... sin felle, Thorgnys fostersønn."

English: "Tófi Gedda's son placed ... ..., his partner, Þorgnyr's foster-son."


Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Lerche Nielsen 1997c s. 22ff.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde av runestenen. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av Dalbyover runesten. Foto: Molkte.
¤ Alternativ signum: DR 125, MJy 46
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: www.arild-hauge.com

DK MJy 47 - ASFERG-STEN - ASFERG SOGN, NØRHALD HERRED, RANDERS AMT, REGION MIDTJYLLAND

Plasseringen er i Nationalmuseet. Innskriften er datert til vikingtid, etter-Jelling, og er ristet på en runesten av glimmergranit.

Innskriften lyder:

: þurgiR : tuka : sun : risþi : stin : þonnsi : iftiR : mula : bruþr :
sin : harþo : kuþru : þin :


Þorgeirr Tóka sonr reisti stein þenna eptir Múla, bróður sinn, harða góðan þegn.

Norsk: "Thorger Tokes sønn reiste denne sten etter sin bror Mule, en meget god thegn."

English: "Þorgeirr Tóki's son raised this stone in memory of Múli, his brother, a very good þegn."

"Thegn", oldnordisk þegn, af germansk *þegna- 'tjener, kriger', svarende til gresk teknon 'barn', av indoeuropeisk *tek- 'frembringe, føde'.
"Thegn" er i det angelsaksiske England et medlem af det jordeiende aristokratiet. Ordet er kjent fra 600-tallet, men mest brukt på 900-1000-tallet.

I Norge betegner "thegn" en klasse av frie undersåtter, som var særlig forpliktet over for kongsmakten, men hadde særlig innflytelse og krav på å bli spurgt.
I Sverige og Danmark forekommer betegnelsen kun i runeinnskrifter og stednavn. Det har været foreslått, at de utgjorde en særlig gruppe af kongstjenere, men storbønder er like så sannsynlig.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Erik Moltke: Runes and Their Origin, Denmark and Elsewhere, Copenhagen 1985, side 318.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde av Asferg runesten. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Alternativ signum: DR 121, MJy 47
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: www.arild-hauge.com

DK MJy 48 - GLENSTRUP-STEN 1 - GLENSTRUP SOGN, NØRHALD HERRED, RANDERS AMT, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til vikingtid, etter-Jelling, og er ristet på en sten av granit. Stenen er utstilt i Nationalmuseet.

Innskriften lyder:

: þuriR : risþi : stin : þansi : iftiR : kunar : faþu
r : sin :


Þórir reisti stein þenna eptir Gunnar, fôður sinn.

Norsk: "Tore reiste denne sten etter sin far Gunner."

English: "Þórir raised this stone in memory of Gunnarr, his father. "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde av Glenstrup runesten. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av Glenstrup I runesten. Foto: Molkte.
¤ Alternativ signum: DR 122, MJy 48
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: www.arild-hauge.com

DK MJy 49 - GLENSTRUP-STEN 2 - GLENSTRUP SOGN, NØRHALD HERRED, RANDERS AMT, REGION MIDTJYLLAND

Opprinnelig plassering ved kirken i Handest? Innskriften er datert til vikingtid, etter-jelling, og er ristet på en sten av granit. Alternativ tittel er Handest-sten

Innskriften lyder:

tuki : sati : stin : þonsi : iftiR : ufla : faþur : sin : harþa : ku þan : þign :

Tóki setti stein þenna eptir Úflá, fôður sinn, harða góðan þegn.

Norsk: "Toke satte denne sten efter Uflå (eller Yfle?), en meget 'god' thegn. "

English: "Tóki placed this stone in memory of Óflar/Ýfli, his father, a very good þegn."

"Thegn", oldnordisk þegn, af germansk *þegna- 'tjener, kriger', svarende til gresk teknon 'barn', av indoeuropeisk *tek- 'frembringe, føde'.
"Thegn" er i det angelsaksiske England et medlem af det jordeiende aristokratiet. Ordet er kjent fra 600-tallet, men mest brukt på 900-1000-tallet.

I Norge betegner "thegn" en klasse av frie undersåtter, som var særlig forpliktet over for kongsmakten, men hadde særlig innflytelse og krav på å bli spurgt.
I Sverige og Danmark forekommer betegnelsen kun i runeinnskrifter og stednavn. Det har været foreslått, at de utgjorde en særlig gruppe af kongstjenere, men storbønder er like så sannsynlig.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Wikipedia.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde av Glenstrup II runesten (Side A, B og C). Foto: Molkte.
¤ Bilde av Glenstrup II runesten (Side A og B). Foto: Molkte.
¤ Alternativ signum: DR 123, MJy 49
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: Wikipedia

DK MJy 50 - SPENTRUP-STEN 1 - SPENTRUP SOGN, NØRHALD HERRED, RANDERS AMT, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til vikingtid, etter-Jelling, og er ristet på et fragment av sten av granit. Stenen er tilhugget og anvent i kirken.

Innskriften lyder:

...
þasi : run-... ... ...
ki : lifa :


... þessar rún[ar] ... [len]gi lifa.

Norsk: "... disse runer ... lenge leve."

English: ".. these runes ... long live."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde av Spentrup I runesten. Foto: Molkte.
¤ Alternativ signum: DR 119, MJy 50
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK MJy 51 - SPENTRUP-STEN 2 - SPENTRUP SOGN, NØRHALD HERRED, RANDERS AMT, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til vikingtid, etter-Jelling, og er ristet på en sten av granit. Etter siste skilletegn er en Torshammer. Plassert på Randers museum. Alternativ tittel er Jennum-sten

Innskriften lyder:

oskatla × risþi (×) -... ...-ls × sbaka × sun × stin ×
þonsi × ÷


Áskatla reisti ... ...gísl, Spaka son, stein þenna.

Norsk: "Askatle reiste denne sten ..., Spages(?) sønn."

English: "Áskatla raised this stone ... ...-gísl, Spaki's son. "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Lerche Nielsen 1997B.
¤ Bilde av Spentrup II runesten (også kalt Jennum runesten). Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 120, MJy 51
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: www.arild-hauge.com

DK MJy 52 - VESTER TØRSLEV-STEN - VESTER TØRSLEV SOGN, NØRHALD HERRED, RANDERS AMT, REGION MIDTJYLLAND

Opprinnelig plassering i Gettrup? Innskriften er datert til vikingtid, Jelling eller kristen etter-Jelling, og er ristet på en sten av granit.

Innskriften lyder:

÷ hala ÷ risþi ÷ stin ÷
÷ þonsi ÷
litu ÷ sun ÷
ift ÷ oslf ÷ bruþur ÷ sin ÷


" "hala" reisti stein þenna, "litu" sonr, ept Ásulf/Ásleif, bróður sinn.

Norsk: "Halle reiste denne sten, Lettes søn, etter Asulv(?), sin bror."

English: "Hella(?), Létta's(?) son, raised this stone in memory of Ásulfr/Ásleifr, his brother. "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Lerche Nielsen 1997c s. 20ff.
¤ Bilde av Vester Tørslev runesten. Foto: Molkte.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 124, MJy 52
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK MJy 53 - VESTER TØRSLEV-KALKRISTNING 1 - VESTER TØRSLEV SOGN, NØRHALD HERRED, RANDERS AMT, REGION MIDTJYLLAND


Litteratur:
¤ Alternativ signum: DR NA1951;58A, MJy 53
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DK MJy 54 - VESTER TØRSLEV-KALKRISTNING 2-3 - VESTER TØRSLEV SOGN, NØRHALD HERRED, RANDERS AMT, REGION MIDTJYLLANDLitteratur:
¤ Alternativ signum: DR DR NA1951;58B, MJy 54
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK MJy 55 - STENALT-STEN - ØRSTED SOGN, ROUGSØ HERRED, RANDERS AMT, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til vikingtid, Jelling, og er ristet på en sten av granit.

Innskriften lyder:

[osur : st](u)(f)s : sun :
[raisþi : st]ain : þonsi
[auft : br](þ)(u)r : sun : sin :


Ôzurr Stúfs sonr reisti stein þenna ept Bróður, son sinn.

Norsk: "Asser, Stufs sønn, reiste denne sten etter sin sønn Broder."

English: "Ôzurr, Stúfr's son, raised this stone in memory of Bróðir, his son."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Tegning av Stenalt runesten.
¤ Alternativ signum: DR 118, MJy 55
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK MJy 56 - MEJLBY-STEN - HARRIDSLEV SOGN, STØVRING HERRED, RANDERS AMT, REGION MIDTJYLLAND

Plasseringen er i Randers Museum. Innskriften er datert til vikingtid, Jelling, og er ristet på en sten av granit.

Innskriften lyder:

oni : risþ : stin : þansi : aft : o
skl : sun : sin : ias : tauþr
uarþ : maþ : þuri : i : ura:
:suti :


Ani reisti stein þenna ept Áskel, son sinn, er dauðr varð með Þóri í Eyrasundi.

Norsk: "Åne reiste denne sten etter sin sønn Eskil, som fant døden med Thore i Øresund."

English: "Áni raised this stone in memory of Áskell, his son, who died with Þórir in The Sound."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av Mejlby runesten. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 117, MJy 56
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: www.arild-hauge.com

DK MJy 57 - BORUP-STEN - BORUP SOGN, STØVRING HERRED, RANDERS AMT, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er ristet på en runesten og og er datert til 970–1020. Borup-stenen ble funnet i 1995 hvor den lå som terskelsten under norddøren til kirken med runesiden opad.

Innskriften lyder:

asi : risþi : stin : þansi : iftiR : þurkut : faþur : sin : bufa : sun : bistat : þikn

Asi/Æsi resþi sten þænsi æftiR Þorgot, faþur sin, Bofa sun, bæstan(?) þægn.

Norsk: "Asi (Æsi) reiste denne sten etter Thorgot, sin far, Boves sønn, den beste(?) thegn."

Engelsk: "Asi (Æsi) raised this stone after Thorgot, his father, Bove's son, the best (?) Thegn."

Litteratur:
¤ Alternativ signum: DR AUD1995;279, MJy 57
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK MJy 58 - LEM-STEN - LEM SOGN, STØVRING HERRED, RANDERS AMT, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til vikingtid, og er ristet på en runsten. Stenen står i kirkens cåbenhus

Innskriften lyder:

(þ)(u)... ... s-(i)(n) (þ)(o)si ...-- : urik : buþur : sin :

... ... stein þenna [eptir] Aurík bróður sinn.

Norsk: "[?Th... ?reiste] denne sten etter sin bror Urik/Vrik"

English: "[?Th... ?errected] this stone [in memory of] Auðríkr, his brother."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Kousgård Sørensen, NORNA-rapp 54 s. 188, 191 f.
¤ Moltke, Erik, 1985 side 531.
¤ Alternativ signum: DR EM85;531, MJy 58
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK MJy 59 - RANDERS-STEN 1 - RANDERS SOGN, STØVRING HERRED, RANDERS AMT, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til vikingtid, etter-Jelling, og er ristet på en sten av granit. Plasseringen er i Randers Museum.

Innskriften lyder:

[sbau(r) * r(i)sþi * stain * þ(a)si * u--... ...aba * sina * miuk * ---- * -----] r
: hrþa : kuþan : þign :

Spôrr reisti stein þenna ... ... ... ... ... ..., harða góðan þegn.

Norsk: "Spurv(?) reiste denne sten etter ..., en meget 'god' thegn."

English: "Spôrr raised this stone ... ... ... ... ... ..., a very good þegn."

"Thegn", oldnordisk þegn, af germansk *þegna- 'tjener, kriger', svarende til gresk teknon 'barn', av indoeuropeisk *tek- 'frembringe, føde'.
"Thegn" er i det angelsaksiske England et medlem af det jordeiende aristokratiet. Ordet er kjent fra 600-tallet, men mest brukt på 900-1000-tallet.

I Norge betegner "thegn" en klasse av frie undersåtter, som var særlig forpliktet over for kongsmakten, men hadde særlig innflytelse og krav på å bli spurgt.
I Sverige og Danmark forekommer betegnelsen kun i runeinnskrifter og stednavn. Det har været foreslått, at de utgjorde en særlig gruppe af kongstjenere, men storbønder er like så sannsynlig.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av Randers I runesten. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 115, MJy 59
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: www.arild-hauge.com

DK MJy 60 - RANDERS-STEN 2 - RANDERS SOGN, STØVRING HERRED, RANDERS AMT, REGION MIDTJYLLAND

Plassering er i Randers museum. Innskriften er datert til vikingtid, etter-Jelling, og er ristet på en sten av granit.

Innskriften lyder:

tuki : ri(s)--
-talletin : þansi : ift
þurstin : sin
-(r)uþur : nuk
igi : sin : faþu-


Tóki reis[ti] [s]tein þenna ept Þorstein, sinn [b]róður, ok Inga, sinn fôðu[r].

Norsk: "Toke reiste denne sten etter Thorsten, sin bror, og Inge, sin far."

English: "Tóki raised this stone in memory of Þorsteinn, his brother, and Ingi, his father."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Moltke 1958:537.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde av Randers II rune Sten (113 Kb). Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Alternativ signum: DR 116, MJy 60
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: www.arild-hauge.com

DK MJy 61 - RANDERS-BLYAMULET - RANDERS SOGN, STØVRING HERRED, RANDERS AMT, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til år 1200-1400, og er ristet på en amulett av bly. Nonsensinskrift, men trolig ristet magisk hensikt. Oppbevares på Kulturhistorisk museum, Randers.

Innskriften lyder:

???

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Nytt om runer 1994 - Arbejdet_ved Runologisk_Laboratorium, København, 1994.
¤ Alternativ signum: DR AUD1993;267, MJy 61
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DK MJy 62 - GJESING-GRAVSTEN 1 - GJESING SOGN, SØNDERHALD HERRED, RANDERS AMT, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til siste del av 1100-tallet og er ristet på en gravhelle av granit. Oppbevares i Nationalmuseet i København. (nr DLXVI). Alternativ tittel er Gæssingholm-gravsten.

Innskriften lyder:

þuæþ ÷ gæþi ÷ þRni ÷ øæuf : Rfæ : þRriæ ÷ æbi ÷ sun ÷ la=khæ
(÷) yis ÷ beþ(i)(R) ÷ m[ar](i) : (n)aa=bisR=ll ÷ niklaøs : gæti
{HORDER}u{S}/{HO}r{DE}ru{S}

"þuæþ" gerði þetta hvalf yfir Þyrgeir Ebba son Lági "yis" "beþiR" "mari" ... Nikulás gæti. {Horder}u{s}/{Ho}r{de}ru{s}.

Norsk: "Thved(?) gjorde dette hvalv (=kisteformet romansk gravsten) over Thyre Ebbesøn Lave. Vi ber Maria vise nåde mot sjtlen. Nikolaus vogte. Horder."

English: " "þuæþ" made this vault over Þyrgeirr Short Ebbi's son. "yis" "beþiR" "mari" ... May Nikulás protect. Horderus."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Erik Moltke: Runes and Their Origin, Denmark and Elsewhere, Copenhagen 1985, side 412f.
¤ Bilde av runeinnskriften. Foto: Ogneslav.
¤ Alternativ signum: DR 111, MJy 62
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: Ogneslav

DK MJy 63 - GJESING-GRAVSTEN 2 - GJESING SOGN, SØNDERHALD HERRED, RANDERS AMT, REGION MIDTJYLLAND

En tapt sten som er nevnt i et par eldre kilder, men det usikkert om det tegnene på stenen er runer.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Alternativ signum: DR 112, MJy 63
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK MJy 64 - VEJLBY-STEN - VEJLBY SOGN, SØNDERHALD HERRED, RANDERS AMT, REGION MIDTJYLLAND

Stenen er bare nevnt i en kilde. Usikkert om det tegnene på stenen er runer.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 113, MJy 64
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK MJy 65 - VIRRING-STEN - VIRRING SOGN, SØNDERHALD HERRED, RANDERS AMT, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til vikingtid, Jelling, og er ristet på en sten av granit. Stenen står i våpenhuset til Virring kirke.

Innskriften lyder:

÷ ki-mutr ÷
... ...n ÷ k(a)rþi
÷ m(i)n(i) ÷ --(u) ÷ af(t) (÷)
÷ sasur ÷ star
r(i)sþi ÷ stin ÷ aft ÷ tuþan ÷

þur ÷ uiki ÷ þisi ÷ kuml ÷

Gei[r]mundr(?) ... [so]nr gerði minni [þa]u ept Sassur. Starr reisti stein ept dauðan. Þórr vígi þessi kuml.

Norsk: "Germund(?) [N.N.s sø]n(?) gjorde disse minner etter Sasser. Star (Stær) reiste stenen etter den døde. Thor vie disse kumler."

English: "Geirmundr(?) ... son made these memorials in memory of Sassurr. Starr raised the stone in memory of the deceased. May Þórr hallow this monument. "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av Virring runesten. Foto: Molkte.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 110, MJy 65
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK MJy 66 - ØSTER ALLING-STEN - ØSTER ALLING SOGN, SØNDERHALD HERRED, RANDERS AMT, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til vikingtid, etter-Jelling, og er ristet på en sten av granit.

Innskriften lyder:

: þuriR : ri=sþi
: stin : þani : aftiR
: fastulf : miuk-


Þórir reisti stein þenna eptir Fastulf Mjúk[a].

Norsk: "Thore reiste denne sten etter Fastulv Myge."

English: "Þórir raised this stone in memory of Fastulfr Supple."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av Øster Alling runesten. Foto: Molkte.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 109, MJy 66
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK MJy 67 - EGÅ-STEN - EGÅ SOGN, ØSTER LISBJERG HERRED, RANDERS AMT, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til vikingtid, etter-Jelling, og er ristet på en sten av granit. Oppbevares på Nationalmuseet (nr LVI).

Innskriften lyder:

alfkil ÷ uk ÷ hns ÷ suniR ÷ risþu : stin : þansi : ift :
* mana : sin : frinta : þans × uas * lantirþi ÷ kitils ÷ þis ÷
nuruna ÷


Alfkell ok hans synir reistu stein þenna ept Manna, sinn frænda, þann's var landhirðir Ketils þess norrœna.

Norsk: "Alfkel og hans sønner reiste denne sten etter deres frende Manne, som var "landbestyrer" hos Ketil den norske."

English: "Alfkell and his sons raised this stone in memory of Manni, their kinsman, who was Ketill the Norwegian's estate-steward."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av Egå runesten (farger). Foto: Ogneslav.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde av Egå runesten. Foto: Molkte.
¤ Alternativ signum: DR 107, MJy 67
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: Ogneslav

DK MJy 68 - Sjelle-sten - Sjelle Sogn, Framlev Herred, Århus Amt, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til vikingtid, etter-Jelling, og er ristet på en sten av granit. Stenen er en såkalt maskesten.

Innskriften lyder:

: fraystain : sati : stain : þ(e)nsi : uft :
(g)yrþ : lags:m(a)n : sin : bruþur : sig
ualta : ...
...a : t(u)e(g)ia : (a) :
(-)u(-)s : eþi :


Freystein setti stein þenna ept Gyrð, lagsmann sinn, bróður Sigvalda, ... ... Tveggja(?) á ... heiði / eiði.

Norsk: "Frøsten statte denne sten etter sin "lagsmann" Gyrd, Sigvaldes bror; ... Tvegges(?)... på... moen/eidet (moen eller landtunge)."

English: "Freysteinn placed this stone in memory of Gyrðr, his comrade, Sigvaldi's brother, ... ... Tveggi's(?) on ... the isthmus / heath."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tegning av Sjelle (Sjælle) runesten.
¤ Bilde av Sjelle (Sjælle) runesten. Foto: Molkte.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 62, MJy 68
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK MJy 69 - SJELLEBRO-BILLEDSTEN - LIME SOGN, SØNDERHALD HERRED, RANDERS AMT, REGION MIDTJYLLAND

Sjellebrostenen er en maskesten uten runer og ble funnet i 1951 ved Alling Å, hvor det i umindelige tider har vært en overgang over elven.

Ved arkeologiske utgravninger er det funnet rester av et broanlegg fra ulike tider, som et brolagt vadested fra tidlig jernalder, en solid vei av tømmer fra midten av 700-tallet, og en bro fra ca år 1000.

Stenen er av granit og har antakelig vært bemalt, og vært reist som beskyttelse av de veifarende mot onde krefter. Den flate siden med "masken", vender mot nord-nordvest.

Litteratur:
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Om maskesten fra www.arild-hauge.com.
¤ Alternativ signum: DR EM1985;539, MJy 69
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK MJy 70 - GYLLING-STEN - GYLLING SOGN, HADS HERRED, ÅRHUS AMT, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til vikingtid, Jelling, og er ristet på en sten av granit. Stenen står på et muret fundament i Gylling kirkes våpenhus.

Innskriften lyder:

tuki : þurkisls| : |sun : raisi : stain :
þansi : aft : ---...
kuþan : auk * risbiik : sin : buruþur :


Tóki Þorgísls sonr reisti stein þenna ept ...góðan ok "risbiik" sinn bróður.

Norsk: "Toke Troels' søn reiste denne sten etter... en god [?? thegn/dreng] (eller: tilnavnet den gode) ... og "risbiik" sin bror."

English: "Tóki Þorgísl's son raised this stone in memory of ... good and "risbiik" his brother"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde av Gylling runesten (Side A, B og C). Foto: Molkte.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 53, MJy 70
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK MJy 71 - ODDER-EGE TRÆKANO -(, ODDER SOGN, HADS HERRED, ÅRHUS AMT, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er ristet på en trekano av eik, antakelig datert 1700-tallet. Oppbevares på Odder Museum. Alternativ tittel er Morsholt Mose-trækano

Innskriften lyder:

asa : fRuþa :
asa fRuþa

Norsk: "De vise asers / Asernes fryd."

English: "The wise asagods/ Joy of the asagods."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Moltke 1985, side 502.
¤ Alternativ signum: DR 54, MJy 71
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DK MJy 72 Randlev-kalkristning - Randlev Sogn, Hads Herred, Århus Amt, REGION MIDTJYLLANDLitteratur:
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR NOR2002;9, MJy 72
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK MJy 73 - VEJLBY-STEN - VEJLBY SOGN, HASLE HERRED, ÅRHUS AMT, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til vikingtid, kristen etter-Jelling, og er ristet på en sten av granit. Runeristeren er antakelig den samme som på DR 67 - Aarhus 5. Runesten står på Moesgård Museum, Aarhus.

Innskriften lyder:

þuþkil * risþi : stn þansi : uftiR : tufa : mak : sin

Þjóðkell reisti stein þenna eptir Tófa, mág sinn.

Norsk: "Thydkil reiste denne sten etter Tue, sin måg (=mannlig slektning)."

English: "Þjóðkell raised this stone in memory of Tófi, his kinsman-by-marriage".

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde av runeinnskriften. Foto: Ogneslav.
¤ Bilde av runeinnskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av Vejlby runesten. Foto: Molkte.
¤ Alternativ signum: DR 69, MJy 73
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: www.arild-hauge.com

DK MJy 74 - ÅRHUS-STEN 1 - ÅRHUS SOGN, HASLE HERRED, ÅRHUS AMT, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til vikingtid, etter-Jelling, og er ristet på en sten av granit. Runeristeren er antakelig den samme som gjort DR 68 - Aarhus 6. Det er brukt stungen m-rune. Runesten ble funnet ved Frue Kirke i Aarhus midtby. Sten står på Moesgård Museum, Aarhus.

Innskriften lyder:

...R : þigsla : ...
...n : þonsi : i-...
...R : omuta : ...
...s : ua-(-) : (-)u...
...(t) : hiþabu ...


... Þexla ... ... þenna ... ... Ámunda ... ... ... ... ... Heiðabý ...

Norsk: "[…] Thexle ...denne (sten) ... Åmunde ... ?som ?døde ?ved Hedeby ... "

English: "... (the) Adze ... ... this ... ... Ámundi ... ... ... ... ... Hedeby ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde av runeinnskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av runeinnskriften. Foto: Ogneslav.
¤ Tegning av Aarhus I runesten.
¤ Alternativ signum: DR 63, MJy 74
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: www.arild-hauge.com

DK MJy 74 - ÅRHUS-STEN 1 - ÅRHUS SOGN, HASLE HERRED, ÅRHUS AMT, REGION MIDTJYLLAND

Stenen er tapt, men i følge Worm har den stått ved Frue Kirke. Kun en tegning av runeinnskriften er bevart. Stenen regnes i dag for å være en del DK MJy 74.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Worms tegning av runeinnskriften på Aarhus II runesten.
¤ Alternativ signum: DR 64, MJy 74
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Tegning fra Ole Worms

DK MJy 75 - ”ÅRHUS-STEN 2” - ÅRHUS SOGN, HASLE HERRED, ÅRHUS AMT, REGION MIDTJYLLAND


Litteratur:
¤ Alternativ signum: MJy 75, (Århus 1 DR 64† ?)
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.


DK MJy 76 - ÅRHUS-STEN 2 - ÅRHUS SOGN, HASLE HERRED, ÅRHUS AMT, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til vikingtid, etter-Jelling, og er ristet på en sten av granit. Runesten ble funnet ved Aarhus Katedralskole, men står på Moesgård Museum, Aarhus. Alternativ tittel er Århus 3, Aarhus IV

Innskriften lyder:

runer

× oskaiR : biar... ...
¤ s-a-naR ÷ þ(a)...
...-----
...


Ásgeirr ... ... s[t]e[i]nar þe[ssir] ... ...

Norsk: "[...] Asger Bjørns ?[sønn] ... disse stenene ... "

English: "Ásgeirr ... ... these stones ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runeinnskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av runeinnskriften. Foto: Ogneslav.
¤ Bilde av Aarhus III (IV) runesten.
¤ Tegning av runeteksten.
¤ Alternativ signum: DR 65, MJy 76
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: Ogneslav

DK MJy 77 - ÅRHUS-STEN 3 - ÅRHUS SOGN, HASLE HERRED, ÅRHUS AMT, REGION MIDTJYLLAND


Foto: www.arild-hauge.com

Innskriften er datert til vikingtid, etter-jelling, og er ristet på en sten av granit. Stenen som ble funnet ved den Gamle Vandmølle (i dag Mølleparken) blir også kalt Maskestenen pga. den berømte (Aarhus)masken som er hugget inn i stenen sammen med runeinnskriften. Runesten står på Moesgård Museum, Aarhus. Alternativ tittel er DR Århus 4, Aarhus II

Innskriften lyder:

runer

¤ kunulfR ¤ auk ¤ augutr ¤ auk ¤ aslakR ¤ auk ¤ rulfR ¤ risþu
¤ stin ¤ þansi ¤ eftiR × ful ¤ fela(k)a ¤ sin ¤
¤ iaR ¤ uarþ (¤) ...y-- × tuþr ¤

þo ¤ kunukaR ×
barþusk ¤


Gunnulfr ok Eygautr/Auðgautr ok Áslakr ok Hrólfr reistu stein þenna eptir Fúl, félaga sinn, er varð ... dauðr, þá konungar bôrðusk.

Norsk: "Gunulv og Øgot og Aslak og Rolf reiste denne sten etter deres felle Ful. Han fant døden ... da konger kjempet."

English: "Gunnulfr and Eygautr/Auðgautr and Áslakr and Hrólfr raised this stone in memory of Fúl, their partner, who died when kings fought."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde av runeinnskriften. Foto: Ogneslav.
¤ Bilde av runeinnskriften. Foto: Ogneslav.
¤ Bilde av Aarhus IV runesten (Masken). Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Tegning av Aarhus IV runesten.
¤ Bilde av Aarhus IV runesten (Masken). Foto: Molkte.
¤ Alternativ signum: DR 66, MJy 77
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Bertha Weis' akvarell av Aarhustenens plassering i Mølleparken ca 1860.

DK MJy 78 - ÅRHUS-STEN 4 - ÅRHUS SOGN, HASLE HERRED, ÅRHUS AMT, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til vikingtid, etter-Jelling, og er ristet på en sten av granit. Runeristeren er antakelig den samme som på DR 69. Runesten ble funnet ved Frue Kirke, men står på Moesgård Museum, Aarhus. Alternativ tittel er DR Århus 5, Aarhus III.

Innskriften lyder:

RUNER

kitil : risþi : stin : þansi : uftiR : ika : faþur : sin

Ketill reisti stein þenna eptir Inga, fôður sinn.

Norsk: "Ketil reiste denne sten etter sin far Inge."

English: "Ketill raised this stone in memory of Ingi, his father."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde av runeinnskriften. Foto: Ogneslav.
¤ Bilde av runeinnskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av Aarhus V runesten. Foto: Molkte.
¤ Alternativ signum: DR 67, MJy 78
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: Ogneslav

DK MJy 79 - ÅRHUS-STEN 5 - ÅRHUS SOGN, HASLE HERRED, ÅRHUS AMT, REGION MIDTJYLLAND


Foto: www.arild-hauge.com

Innskriften er datert til vikingtid, etter-Jelling, og er ristet på en sten av granit. Runeristeren er antakelig den samme som på DR 63 - Aarhus 1. Det er brukt stungen m-rune. Runesten ble funnet ved Frue Kirke, men står på Moesgård Museum, Aarhus. Alternativ tittel er DR Århus 6, Aarhus V

Innskriften lyder:

RUNER

(-)usti × auk × hufi × auk × þir × frebiurn × risþu × stin × þonsi × eftiR ×
× osur × saksa × filaka × sin × harþa ×

kuþan × trik × saR × tu ×
× mana × mest × uniþikR ×
saR × ati × skib × miþ × arno +


[T]osti ok Hofi ok þeir Freybjôrn reistu stein þenna eptir Ôzur Saxa, félaga sinn, harða góðan dreng. Sá dó manna mest óníðingr, sá átti skip með Arna.

Norsk: "Toste og Hove reiste sammen med Frebjørn denne sten etter Asser Sakse, deres felle, en meget velbyrdig dreng. Han døde som den største unidding blant menn. Han eide skip sammen med Arne"

English: "Tosti and Hofi and Freybjôrn, they raised this stone in memory of Ôzurr Saxon / Sword(-wielder), their partner, a very good valiant man. He died as the most unvillainous of men; he owned a ship with Árni."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde av runeinnskriften. Foto: Ogneslav.
¤ Bilde av runeinnskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av runeinnskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av runeinnskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av Aarhus VI runesten. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av Aarhus VI runesten. Foto: Molkte.
¤ Alternativ signum: DR 68, MJy 79
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DK MJy 80 - ÅRHUS-KAM - ÅRHUS SOGN, HASLE HERRED, ÅRHUS AMT, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til år 900-950, og er ristet på en kam. Kammen er utstilt på Moesgård museum.

Innskriften lyder:

hik'uin

Hegvin

Norsk: "Hegvin."

English: "Hegvin."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runeinnskriften. Foto www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av runeinnskriften. Foto www.arild-hauge.com.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde av runeinnskriften. Foto: Ogneslav.
¤ Moltke, Erik, 1985 side 361.
¤ Alternativ signum: DR EM85:361, MJy 80
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: Ogneslav

DK MJy 81 - HAMMEL-STEN 1 - HAMMEL SOGN, GJERN HERRED, SKANDERBORG AMT, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til vikingtid, før-Jelling, og er ristet på en sten av granit. Runestenen er i dag en del av Hammel kirkes grunnmur.

Innskriften lyder:

ulfs ' st...

Ulfs st[einn].

Norsk: "Ulfs sten"

English: "Ulfr's stone."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde av runeinnskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av Hammel I runeinnskrift. Foto: Molkte.
¤ Alternativ signum: DR 70, MJy 81
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: www.arild-hauge.com

DK MJy 82 - HAMMEL-STEN 2 - HAMMEL SOGN, GJERN HERRED, SKANDERBORG AMT, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til middelalderen, men er tapt.

Innskriften lyder:

[mahnus]

Magnús.

Norsk: "Magnus"

English: "Magnus"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Alternativ signum: DR 71, MJy 82
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DK MJy 83 - SPORUP-STEN - SPORUP SOGN, GJERN HERRED, SKANDERBORG AMT, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til ca år 1000, og er ristet på en runesten. Stenen står i kirken.

Innskriften lyder:

þurkil ' suiþbalki : ris(þ)- --in : þinsi (:) ...
R : tuka : (f)a--- --n
iR : s(k)... ...


Þorkell Sviðbalki reist[i] [st]ein þenna [epti]r Tóka, fô[ður] [si]nn er sk[ip](?) ...

Norsk: "Torkel Svidbalke reiste denne sten etter sin far Toke, han sk.... (ejede skip med/skulle... (?)"

English: "Þorkell Trouble-maker(?) raised this stone in memory of Tóki, his father who ... ship(?) ..."
Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Moltke, Erik, 1985 side 265.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Alternativ signum: DR EM85;265, MJy 83
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: www.arild-hauge.com

DK MJy 84 - HØRNING-STEN - HØRNING SOGN, HJELMSLEV HERRED, SKANDERBORG AMT, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til vikingtid, kristen etter-Jelling, og er ristet på en sten av granit. Runeristeren er Toke smed. Stenen står på Moesgård Museum, Aarhus.

Innskriften lyder:

tuki : smiþr : riþ : stin : ift
þurkisl : kuþmutaR : sun : is : hanum
kaf : kul : uk : frialsi


Tóki Smiðr reisti stein ept Þorgísl Guðmundar son, er honum gaf gull(?) ok frelsi.

Norsk: "Toke smed reiste stenen etter Troels, Gudmunds sønn, som ga ham guld(?) og frelse/frihed."

English: "Tóki Smith raised the stone in memory of Þorgísl Guðmundr's son, who gave him gold(?) and freedom."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde av runeinnskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Tegning av Hørning runesten.
¤ Bilde av Hørning runesten. Foto: Molkte
¤ Alternativ signum: DR 58, MJy 84
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: www.arild-hauge.com

DK MJy 85 - ILLERUP-SKJOLDHÅNDTAGSBESLAG 1 - SKANDERUP SOGN, HJELMSLEV HERRED, SKANDERBORG AMT, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til år 210/220-250/260, og er ristet på et skoldhåndtaksbeslag i bronse. Oppbevares på Forhistorisk museum Moesgård (FHM 1880 EBH)

Innskriften lyder:

swart a

Swarta

Norsk: "Sorte", dvs et mannsnavn.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra runer.ku.dk.
¤ Bilde av skoldhåndtaksbeslaget i bronse. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Alternativ signum: DR MS1995A:334C, MJy 85
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: www.arild-hauge.com

DK MJy 86 - ILLERUP-SKJOLDHÅNDTAGSBESLAG 2 - SKANDERUP SOGN, HJELMSLEV HERRED, SKANDERBORG AMT, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til år 210/220-250/260, og er ristet på et skjoldhåndtaksbeslag av sølv. Oppbevares på Forhistorisk museum Moesgård.

Innskriften lyder:

niþijo tawide

Niþijo tawide.

Norsk: "Niþijo gjorde."

English: "Niþijo made."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runeinnskriften. Foto: Ogneslav.
¤ Bilde av skjoldhåndtaksbeslaget av sølv. Foto: natmus.dk.
¤ Bilde fra runer.ku.dk.
¤ Alternativ signum: DR MS1995A:336B, MJy 86
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk


DK MJy 87 - ILLERUP-SKJOLDHÅNDTAGSBESLAG 3 - SKANDERUP SOGN, HJELMSLEV HERRED, SKANDERBORG AMT, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til år 210/220-250/260, og er ristet på et skjoldhåndtaksbeslag av sølv. Oppbevares på Forhistorisk museum Moesgård.

Innskriften lyder:

laguþewa

Laguþewa / LaguþewaR

Norsk: "Sjøtjener"/"Lovtjener"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra runer.ku.dk.
¤ Bilde fra runer.ku.dk.
¤ Bilde av runeinnskriften. Foto: Ogneslav.
¤ Alternativ signum: DR MS1995A:336C, MJy 87
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: Ogneslav

DK MJy 88 - ILLERUP-LANSESPIDS 1 - SKANDERUP SOGN, HJELMSLEV HERRED, SKANDERBORG AMT, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til år 210/220-250/260, og er ristet på en lansespiss av jern. Oppbevares på Forhistorisk museum Moesgård (FHM 1880 INL).

Innskriften lyder:

wagnijo

Wagnijo

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av lansespissen. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Alternativ signum: DR MS1995A:335A, MJy 88
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: www.arild-hauge.com

DK MJy 89 - ILLERUP-LANSESPIDS 2 - SKANDERUP SOGN, HJELMSLEV HERRED, SKANDERBORG AMT, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til år 210/220-250/260, og er ristet på en lansespisss av jern. Oppbevares på Forhistorisk museum Moesgård (FHM 1880 IMZ)

Innskriften lyder:

wagnijo

Wagnijo

wagnijo er et navn, avledet av roten i "vogn" og navnet "Vagn". Navnet kan være våpensmedens mestersignatur, navnet til krigsherren eller lanses navn.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av lansespissen. Foto: www.arild-hauge.com/A>.
¤ Alternativ signum: DR MS1995A:335B, MJy 89
¤ Ekstern link:
Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: www.arild-hauge.com

DK MJy 90 - ILLERUP-HØVL - SKANDERUP SOGN, HJELMSLEV HERRED, SKANDERBORG AMT, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til år 210/220-250/260, og er ristet på en høvel av tre. Oppbevares på Forhistorisk museum Moesgård.

Innskriften lyder:

af(i)(l)a---

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runeinnskriften. Foto: Ogneslav.
¤ Bilde fra runer.ku.dk.
¤ Bilde fra runer.ku.dk.
¤ Alternativ signum: DR MS1995A:336A, MJy 90
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: Ogneslav

DK MJy 91 - ILLERUP-DUPSKO - SKANDERUP SOGN, HJELMSLEV HERRED, SKANDERBORG AMT, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til år 210/220-250/260, og er ristet på en duppsko av bronse. Oppbevares på Forhistorisk museum Moesgård.

Innskriften lyder:

fir(h)a / fir(u)a

?????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av duppskoen. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Alternativ signum: DR MS1995A:337, MJy 91
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: www.arild-hauge.com


DK MJy 92 - ILLERUP-DRIKKEHORNSBESLAG - SKANDERUP SOGN, HJELMSLEV HERRED, SKANDERBORG AMT, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til år 210/220-250/260, og er ristet på et beslag til et drikke- eller signalhorn av bronse. Oppbevares på Forhistorisk museum Moesgård i Aarhus.

Innskriften lyder:

fu--R
fra

Fu[ni]z(?) ??????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av drikke-/signalhornbeslaget. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde fra runer.ku.dk.
¤ Alternativ signum: DR MS1995A:339, MJy 92
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: www.arild-hauge.com

DK MJy 93 - ILLERUP-ILDSTÅLSHÅNDTAG - SKANDERUP SOGN, HJELMSLEV HERRED, SKANDERBORG AMT, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til år 210/220-250/260, og er ristet på et håndtak i tre til ildstål. Oppbevares på Forhistorisk museum Moesgård.

Innskriften lyder:

gauþR

Gauþz(?).

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av ildstålet. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde fra runer.ku.dk.
¤ Alternativ signum: DR MS1995A:338, MJy 93
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: www.arild-hauge.com

DK MJy 94 - ØM-TEGLSTEN 1 - RYE SOGN, TYRSTING HERRED, SKANDERBORG AMT, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er risset på en mursten og datert til middelalder, og oppbevares på Øm klostermuseum.

Innskriften på lyder:

ke(t)il

Ketill.

Norsk: "Ketil"

English: "Ketill"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 59, MJy 94
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK MJy 95 - ØM-TEGLSTEN 2 - RYE SOGN, TYRSTING HERRED, SKANDERBORG AMT, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er risset på en mursten og datert til middelalder, og oppbevares på Øm klostermuseum. Innskriften på lyder:

.. (-)æ(s)i

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 60, MJy 95
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK MJy 96 - ØM-TEGLSTEN 3 - RYE SOGN, TYRSTING HERRED, SKANDERBORG AMT, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er risset på en mursten og datert til middelalder, og oppbevares på Øm klostermuseum.

Innskriften på lyder:

-þorkh

[fu]þorkh

Norsk: "fuþorkh"

English: "fuþorkh"

Litteratur:
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Bilde fra natmus.dk?????.
¤ Alternativ signum: DR Till. 1, MJy 96

Foto: runer.ku.dk

DK MJy 97 - ØM-TEGLSTEN 4 - RYE SOGN, TYRSTING HERRED, SKANDERBORG AMT, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en mursten. Det er usikkert om det er runer

Innskriften på lyder:

e æ??????????????

[???????????????

Norsk: "??"

English: "??"

Litteratur:
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Notat i RunLab 1978
¤ Alternativ signum: DR TIL 1, MJy 97
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK MJy 98 - SØNDER VISSING-STEN 1 - SØNDER VISSING SOGN, TYRSTING HERRED, SKANDERBORG AMT, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til annen halvdel av 900-tallet og er ristet på en sten av granit. Stenen står i kirken i Sønder Vissing.

Innskriften lyder:

tufa ' lRt ' kaurua ' kubl
mistiuis ' tutiR ' uft ' muþur
sina '
kuna
harats ' hins ' kuþa ' kurms
sunaR


Tófa lét gera kuml, Mistivis dóttir, ept móður sína, kona Haralds hins Góða, Gorms sonar.

Norsk: "Tove, Mistivis datter, Harald den Godes, Gorms sønns kone, lot gjøre kumbl (=runer/minnesmærke) etter sin mor."

English: "Tófa, Mistivir's daughter, wife of Haraldr the good, Gormr's son, had the monument made in memory of her mother."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde av Sønder Vissing I runesten.
¤ Alternativ signum: DR 55, MJy 98
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK MJy 99 - SØNDER VISSING-STEN 2 - SØNDER VISSING SOGN, TYRSTING HERRED, SKANDERBORG AMT, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til vikingtid, Jelling, og er ristet på en sten av granit. Stenen står i Vissing kirkes våpenhus.

Innskriften lyder:

: tuki : karþi : kumbl : þisi : iaft :
: aba : faþur : sin :
: uhimskon : hal :


Tóki gerði kuml þessi ept Apa / Ebba, fôður sinn, úheimskan hal.

Norsk: "Toke gjorde disse kumler etter sin far Abe (Ebbe), en klok mann."

English: "Tóki made this monument in memory of Api/Ebbi, his father, a wise hero."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde av Sønder Vissing II runesten.
¤ Alternativ signum: DR 56, MJy 99
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK MJy 100 - VEDSLET-AMULETSTEN - VEDSLET SOGN, VOER HERRED, SKANDERBORG AMT, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til middelalder og er ristet på en amulett av sandsten. Oppbevares på Moesgård Museum, Aarhus (1065).

Innskriften lyder:

þmkrhli
iklmrþh
{A}-hþa


????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 57, MJy 100
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK MJy 101 - ÅRHUS-STEN 6 - ÅRHUS SOGN, HASLE HERRED, ÅRHUS AMT, REGION MIDTJYLLAND

Runestenen har vært gjenbrukt som bygningssten i Vor Frues kirke i Aarhus, og er runetypologisk datert til 970-1020. Stenen er av granit/gneis og kun et fragment er bevart. Fragmentet oppbevares på Moesgård Museum (FHM 1024A).

Innskriften lyder:

...s(i)...

????

Litteratur:
¤ Bilde av runestensfragmentet. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: MJy 101
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK MJy 102 - FØLAGRE-BLYAMULET - HVIRRING SOGN, NIM HERED, SKANDERBORG AMT, REGION MIDTJYLLANDLitteratur:
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: MJy 102
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK MJy 103 -Litteratur:
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: MJy 103
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK MJy 104 -
Litteratur:
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: MJy 104
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk


MJy IK 289 - KELLERSMOSE BRAKTEAT - REGION MIDTJYLLAND

Brakteaten er av gull og oppbevares på Nationalmuseet i København (C. 5224) og er datert til år 400-650. C-type

Innskriften lyder:

-i-- ---al-

????

Litteratur:
¤ Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ IK 289: Ikonographischer Katalog 1985-, Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Ikonographischer Katalog 1-4 von Morten Axboe, Klaus Düwel, Karl Hauck, Lutz von Padberg und Cajus Wypior, München.
¤ Bilde av brakteaten.
¤ Nationalmuseet (C. 5224)
¤ Tidligere signum: DR BR17
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.


MJy IK 165 - SKOVBORG BRAKTEAT - LEVRING, LYSGÅRD, REGION MIDTJYLLAND

Brakteaten er av gull og ble funnet i to eksemplerer sammen med seks andre brakteater, og ble innlevert til Nationalmusumet i 1820.
Brakteaten har noen få runer og runelignende tegn. Datert til år 400-650. B-type.


Innskriften lyder:

uï?
...ehwa ...


Norsk: "Hest....".

Engelsk: "horse ..."

Litteratur:
¤ Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av brakteaten.
¤ Tidligere signum: DR BR18
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.


MJy IK 384 - VINDUM BRAKTEAT - MIDDELSOM, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften består av forvanskede latinske bokstaver og noen runelignende tegn. Innlevert til Nationalmusumet i 1868. Datert til år 400-650. B-type.


Innskriften lyder:

{NIC}l---l[I]lþl[IP}ll(l)-

???

Litteratur:
¤ Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av brakteaten.
¤ Tidligere signum: DR BR19
¤ Nationalmuseet (C. 158)
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.


MJy IK 154,2 - OVER-HORNBÆK BRAKTEAT - SØNDERLYNG, REGION MIDTJYLLAND

Det kjennes minst tre eksemplarer av brakteaten. Samme modell som DR IK154,1. Et eksemplar med ukjent funnsted oppbevares i Keiserlige Myntkabinett i Wien (IK154,3). Datert til år 400-650. C-type.

Innskriften som ikke er meningsgivende lyder:

runeinnskrift

Litteratur:
¤ Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av brakteaten.
¤ Tidligere signum: DR BR20
¤ Nationalmuseet (no. 9879) og (no. 8649)
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.


MJy IK 312,1 - OVER-HORNBÆK BRAKTEAT - SØNDERLYNG, REGION MIDTJYLLAND

Brakteaten er av gull og er datert til år 400-650 og er slått med samme stempel som DR IK312,2. A-type.
Innskriften inneholder mange runelignende tegn lyder:

runeinnskrift

-uþaþit-ih -ilald (t)-uiuu-(t)w-

... [w]ilald(?) ...

Norsk: "... gjenstand ...".

Engelsk: " ... artifact ..."

eller i følge Grønvik 1996:211-219:

a^luþa þit (s)i huilalda^| |^aï uiu u(e)a aþa^l

Aluþa þit si hwil-alda: ai wiu wea aþal

Norsk: "Av øllet vil dette være hvilefolks (= den døde "): (for) alltid jeg helliger gudenes bolig".

Engelsk: "Of the ale this will be the resting-people's (= the deads'): (for?) ever I sanctify abode of the gods".

Litteratur:
¤ Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av brakteaten.
¤ Tidligere signum: DR BR21, KJ 129
¤ Nationalmuseet (9877)
¤ Grønvik, Ottar: Fra Vimose til Ødemotland. Nye studier over runeinnskrifter fra førkristen tid i Norden. Oslo 1996, side 211-219.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.


MJy IK 140 - OVER-HORNBÆK BRAKTEAT - SØNDERLYNG, REGION MIDTJYLLAND

Brakteaten er av gull og har runer og runelignende tegn. Datert til år 400-650. C-type.

Innskriften lyder:

runeinnskrift

(þ)r(k)gw(h)^(n)ela-(a)-sulo-h

????

eller i følge Grønvik 1996:198-210:

þrtgþ h^agela a^la a asulo a^lh

Þritugþ: Hagla alla a asulo alh!

Norsk: "(Bønn på) trettiende (dag): Alle rettskafne folk til kjære gudinnen '(= Freyja s) helligdom".

Engelsk: "(Prayer on the) thirtieth (day): All upright people to the dear godess' (= Freyja's) sanctuary."

Litteratur:
¤ Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av brakteaten.
¤ Tidligere signum: DR BR22, KJ 4
¤ Nationalmuseet (9878)
¤ Grønvik, , Ottar: Fra Vimose til Ødemotland. Nye studier over runeinnskrifter fra førkristen tid i Norden. Oslo 1996 side 198-210
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.


MJy IK 341 - SØNDER RIND BRAKTEAT - REGION MIDTJYLLAND

Brakteaten er av gull og oppbevares på Nationalmuseet i København og er datert til år 400-650. Brakteaten er funnet i 2 eksemplarer. B-type

Innskriften lyder:

?uiniz ik

winiz ik

Norsk: "Venn jeg (er)".

Engelsk: "Friend I (am)".

Litteratur:
¤ Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av brakteaten.
¤ Nationalmuseet (D 1/25)
¤ Tidligere signum: DR BR23, KJ 135
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.


MJy IK 357 - MOLS BRAKTEAT - RANDERS, STØVRING, REGION MIDTJYLLAND

Brakteaten er av gull og er datert til år 400-650. C-type. Bare nedre delen av runene finnes på brakteaten.

Innskriften kan være en forvansket laukaR-innskrift?

Norsk: "løk"(?)

English: "Leek"(?)

Litteratur:
¤ Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av brakteaten.
¤ Tidligere signum: DR BR24
¤ Nationalmuseet (8646)
¤ Tafeln s. 137
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.


MJy IK 135 - ØLST BRAKTEAT - RANDERS, REGION MIDTJYLLAND

Brakteaten er av gull og oppbevares på Nationalmuseet i København (20963) og er datert til år 400-650. C-type.

Innskriften lyder:

hag
alu


... alu.

Norsk: ".... øl"

English: "... ale"

Litteratur:
¤ Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runeinnskriften. Foto: Ogneslav.
¤ Tidligere signum: DR BR25, KJ 123
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.


MJy IK 142 - RANDERS BRAKTEAT - REGION MIDTJYLLAND

Brakteaten er av gull og oppbevares på Nationalmuseet i København og er datert til år 400-650. C-type.

Innskriften lyder:

runeinnskrift

uz-
awiri
(z)ahs(w)ia


????

Litteratur:
¤ Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ IK 142: Ikonographischer Katalog 1985-, Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Ikonographischer Katalog 1-4 von Morten Axboe, Klaus Düwel, Karl Hauck, Lutz von Padberg und Cajus Wypior, München.
¤ Bilde av brakteaten.
¤ Nationalmuseet (C. 5470)
¤ DR BR26
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.


MJy IK 110 - LINDKÆR BRAKTEAT - LAURBJERG, FAVRSKOV, REGION MIDTJYLLAND

Brakteaten er av gull og er datert til år 400-650. C-type.

Innskriften lyder:

fuþarkgwhnelat-(t)suao-(u)

fuþarkgwhnijpïzstbemlñdo

"fuþarkgw hnijpïzs tbemlñdo"

Ottar Grønvik (1996:198-210) tolker innskriften:

fuþarkgw hgela ta a -suao a^l(i)

fuþarkgw: Hagla alla a [a]sulo alh!

Norsk: "fuþarkgw (= signal for religiøst innhold til følge): Alle rettskafne folk til den kjære gudinnens (=Freja) helligdom".

Engelsk: "fuþarkgw (= signal for religious content to follow): All upright people to the dear godess' (= Freyja's) sanctuary."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ikonographischer Katalog 1985-, Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Ikonographischer Katalog 1-4 von Morten Axboe, Klaus Düwel, Karl Hauck, Lutz von Padberg und Cajus Wypior, München.
¤ Nationalmuseet (Dnf. 2/57)
¤ Moltke, Runes and Their Origin, Denmark and Elsewhere. Copenhagen 1985, side 26
¤ Ottar Grønvik, Fra Vimose til Ødemotland. Nye studier over runeinnskrifter fra førkristen tid i Norden. Oslo 1996, side 198-210.
¤ Tidligere signum: KJ 4
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.Hurtiglinker til danske runeinnskrifter:

Tilbake til forsiden

Danske runeinnskrifter fra Bornholm, Fyn og Det Fynske Øhav, Midtjylland, Nordjylland, Sjælland, Lolland og Falster, Syddanmark, Ukjent sted, Halland, Blekinge, Skåne, Lund, Slesvig og Slesvig by.

Danske runeinnskrifter med De eldre runer, De yngre runer og runer fra middelalderen.

Danske runeinnskrifter på Brakteater og runemynter

Siden er laget av Arild Hauge © Danmark, Aarhus 2022


Referanser - Kildelitteratur

Opdateret d. 4.11.2022